A A A

Valikkursused ja valikõppeained

Kehaline kasvatus

Kehalised võimed ja liikumisoskused

Liikumine välitingimustes

Tantsuõpetus (tööversioon)

Filosoofia

Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse

Tänapäeva filosoofilised küsimused

Karjääriõpetus

Karjääriõpetuse valikkursus

Majandus- ja ettevõtlusõpe

Majandusõpetus

Ettevõtlusõpetus

Riigikaitse

Riigikaitse

Praktiline õpe välilaagris

Riigikaitse, tööversioon 2016

Usundiõpetus

Inimene ja religioon

Eesti usuline maastik

Uurimistöö alused

Valikkursus Uurimustöö alused

Ainevaldkondade ülesed valikkursused

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond

Mehhatroonika ja robootika

3D-modelleerimine

Joonestamine

Arvuti kasutamine uurimistöös

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused

Pärast 2015 koostatud ja täiendatud valikkursused

Töö tekstidega, 2015

Eesti keele allkeeled, 2015

Inimene ja õigus, 2015

Arhitektuur kui elukeskkond, 2016

Disain ja protsess, 2016

Psühholoogia, 2016

Ettevõtlusõpetus, 2018 Meediaõpetus, 2018 Draamaõpetus, 2019 Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas (veeb), 2019

Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas, 2019

Koorilaul, 2019 Matkamine looduses, 2019 Kunst nüüd, 2019 Identiteet ja eesti kirjandus, 2020 Keemia alused II, 2020 Orgaaniline keemia II, 2020

Gümnaasiumi informaatika, 2021