A A A

Gümnaasium

Õppimine laiendab põhikoolis omandatut ning põhineb väärtustel, millest lähtub elukestev õpe.

Vastutus – inimesed mõistavad, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik valik ja vastutus.

Vajadused – õpe lähtub õppija huvidest ja võimetest, toetab tema arengut ja arvestab tööturu vajadusi.

Võimalused – elukestva õppe süsteem pakub inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid, paindlikke ja õppija erivajadusi arvestavaid õpivõimalusi.

Üldhariduse omandamisel  kehtib Eestis ühtne süsteem. Loe edasi…

Gümnaasiumi riiklik õppekava

National curriculum for upper secondary schools

In English: Subject field syllabi

Ainevaldkondade kavade tekstiversioonid

Keel ja kirjandus

Võõrkeeled

Matemaatika

Loodusained

Sotsiaalained

Kunstiained

Kehaline kasvatus

Valikõppeainete kavade tekstiversioonid

Usundiõpetus

Riigikaitse

Majandus- ja ettevõtlusõpetus

Filosoofia

Karjääriõpetus

Uurimistöö alused

Valikõppeainete kavade tööversioonid

Ettevõtlusõpetus, 2018

Küberkaitse, 2017

Valdkonnaüleseid käsitlusi

Ainevaldkonnad: