A A A

Põhikool

Õppimine saab alguse kodust ja lasteaiast ning põhineb väärtustel, millest lähtub elukestev õpe:

Vastutus – inimesed mõistavad, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik valik ja vastutus.

Vajadused – õpe lähtub õppija huvidest ja võimetest, toetab tema arengut ja arvestab tööturu vajadusi.

Võimalused – elukestva õppe süsteem pakub inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid, paindlikke ja õppija erivajadusi arvestavaid õpivõimalusi.

Üldhariduse omandamisel  kehtib Eestis ühtne süsteem. Loe edasi...

Põhikooli riiklik õppekava

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

The National curriculum for basic schools

Государственная программа обучения для основной школы


Põhikooli riikliku õppekava ainevaldkondade kavade tekstiversioonid

Lisa 1. Keel ja kirjandus

Lisa 2. Võõrkeeled

Lisa 3. Matemaatika

Lisa 4. Loodusained

Lisa 5. Sotsiaalained

Lisa 6. Kunstiained

Lisa 7. Tehnoloogia

Lisa 8. Kehaline kasvatus   NB! I kooliastme ainekavas on muudetud ujumise õpitulemusi. 20.07.2017 kinnitatud muudatused.

Valikõppeainete kavade tekstiversioonid

Lisa 9. Usundiõpetus 

Lisa 10. Informaatika

Lisa 11. Karjääriõpetus

Lisa 12. Ettevõtlusõpetus

Valikõppeainete tööversioonid

Ettevõtlusõpetus, 2018

Ettevõtluspädevuse maatriksi alapädevused õppeprotsessi kirjelduses, 2018

Uued õppeteemad põhikooli informaatika ainekavas nüüdisaegsete IT-oskuste omandamise toetamiseks, 2017

Läbivate teemade kirjelduste tekstiversioon

Lisa 13. Läbivad teemad


2014. aasta seletuskiri „Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ ja Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ muutmine“ kohta.

 
 
 

 
 

Ainevaldkonnad: