A A A

Gümnaasium 2023

Gümnaasiumihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Gümnaasium loob igale õpilasele võimalused tema võimete maksimaalseks arenguks õpilase eelistusi arvestades, loovaks eneseteostuseks, teaduspõhise maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse ja kõlbelise küpsuse saavutamiseks.

Gümnaasiumi riiklik õppekava 2023

National curriculum for upper secondary schools

Gümnaasiumi riikliku õppekava ainevaldkondade kavade tekstiversioonid

Lisa 1. Keel ja kirjandus 2023

Lisa 2. Kehaline kasvatus 2023

Lisa 3. Kunstiained 2023

Lisa 4. Loodusained 2023

Lisa 5. Matemaatika 2023

Lisa 6. Sotsiaalained 2023

Lisa 7. Võõrkeeled 2023

Valikõppeainete kavade tekstiversioonid

Lisa 8. Ainevaldkondlikud valikkursused

Lisa 9. Informaatika 2023

Lisa 10. Karjääriõpetus 2023

Lisa 11. Majandus- ja ettevõtlusõpe 2023

Lisa 12. Riigikaitseõpetus 2023

Lisa 13. Usundiõpetus 2023

Lisa 14. Uurimistöö alused 2023

Lisa 15. Ainevaldkondade ülesed valikkursused 2023

Õppekava läbivad teemad

Lisa 16. Õppekava läbivad teemad 2023