A A A

Kandideerimiskutse aineekspertidele – PLRÕK

PÕHIKOOLI LIHTSUSTATUD RIIKLIKU ÕPPEKAVA RAKENDAMISEKS ÕPPEPROTSESSE TOETAVATE MATERJALIDE VÄLJATÖÖTAMINE 


Toetavatel materjalidel on kaks eesmärki:

 • Juhised on abiks koolidele oma õppekavade uuendamiseks, kus iga ainevaldkonna juures tuleb täpsustada õppe täpsem sisu ja korraldus, võttes arvesse piirkonna eripärasid ja koolikogukonna eelistusi.
 • Juhised on abiks õpetajatele oma õppetöö kavandamisel, et anda soovitusi sobivate metoodikate valimisel ning viiteid õppematerjalidele, mis toetavad soovitud õpitulemuste saavutamist.

Ootame vene keele, eesti keel teise keelena, kunstiõpetuse, muusika, kehalise kasvatuse ning üldosa töörühmadesse täiendavalt nii kogenud ekspertõpetajaid kui ka värske pilguga alustavaid õpetajaid, et õppekava rakendamist toetavad metoodilised juhendid (aineraamatud) aitaksid õpetajaid haridusliku erivajadusega sh muukeelse õpilaste õpetamisel. Dokumentide teaduspõhisusse saavad oma panuse anda ainedidaktika õppejõud. Lisaks on teretulnud töörühma kandideerima ka haridustehnoloogid, kelle toel tagada näiteks eakohase digipädevuse arengu toetamine. Seega otsime igasse töörühma võimalusel nelja erineva profiiliga eksperte

 1. EKSPERTÕPETAJA
  • tunneb tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste kognitiivse arengu iseärasusi ning omab praktilist kogemust õppe diferentseerimisel ja eripedagoogiliste meetodite kasutamisel; 
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana üldhariduskooli;
  • lähtub oma igapäevatöös nüüdisaegsest õpikäsitusest;
  • on viimase viie aasta jooksul osalenud metoodiliste materjalide või õppevara koostamises või õpetajate koolitamisel/aineõpetuse kogemuse jagamisel (aineliitude üritused, konverentsid vms).
 2. ALUSTAV ÕPETAJA
  • töötab praegu või on viimase kolme aasta jooksul töötanud üldhariduskoolis õpetajana;
  • omab esmaseid kogemusi töös lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppetaseme õppekava rakendamisel;
  • omab teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest ja mõningast praktilist kogemust selle rakendamisel.
 3. AINEDIDAKTIKA ÕPPEJÕUD
  • omab põhjalikke teoreetilisi teadmisi HEV õpilaste õpetamise põhimõtetest ning nende õpilaste ainealaste pädevuste arengu toetamise eripärast;
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud õpetajakoolituses õppejõuna või HEV õpetajate juhendajana ning tegelenud ainedidaktikaalase teadus- ja arendustööga.
 4. HARIDUSTEHNOLOOG
  • on viimase kolme aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis haridustehnoloogina;
  • omab head ülevaadet vabavaralistest tehnoloogilistest lahendustest, mis toetavad õppetöö efektiivsust ja mitmekesisust;
  • on hästi kursis digipädevuse mudeliga ning omab praktilist kogemust erinevas vanuses HEV õpilaste digipädevuse arengu sihipärasel toetamisel;
  • on valmis toetama ja nõustama töörühma tehnoloogiliste keskkondade kasutamisel arendustöö protsessis.

Ekspertide valikul arvestame, et töörühmas oleksid esindatud võimalusel kõik eelkirjeldatud pädevused, samuti Eesti Eripedagoogide Liidu või õpetajate aineühenduse esindaja, kelle ülesandeks on tagada ka aineliidu teavitamine ja kaasatus arendustöösse. 

Eksperdi töökoormus sõltub töörühma-sisesest ülesannete jaotusest ja võib olla orienteeruvalt 20–25  tundi kuus, varieerudes erinevate kuude lõikes. Töö on tasustatav, eksperdiga sõlmitakse töövõtu- või käsundusleping. 

Töö periood on lepingute sõlmimisest kuni 31.03.2024. Tegevused on etapiviisilised ja võivad ainerühmade kaupa varieeruda. 

Aitäh kandideerimast! Tegeleme töörühmade liikmete valimisega, anname osalejatele tagasisidet maikuu jooksul.