A A A

Ukraina õppekava ainekavade dokumendid

Üldised tähelepanekud Ukraina ainekavade kohta

  • Ainekavad on koostatud õppeainete kaupa, kuid suund on valdkondlikule lähenemisele.
  • Ainekavad esitavad hariduse eesmärgi, ootused põhikooli lõpetajale, õpilaste kaasamise kohustuse, kohustuse kujundada võtme- ja ainepädevused.
  • Võtmepädevused on lahti kirjutatud õppeainest lähtuvalt: oskused, suhtumine, õpperessursid.
  • Läbivate teemade (sisuridade) käsitlus on lahti kirjutatud kõikide teemade kaupa.
  • Õppeainete taotletavad õpitulemused on esitatud tabelina klasside kaupa.
  • Õpitulemused esitatakse õpilaste õppe- ja tunnetustegevuse oodatavate tulemustena, mille abil taotletakse vastava valdkonna pädevuse kujunemist kolme komponendi kaudu: teadmiste komponent – ainealaste põhiteadmiste ja -ideede süsteem, tegevuse komponent  – praktilised kogemused, väärtuste komponent – valdkonnas ja õppeainetes kujundavad väärtused ja hoiakud.
  • Kõik ainekavad esitavad taotletavate õpitulemuste kõrval õppesisu, mille üldistusaste on valdkonniti erinev.
  • Aja õppesisu käsitlemiseks planeerib õpetaja ise. Osades ainekavades on õppeks planeeritud varuaeg.

Ainekavade dokumendid

1.–4. klassi tervikainekavad

UA 1.–2. klass

UA 3.–4. klass

Ukrainakeelsed suunavad materjalid: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass

Ukrainakeelsed õpikud: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass

Matemaatika

Põhikool

UA matemaatika, 6.–9. klass

Gümnaasium

UA matemaatika 10.–11. klass

Loodusained

Põhikool

UA loodusõpetus, 5. klass

UA bioloogia, 6.–9. klass

UA geograafia, 6.–9. klass

UA keemia, 7.–9. klass

UA füüsika, 7.–9. klass

EE ja UA loodusõpetus, 5. klassi võrdlus

EE ja UA bioloogia, 6.–9. klassi võrdlus

EE ja UA geograafia, 6.–9. klassi võrdlus

EE ja UA füüsika, 7.–9. klassi võrdlus

EE ja UA keemia, 7.–9. klassi võrdlus

Gümnaasium

UA bioloogia, 10.–11. klass

UA keemia, 10.–11. klass

UA füüsika, 10.–11. klassLaadi alla

UA geograafia, 10.–11. klass

EE ja UA bioloogia, gümnaasiumi võrdlus

EE ja UA füüsika, gümnaasiumi võrdlus

EE ja UA geograafia, gümnaasiumi võrdlus

EE ja UA keemia, gümnaasiumi võrdlus

Sotsiaalained

UA sotsiaalainete valdkonna ülevaade

Põhikool

UA terviseõpetus, 5.–9. klass

UA ajalugu, 5.–9. klass

Gümnaasium

UA ajalugu, 10.–11. klass

UA kodanikuharidus, 10. klass

Kunst

Põhikool

UA kunstiained, 5.–9. klass

Gümnaasium

UA kunstiained, 10.–11. klass

Tehnoloogia

Põhikool

UA tööõpetus 5.–9. klass

Kehaline kasvatus

Põhikool

UA kehakultuur 5.–9. klass

***************************************

Ukrainakeelsed õpikud põhikoolis: 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass

Ukrainakeelsed õpikud gümnaasiumis: 10. klass, 11. klass