A A A

Kandideerimiskutse aineekspertidele

RIIKLIKE ÕPPEKAVADE RAKENDAMISEKS ÕPPEPROTSESSE TOETAVATE DOKUMENTIDE VÄLJATÖÖTAMINE

——————————–

2024. aasta sügisest rakenduvad ajakohastatud riiklikud õppekavad, milles pööratakse varasemast rohkem rõhku väljundipõhisele õppe kavandamisele, ainetevahelisele lõimingule ja üldpädevuste arengu toetamisele. Õpetajate toetamiseks ja koolidele suuniste andmiseks otsib Haridus- ja Teadusministeerium eksperte, kelle abil luua metoodilisi juhendmaterjale, mis toetavad õppekavamuudatuste ja nüüdisaegse õpikäsituse jõudmist Eesti koolide igapäevatöösse.

—————————————

Moodustatakse iga ainevaldkonna ja õppeaine töörühmad, kelle ülesandeks saab olema luua õppeprotsesside kirjeldused, mille sisuks on:

 1. Soovitused kooliastme õpitulemuste klassiti järjestamiseks.
 2. Soovituslik õppesisu, mõistete ja praktiliste tööde loetelu.
 3. Soovitused õppekeskkonna kujundamiseks, hindamiseks ja õppetöö läbiviimiseks.
 4. Soovitused õpitulemuste saavutamiseks sobivate meetodite ja õppematerjalide valikuks.
 5. Soovitused üldpädevuste saavutamise ja õppekava läbivate teemade käsitlemise lõimimiseks tavapärasesse õppeprotsessi.

——————————————-

Töörühmadesse ootame nii kogenud ekspertõpetajaid kui ka värske pilguga alustavaid õpetajaid. Samuti on töörühmadesse oodatud kaasava hariduse ning lõimitud aine- ja keeleõppe kogemusega õpetajad, et metoodilised juhendid toetaksid õpetajaid ka muukeelse ja haridusliku erivajadusega õpilaste õpetamisel. Dokumentide teaduspõhisusse saavad oma panuse anda ainedidaktika õppejõud. Lisaks on teretulnud töörühma kandideerima ka haridustehnoloogid, kelle toel tagada näiteks eakohase digipädevuse arengu toetamine. Seega otsime igasse töörühma võimalusel kuue erineva profiiliga eksperte:

 1. EKSPERTÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis õpetajana;
  • lähtub oma igapäevatöös nüüdisaegsest õpikäsitusest;
  • on viimase viie aasta jooksul osalenud metoodiliste materjalide või õppevara koostamises või õpetajate koolitamisel/aineõpetuse kogemuse jagamisel (aineliitude üritused, konverentsid vms).
 2. ALUSTAV ÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul kuni kolm aastat töötanud üldhariduskoolis aineõpetajana;
  • omab teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest ja mõningat praktilist kogemust selle rakendamisel.
 3. AINEDIDAKTIKA ÕPPEJÕUD
  • omab põhjalikke teoreetilisi teadmisi aineõpetuse alustest ning õpilase ainealaste pädevuste arengust põhikoolis ja gümnaasiumis;
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud  õpetajakoolituses õppejõuna või juhendajana ning tegelenud ainedidaktikaalase teadus- ja arendustööga.
 4. KAASAVA HARIDUSE KOGEMUSEGA ÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis õpetajana;
  • tunneb tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste kognitiivse arengu iseärasusi ning omab praktilist kogemust õppe diferentseerimisel ja eripedagoogiliste meetodite kasutamisel;
  • on õpetanud õpilasi nii põhikooli riikliku õppekava kui ka põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.
 5. LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPPE KOGEMUSEGA ÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis aineõpetajana.
  • omab teadmisi emakeelest erinevas keeles ainet õppiva õpilase keelelise arengu eripäradest ning praktilist kogemust lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika rakendamisel.
 6. HARIDUSTEHNOLOOG
  • on viimase kolme aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis haridustehnoloogina.
  • omab head ülevaadet vabavaralistest tehnoloogilistest lahendustest, mis toetavad õppetöö efektiivsust ja mitmekesisust.
  • on hästi kursis digipädevuse mudeliga ning omab praktilist kogemust erinevas vanuses õpilaste digipädevuse arengu sihipärasel toetamisel
  • on valmis toetama ja nõustama töörühma tehnoloogiliste keskkondade kasutamisel arendustöö protsessis.

Ekspertide valikul arvestame, et töörühmas oleksid esindatud kõik eelkirjeldatud pädevused, samuti õpetajate aineühenduse esindaja, kelle ülesandeks on tagada ka aineliidu teavitamine ja kaasatus arendustöösse.

Eksperdi töökoormus sõltub töörühma-sisesest ülesannete jaotusest ja võib olla orienteeruvalt 15–25  tundi kuus, varieerudes erinevate kuude lõikes. Töö on tasustatav, eksperdiga sõlmitakse töövõtu- või käsundusleping.

Töö periood on 03.04.202331.12.2023, tegevused on etapiviisilised ja võivad ainevaldkonniti varieeruda.

Kandideerimiseks palume hiljemalt
26. märtsiks 2023 täita
SOOVIAVALDUS.

Lisainfo: Merlin Linde, merlin.linde[at]hm.ee, HTM üldhariduse valdkonna õppekavaarenduse nõunik