A A A

Riiklike õppekavade ajakohastamine 2022

Kati Orav, 2019

Alates  2011. aastast kehtiv väljundipõhine õppekava tagab piisavalt võimalusi õppe mitmekesistamiseks, et õpilane saaks õppida ja õpetaja saaks õpetada. Kümne aastaga on ühiskonnas ja teaduses toimunud muudatused, millele reageerimist oodatakse koolide õppekavadelt. Riikliku õppekava ajakohastamine algabki sellest hetkest, mil õppekava on koolides kasutusele võetud.

*****

2017. aasta septembris alustasid valdkondlikud ekspertrühmad PRÕK ja GRÕK kõikide ainevaldkondade pädevuste ja õpitulemuste nüüdisajastamisega. Pika ja keerulise protsessi tulemusena esitasid eksperdid ettepanekud uuteks õpitulemusteks, mille rakendamist katsetati 2019/2020. õppeaastal seitsmes üldhariduskoolis koostöös Tallinna ja Tartu ülikoolidega.  

*****

2019. aastal esitasid ekspertrühmad muudatusettepanekud ka põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava kohta. Muudatused seavad sihiks lihtsustatud õppekava üldosa senisest suurema sidususe põhikooli riikliku õppekavaga ning lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe sisu ajakohastamise.

*****

2021. aastal esitati põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava üldosade muudatusettepanekud, mis toetavad uute ainevaldkonnakavade rakendumist.

*****

2022. aasta jaanuaris alustas Haridus- ja Teadusministeerium ekspertrühmade esitatud ettepanekute alusel Vabariigi Valitsuse määruste muutmise eelnõu väljatöötamist.

2017–2022 riiklike õppekavade nüüdisajastamise protsessis osalenud ekspertide nimekiri.


Riiklike õppekavade üldosade muudatused esitatakse Vabariigi Valitsuse määruste muutmise eelnõus. Õppekavade üldosades ja ainevaldkonnakavates tehtud muudatused on kirjeldatud eelnõu seletuskirjas. Valikõppeainete ja -kursuste kavad, läbivad teemad on esitatud eraldi failidena.

*****


Tähelepanu! 2022. kevadel andsid huvirühmad tagasisidet ainevaldkonnakavades tehtud muudatustele. Laekunud tagasiside põhjal täiendati rohkem või vähem kõiki ainevaldkonnakavu. Alljärgnevatel linkidel on dokumendid uuendatud 29. septembril 2022.

Keel ja kirjandus

Võõrkeeled

Matemaatika

Loodusained

Sotsiaalained

Kunstiained

Tehnoloogia

Kehaline kasvatus (liikumisõpetus)

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lisad