A A A

MAJANDUS- JA ETTEVÕTLUSÕPE

Koostaja ja sisutoimetaja Ene Saar

ISBN: 978-9949-487-84-4

 

Saateks

Aineraamatu koostajate eesmärgiks on toetada gümnaasiumis õpetavaid majandusõpetajaid kooli ainekava ja õpetaja töökava koostamisel. Kuna suur osa majandusõpetajaid on teiste ainete või ka muude eluvaldkondade esindajad, siis aitab aineraamat õppekava pädevuste elluviimisel, läbivate teemade rakendamisel ja seoste loomisel teiste õppeainetega. Ainekava õppeprotsessi kirjeldused on koostatud teemade põhiselt, lisatud on ka meetodilisi soovitus, praktiliste tööde ja IKT rakendamise võimalusi. Õppeprotsesside kirjeldused on soovituslikud, mida õpetaja võib oma õppijaid arvestades vastavalt muuta.
Metoodiliste artiklite teemade valikul lähtuti eelkõige praktiliste näidete rakendamisest, mida oskavad pakkuda just kogemustega õpetajad. Nii ainekava koostades kui ka õppeprotsessi kirjeldades tehti tihedat koostööd nii aineõpetajatega, Eesti Majandusõpetajate Seltsi kui ka vastavate valdkondade asjatundjatega. Tagasisidele tuginedes täpsustati ainekavu, kirjutati täpsemalt õppeprotsessi osa ning lisati näiteid. Koostajad loodavad, et aineraamat toetab gümnaasiumi riikliku õppekava rakendumist valikaines „Majandus- ja ettevõtlusõpe”.

 

Majandus- ja ettevõtlusõppe ainekava töörühm

Elbe Metsatalu, Paide Gümnaasiumi pedagoog-metoodik
Ene Saar, Tallinna Reaalkooli direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal, pedagoog-metoodik
Epp Vodja, Junior Achievement Eesti direktor
Helje Jaarma, Parksepa Keskkooli vanemõpetaja
Kaire Jõe, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi õpetaja
Sirje Kasendi, Tarvastu Gümnaasiumi pedagoog-metoodik
Talvi Järv, Saku Gümnaasiumi õpetaja

 

Õppeprotsessi kirjeldus
Majandusmatemaatilised ülesanded majandusõppes – Sirje Kasendi
Kriitilise mõtlemise arendamine läbi meediavõimaluste kasutamise majandusõpetuses – Ene Saar
Ettevõtlusõppe meetodite rakendamine Saku Gümnaasiumi näitel – Talvi Järv
Rahvusvaheline kaubandus: praktilised tööd majandusõppes – Elbe Metsatalu
Interaktiivsete materjalide kasutamine majandusõpetuses – Helje Jaarma
Ühiskonnaõpetuse ja majandusõpetuse lõiming – Epp Vodja
Ühiskonnaõpetuse ja majandusõpetuse lõiming: praktilised tööd – Kaire Jõe
Autorid