A A A

Põhikool 2023

Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Põhikooli riiklik õppekava 2023

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2023

Põhikooli riikliku õppekava ainevaldkondade kavade tekstiversioonid

Lisa 1. Keel ja kirjandus 2023

Lisa 2. Kehaline kasvatus 2023

Lisa 3. Kunstiained 2023

Lisa 4. Loodusained 2023

Lisa 5. Matemaatika 2023

Lisa 6. Sotsiaalained 2023

Lisa 7. Tehnoloogia 2023

Lisa 8. Võõrkeeled 2023

Valikõppeainete kavade tekstiversioonid

Lisa 9. Ettevõtlusõpetus 2023

Lisa 10. Informaatika 2023

Lisa 11. Karjääriõpetus 2023

Lisa 12. Usundiõpetus 2023

Lisa 13. Ainevaldkondade üleste valikõppeainete kavad 2023

Õppekava läbivad teemad

Lisa 14. Õppekava läbivad teemad 2023