A A A

hele

 1. EKSPERTÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis õpetajana;
  • lähtub oma igapäevatöös nüüdisaegsest õpikäsitusest;
  • on viimase viie aasta jooksul osalenud metoodiliste materjalide või õppevara koostamises või õpetajate koolitamisel/aineõpetuse kogemuse jagamisel (aineliitude üritused, konverentsid vms).
 2. ALUSTAV ÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul kuni kolm aastat töötanud üldhariduskoolis aineõpetajana;
  • omab teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest ja mõningat praktilist kogemust selle rakendamisel.
 3. AINEDIDAKTIKA ÕPPEJÕUD
  • omab põhjalikke teoreetilisi teadmisi aineõpetuse alustest ning õpilase ainealaste pädevuste arengust põhikoolis ja gümnaasiumis;
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud  õpetajakoolituses õppejõuna või juhendajana ning tegelenud ainedidaktikaalase teadus- ja arendustööga.
 4. KAASAVA HARIDUSE KOGEMUSEGA ÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis õpetajana;
  • tunneb tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste kognitiivse arengu iseärasusi ning omab praktilist kogemust õppe diferentseerimisel ja eripedagoogiliste meetodite kasutamisel;
  • on õpetanud õpilasi nii põhikooli riikliku õppekava kui ka põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.
 5. LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPPE KOGEMUSEGA ÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis aineõpetajana.
  • omab teadmisi emakeelest erinevas keeles ainet õppiva õpilase keelelise arengu eripäradest ning praktilist kogemust lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika rakendamisel.
 6. HARIDUSTEHNOLOOG
  • on viimase kolme aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis haridustehnoloogina.
  • omab head ülevaadet vabavaralistest tehnoloogilistest lahendustest, mis toetavad õppetöö efektiivsust ja mitmekesisust.
  • on hästi kursis digipädevuse mudeliga ning omab praktilist kogemust erinevas vanuses õpilaste digipädevuse arengu sihipärasel toetamisel
  • on valmis toetama ja nõustama töörühma tehnoloogiliste keskkondade kasutamisel arendustöö protsessis.

Alates 8. märtsist 2023 saab kuulata ja kaasa elada Haridus- ja Teadusministeeriumi taskuhäälingule „Hariduse tulevik“, kus avavad oma suu ja südame haridusvaldkonna eksperdid. Kutsume kaasa mõtlema hariduse oleviku ja tuleviku teemadel. Käsitleme haridust ja õppimist kõige laiemas tähenduses: lasteaiast alates elukestva õppimiseni välja.

Kuula siin

Ainerühmade ülesandeks on luua aineraamatud, milles kirjeldatakse õppeainest lähtudes:

 • õppeaine õpetamise põhimõtted, rõhuasetused, metoodilised soovitused 
 • ainekava jaotus  

Teema 1

 • taotletavad õpitulemused arengutasemeti 
 • õppesisu arengutasemeti

Teema 2

 • ……….

Soovituslik õppevara 

Aineraamatud võivad ainespetsiifikast tulenevalt mõnevõrra erineda.

Aineraamatutele koostatakse ühine üldosa, milles kirjeldatakse:

 • toimetulekuõppe eesmärk;
 • toimetulekuõppe põhimõtted, nt: 
  • üldõpetuse põhimõtete rakendamine, lõiming
  • kontsentrilisuse printsiibi ja spiraalõppekava rakendamine
  • liikumine õpilase lähiümbrusest kaugemale
  • õppimine läbi praktilise tegevuse
  • õpetaja osalus, sh abi osutamise tasandid
  • AAC vahendite kasutamine jms
 • õpetaja kõne ja/või AAC vahendite kasutamine, tööjuhised;
 • õppijate eripärad arengutasemete kaupa, mõiste “arengutase” kasutamise selgitused;
 • IÕK koostamine;
 • hindamine
  • õpilase arengutasemete hindamine IÕK koostamiseks;
  • kokkuvõttev hindamine vastavalt IÕK-le;
 • õpilase õpi(arengu)keskkonna kujundamine.

Ainerühmade ülesandeks on luua aineraamatud, milles kirjeldatakse õppeainest lähtudes:

 • üldpädevuste kujundamine (lühikirjeldus, kuidas saavutatakse konkreetse aine õpetusega)  
 • lõiming läbivate teemadega (ainesisude koostamisel on arvestatud läbivate teemadega) 
1. klass
Õppesisu Õpitulemused Soovitused õppetöö läbiviimiseks,
lõiming teiste õppeainetega 
Õppesisu esitatakse alateemade / teemaplokkide kaupa. Võimalusel lisatakse ka orienteeruv tundide arv Õpitulemus, mida saab saavutada konkreetse õppesisu läbimisel. (st ei ole lihtsalt üldine loetelu õpitulemustest, vaid iga õpitulemus on kõrvuti konkreetse õppesisuga).  Metoodilised soovitused (nt viited lisamaterjalidele, õpetaja juhenditele). Õppekeskkonna erisused (nt vahendid + digivahendid/-keskkonnad). 
Lõimingu põhimõtted ja näited. 
Mõisted (mida peab teadma õppimise tulemusena)  Ei pea tingimata peast teadma, vaid nt suutma selgitada vastavalt oma suutlikkusele, nt abivahendiga.
Praktiliste tööde loetelu Sõltub õppeainest.  
Järgmine alateema    
Soovituslik õppevara

 

Aineraamatud võivad ainespetsiifikast tulenevalt mõnevõrra erineda.

Aineraamatutele koostatakse ühine üldosa, milles kirjeldatakse:

 • õppijate eripärad arenguperioodide kaupa; 
 • kõnearendus (eelkõige tähelepanu mõistmisele, see võib sageli maskeeruda);
 • õpetaja kõne (nt tööjuhised);
 • kontsentrilisus;
 • õpetamise põhimõtted: lähiümbrus-kaugemale, … õpetaja osalus protsesside juhtimisel
 • hindamine – eesmärk on õpetada kasutama abi (soovituslikud arvestuslikud tööd, sh ülesannete tüübid);
 • individuaalsete eripärade arvestamine hindamisel;
 • õpi(arengu)keskkond (mida on vaja kindlasti arvestada). 

Ainerühmade ülesandeks on luua tegevusvaldkondade raamatud, milles kirjeldatakse:

 • tegevusvaldkonna kirjedus, rõhuasetused, metoodilised soovitused
  • taotletavad õpitulemused arengutasemeti
  • õppesisu arengutasemeti

Tegevusvaldkondade raamatutele koostatakse ühine üldosa, milles kirjeldatakse: 

 • hooldusõppe eesmärk;
 • hooldusõppe põhimõtted, nt:
  • üldõpetuse põhimõtete rakendamine, lõiming
  • kontsentrilisuse printsiibi ja spiraalõppekava rakendamine
  • liikumine õpilase lähiümbrusest kaugemale
  • õppimine läbi praktilise tegevuse
  • õpetaja osalus, sh abi osutamise tasandid
  • AAC vahendite kasutamine jms
 • õpetaja kõne ja/või AAC vahendite kasutamine, tööjuhised;
 • õppijate eripärad arengutasemete kaupa, mõiste “arengutase” kasutamise selgitused;
 • IÕK koostamine;
 • hindamine
  • õpilase arengutasemete hindamine IÕK koostamiseks
  • kokkuvõttev hindamine vastavalt IÕK-le
 • õpilase õpi(arengu)keskkonna kujundamine.

Euroopa keeleõppe raamdokumenti täiendav ja edasiarendav sõsarväljaanne on tõlgitud eesti keelde ja ootab kasutajate tagasisidet.

Euroopa keeleõppe raamdokument, mis avaldati inglise ja prantsuse keeles 2001. a ja eesti keeles 2007. a, on võõrkeeleõppe valdkonna olulisemaid rahvusvahelisi tööriistu. 2020. a valminud raamdokumendi sõsarväljaanne sisaldab arvukaid uuendusi ja täiendusi. Nüüd on see tõlgitud ka eesti keelde. Soovitame raamdokumenti rakendades edaspidi lähtuda sõsarväljaandest, seda eriti tasemekirjeldusi kasutades. Algses raamdokumendis kirjeldatud keeleõppe üldised põhimõtted on endiselt kehtivad.

Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaanne eesti keeles.

Üldised tähelepanekud Ukraina ainekavade kohta

 • Ainekavad on koostatud õppeainete kaupa, kuid suund on valdkondlikule lähenemisele.
 • Ainekavad esitavad hariduse eesmärgi, ootused põhikooli lõpetajale, õpilaste kaasamise kohustuse, kohustuse kujundada võtme- ja ainepädevused.
 • Võtmepädevused on lahti kirjutatud õppeainest lähtuvalt: oskused, suhtumine, õpperessursid.
 • Läbivate teemade (sisuridade) käsitlus on lahti kirjutatud kõikide teemade kaupa.
 • Õppeainete taotletavad õpitulemused on esitatud tabelina klasside kaupa.
 • Õpitulemused esitatakse õpilaste õppe- ja tunnetustegevuse oodatavate tulemustena, mille abil taotletakse vastava valdkonna pädevuse kujunemist kolme komponendi kaudu: teadmiste komponent – ainealaste põhiteadmiste ja -ideede süsteem, tegevuse komponent  – praktilised kogemused, väärtuste komponent – valdkonnas ja õppeainetes kujundavad väärtused ja hoiakud.
 • Kõik ainekavad esitavad taotletavate õpitulemuste kõrval õppesisu, mille üldistusaste on valdkonniti erinev.
 • Aja õppesisu käsitlemiseks planeerib õpetaja ise. Osades ainekavades on õppeks planeeritud varuaeg.

Ainekavade dokumendid

1.–4. klassi tervikainekavad

UA 1.–2. klass

UA 3.–4. klass

Ukrainakeelsed suunavad materjalid: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass

Ukrainakeelsed õpikud: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass

Matemaatika

Põhikool

UA matemaatika, 6.–9. klass

Gümnaasium

UA matemaatika 10.–11. klass

Loodusained

Põhikool

UA loodusõpetus, 5. klass

UA bioloogia, 6.–9. klass

UA geograafia, 6.–9. klass

UA keemia, 7.–9. klass

UA füüsika, 7.–9. klass

EE ja UA loodusõpetus, 5. klassi võrdlus

EE ja UA bioloogia, 6.–9. klassi võrdlus

EE ja UA geograafia, 6.–9. klassi võrdlus

EE ja UA füüsika, 7.–9. klassi võrdlus

EE ja UA keemia, 7.–9. klassi võrdlus

Gümnaasium

UA bioloogia, 10.–11. klass

UA keemia, 10.–11. klass

UA füüsika, 10.–11. klassLaadi alla

UA geograafia, 10.–11. klass

EE ja UA bioloogia, gümnaasiumi võrdlus

EE ja UA füüsika, gümnaasiumi võrdlus

EE ja UA geograafia, gümnaasiumi võrdlus

EE ja UA keemia, gümnaasiumi võrdlus

Sotsiaalained

UA sotsiaalainete valdkonna ülevaade

Põhikool

UA terviseõpetus, 5.–9. klass

UA ajalugu, 5.–9. klass

Gümnaasium

UA ajalugu, 10.–11. klass

UA kodanikuharidus, 10. klass

Kunst

Põhikool

UA kunstiained, 5.–9. klass

Gümnaasium

UA kunstiained, 10.–11. klass

Tehnoloogia

Põhikool

UA tööõpetus 5.–9. klass

Kehaline kasvatus

Põhikool

UA kehakultuur 5.–9. klass

***************************************

Ukrainakeelsed õpikud põhikoolis: 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass

Ukrainakeelsed õpikud gümnaasiumis: 10. klass, 11. klass

Ukrainast pärit õpilastele parima võimaliku õpitoe pakkumiseks on oluline arvestada õpilaste eelneva õpikogemusega ja luua nende arengut toetav õppekeskkond. Eelnev õpikogemus on määratletud Ukraina riiklikus õppekavas. Arvestades, et Eestis Ukraina sõjapõgenikest õpilastega töötamiseks on meie koolid soovinud saada ülevaadet Ukraina riikliku õppekava taotlustest, oleme sellele veebilehele koondanud 2022. aastal Ukraina keelest tõlgitud ainekavad. Palume vabandust tõlkes esinevate terminoloogiliste ja keeleliste ebakõlade pärast:  Wiedemanni Tõlkebüroo jõudis suuremahulisest õppekavast teha üksnes väga kiire toimetamata sisutõlke. Ukraina-eesti tõlgete maht on märkimisväärselt kasvanud.

Lehekülge täiendatakse, tõlgitud on valik Ukraina koolis õpetatavate õppeainete kavadest.

Taustateave Ukraina üldhariduse korralduse kohta.

 • Õpilased alustavad kooliteed 6-aastaselt.
 • 1.–4. klass – alghariduse omandamisel lähtutakse kahel esimesel õppeaastal õpilaste vajadusest kooliga kohaneda, õpe peaks olema pisut rohkem mänguline, süvitsi aineõppega alustatakse kolmandal ja neljandal õppeaastal.
 • 5.–9. klass – põhihariduse omandamisel keskendutakse 5.–6. klassis õpilaste huvi äratamisele ainevaldkondade vastu, 7.–9. klassis on õpe ainepõhine, õppe rõhuasetus on õpilaste kujunemisel vastutustundlikeks ja toimetulekuvõimelisteks ühiskonna liikmeteks. Põhihariduse omandatuse määra hinnatakse riiklikel lõpueksamitel.
 • 10.–11. klass – keskhariduse omandamisel saavad õpilased valida kahe suuna vahel: akadeemiline teatud ainete süvaõpe lähtub õpilaste eesmärgist jätkata õpinguid ülikoolis; kutsehariduslik valik pakub õpilastele võimalusi lisaks täielikule üldkeskharidusele omandada esmased kutseoskused.
 • Hindeid pannakse 12-pallises süsteemis: madalaim positiivne hinne on „1“, negatiivne hinne on „mittearvestatud“ (не атестований). Kuldmedali saab õpilane, kellel gümnaasiumi lõputunnistusel on kõigis õppeainetes hinded „10“, „11“ või „12“. Hõbemedali saab õpilane, kellel gümnaasiumi lõputunnistusel on kuni kahes õppeaines hinded „9“, teistes õppeainetes „10“, „11“ või „12“.
 • Lõpueksamid gümnaasiumis toimuvad alates 2012. aastast kolmes õppeaines: ukraina keel, Ukraina ajalugu või õppeaine, mis sõltub kooli õppesuunast ja üks valikõppeaine.

2016. aastal algas Ukrainas haridusreform,  mille olulisim sisuline tulemus on kirjeldatud kontseptsioonis Uus Ukraina Kool, mis mõjutab õppimise ja õpetaja sisu, ootusi õpilastele ja õpetajatele, kooli ja kodukonna koostööle. Allikas: https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/latest/news/ukraine-education-system.htm

Ainekavade dokumendid

Põhikooli riikliku õppekava lisad

Valikõppeaine „Ettevõtlusõpetus”

Valikõppeaine „Informaatika”

Valikõppeaine „Karjääriõpetus”

Valikõppeaine „Usundiõpetus”

Ainevaldkondade ülesed valikõppeained

Õppekava läbivad teemad


Gümnaasiumi riikliku õppekava lisad

Ainevaldkondlikud valikkursused

Valikõppeaine „Informaatika”

Valikõppeaine „Karjääriõpetus”

Valikõppeaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe”

Valikõppeaine „Riigikaitse”

Valikõppeaine „Usundiõpetus”

Valikõppeaine „Uurimistöö alused”

Ainevaldkondade ülesed valikkursused

Õppekava läbivad teemad

******

Tagasi õppekavade ajakohastamise lehele