A A A

hele

Euroopa keeleõppe raamdokumenti täiendav ja edasiarendav sõsarväljaanne on tõlgitud eesti keelde ja ootab kasutajate tagasisidet.

Euroopa keeleõppe raamdokument, mis avaldati inglise ja prantsuse keeles 2001. a ja eesti keeles 2007. a, on võõrkeeleõppe valdkonna olulisemaid rahvusvahelisi tööriistu. 2020. a valminud raamdokumendi sõsarväljaanne sisaldab arvukaid uuendusi ja täiendusi. Nüüd on see tõlgitud ka eesti keelde. Soovitame raamdokumenti rakendades edaspidi lähtuda sõsarväljaandest, seda eriti tasemekirjeldusi kasutades. Algses raamdokumendis kirjeldatud keeleõppe üldised põhimõtted on endiselt kehtivad.

Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaanne eesti keeles.

Üldised tähelepanekud Ukraina ainekavade kohta

 • Ainekavad on koostatud õppeainete kaupa, kuid suund on valdkondlikule lähenemisele.
 • Ainekavad esitavad hariduse eesmärgi, ootused põhikooli lõpetajale, õpilaste kaasamise kohustuse, kohustuse kujundada võtme- ja ainepädevused.
 • Võtmepädevused on lahti kirjutatud õppeainest lähtuvalt: oskused, suhtumine, õpperessursid.
 • Läbivate teemade (sisuridade) käsitlus on lahti kirjutatud kõikide teemade kaupa.
 • Õppeainete taotletavad õpitulemused on esitatud tabelina klasside kaupa.
 • Õpitulemused esitatakse õpilaste õppe- ja tunnetustegevuse oodatavate tulemustena, mille abil taotletakse vastava valdkonna pädevuse kujunemist kolme komponendi kaudu: teadmiste komponent – ainealaste põhiteadmiste ja -ideede süsteem, tegevuse komponent  – praktilised kogemused, väärtuste komponent – valdkonnas ja õppeainetes kujundavad väärtused ja hoiakud.
 • Kõik ainekavad esitavad taotletavate õpitulemuste kõrval õppesisu, mille üldistusaste on valdkonniti erinev.
 • Aja õppesisu käsitlemiseks planeerib õpetaja ise. Osades ainekavades on õppeks planeeritud varuaeg.

Ainekavade dokumendid

1.–4. klassi tervikainekavad

UA 1.–2. klass

UA 3.–4. klass

Ukrainakeelsed suunavad materjalid: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass

Ukrainakeelsed õpikud: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass

Matemaatika

Põhikool

UA matemaatika, 6.–9. klass

Gümnaasium

UA matemaatika 10.–11. klass

Loodusained

Põhikool

UA loodusõpetus, 5. klass

UA bioloogia, 6.–9. klass

UA geograafia, 6.–9. klass

UA keemia, 7.–9. klass

UA füüsika, 7.–9. klass

EE ja UA loodusõpetus, 5. klassi võrdlus

EE ja UA bioloogia, 6.–9. klassi võrdlus

EE ja UA geograafia, 6.–9. klassi võrdlus

EE ja UA füüsika, 7.–9. klassi võrdlus

EE ja UA keemia, 7.–9. klassi võrdlus

Gümnaasium

UA bioloogia, 10.–11. klass

UA keemia, 10.–11. klass

UA füüsika, 10.–11. klassLaadi alla

UA geograafia, 10.–11. klass

EE ja UA bioloogia, gümnaasiumi võrdlus

EE ja UA füüsika, gümnaasiumi võrdlus

EE ja UA geograafia, gümnaasiumi võrdlus

EE ja UA keemia, gümnaasiumi võrdlus

Sotsiaalained

UA sotsiaalainete valdkonna ülevaade

Põhikool

UA terviseõpetus, 5.–9. klass

UA ajalugu, 5.–9. klass

Gümnaasium

UA ajalugu, 10.–11. klass

UA kodanikuharidus, 10. klass

Kunst

Põhikool

UA kunstiained, 5.–9. klass

Gümnaasium

UA kunstiained, 10.–11. klass

Tehnoloogia

Põhikool

UA tööõpetus 5.–9. klass

Kehaline kasvatus

Põhikool

UA kehakultuur 5.–9. klass

***************************************

Ukrainakeelsed õpikud põhikoolis: 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass

Ukrainakeelsed õpikud gümnaasiumis: 10. klass, 11. klass

Ukrainast pärit õpilastele parima võimaliku õpitoe pakkumiseks on oluline arvestada õpilaste eelneva õpikogemusega ja luua nende arengut toetav õppekeskkond. Eelnev õpikogemus on määratletud Ukraina riiklikus õppekavas. Arvestades, et Eestis Ukraina sõjapõgenikest õpilastega töötamiseks on meie koolid soovinud saada ülevaadet Ukraina riikliku õppekava taotlustest, oleme sellele veebilehele koondanud 2022. aastal Ukraina keelest tõlgitud ainekavad. Palume vabandust tõlkes esinevate terminoloogiliste ja keeleliste ebakõlade pärast:  Wiedemanni Tõlkebüroo jõudis suuremahulisest õppekavast teha üksnes väga kiire toimetamata sisutõlke. Ukraina-eesti tõlgete maht on märkimisväärselt kasvanud.

Lehekülge täiendatakse, tõlgitud on valik Ukraina koolis õpetatavate õppeainete kavadest.

Taustateave Ukraina üldhariduse korralduse kohta.

 • Õpilased alustavad kooliteed 6-aastaselt.
 • 1.–4. klass – alghariduse omandamisel lähtutakse kahel esimesel õppeaastal õpilaste vajadusest kooliga kohaneda, õpe peaks olema pisut rohkem mänguline, süvitsi aineõppega alustatakse kolmandal ja neljandal õppeaastal.
 • 5.–9. klass – põhihariduse omandamisel keskendutakse 5.–6. klassis õpilaste huvi äratamisele ainevaldkondade vastu, 7.–9. klassis on õpe ainepõhine, õppe rõhuasetus on õpilaste kujunemisel vastutustundlikeks ja toimetulekuvõimelisteks ühiskonna liikmeteks. Põhihariduse omandatuse määra hinnatakse riiklikel lõpueksamitel.
 • 10.–11. klass – keskhariduse omandamisel saavad õpilased valida kahe suuna vahel: akadeemiline teatud ainete süvaõpe lähtub õpilaste eesmärgist jätkata õpinguid ülikoolis; kutsehariduslik valik pakub õpilastele võimalusi lisaks täielikule üldkeskharidusele omandada esmased kutseoskused.
 • Hindeid pannakse 12-pallises süsteemis: madalaim positiivne hinne on „1“, negatiivne hinne on „mittearvestatud“ (не атестований). Kuldmedali saab õpilane, kellel gümnaasiumi lõputunnistusel on kõigis õppeainetes hinded „10“, „11“ või „12“. Hõbemedali saab õpilane, kellel gümnaasiumi lõputunnistusel on kuni kahes õppeaines hinded „9“, teistes õppeainetes „10“, „11“ või „12“.
 • Lõpueksamid gümnaasiumis toimuvad alates 2012. aastast kolmes õppeaines: ukraina keel, Ukraina ajalugu või õppeaine, mis sõltub kooli õppesuunast ja üks valikõppeaine.

2016. aastal algas Ukrainas haridusreform,  mille olulisim sisuline tulemus on kirjeldatud kontseptsioonis Uus Ukraina Kool, mis mõjutab õppimise ja õpetaja sisu, ootusi õpilastele ja õpetajatele, kooli ja kodukonna koostööle. Allikas: https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/latest/news/ukraine-education-system.htm

Ainekavade dokumendid

Põhikooli riikliku õppekava lisad

Valikõppeaine „Ettevõtlusõpetus”

Valikõppeaine „Informaatika”

Valikõppeaine „Karjääriõpetus”

Valikõppeaine „Usundiõpetus”

Ainevaldkondade ülesed valikõppeained

Õppekava läbivad teemad


Gümnaasiumi riikliku õppekava lisad

Ainevaldkondlikud valikkursused

Valikõppeaine „Informaatika”

Valikõppeaine „Karjääriõpetus”

Valikõppeaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe”

Valikõppeaine „Riigikaitse”

Valikõppeaine „Usundiõpetus”

Valikõppeaine „Uurimistöö alused”

Ainevaldkondade ülesed valikkursused

Õppekava läbivad teemad

******

Tagasi õppekavade ajakohastamise lehele