A A A

Gümnaasiumi valikaine KARJÄÄRIÕPETUS

Koostaja: Mare Lehtsalu
ISBN: 978-9949-487-59-2
Valdkonnaraamatu koostamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Saateks

Käesolev aineraamat on koostatud selleks, et toetada õpetajaid gümnaasiumi karjääriõpetuse töökavade koostamisel.

Aineraamatu esimene osa keskendub karjääriõpetuse teoreetilistele alustele. Teises osas on kirjeldatud õppeprotsessi ja aine sisu peamisi rõhuasetusi, soovitusi hindamiseks. Kolmandas osas on koondatud kogemustega praktikute artiklid. Viimasest osast leiab lugeja artiklid soovitustega lõiminguks karjääriõpetuse aspektist ja näiteid õpilastele karjääriteenuste kättesaadavuse tagamise kohta Rajaleidja keskustega koostöö näitel.
Karjääriõpetus on väga õppijakeskne ja individuaalset lähenemist võimaldav õppeaine. Seepärast on oluline õppijat märgata ja toetada ning luua talle õppimis- ja arengutingimused. Üks läbiv eeldus edukale karjääriõpetuse ainele on riskimist ja eneseavamist toetav õppekeskkond, milles õppijat julgustatakse leidma oma teed ja uskuma, et selle tee leidmine on võimalik.
Ideid oma töö kavandamiseks leiavad siit raamatust nii klassiõpetaja, aineõpetaja, klassijuhataja, kooli karjäärikoordinaator, koolipsühholoog kui ka kõik teised pedagoogid. Aineraamatu on koostanud kogemustega karjäärikoordinaatorid, pedagoogid ja karjääriteenuste eksperdid, sh karjääriteenuste erialaliidu – Karjäärinõustajate Ühingu liikmed. Suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa aineraamatu valmimisele!

Soovime toimetajatena kõigile õpetajatele: proovige ja otsige, kuni leiate just endale omase ning õppija jaoks kõige tähendusrikkama viisi karjääriõpetuse valikainega suhestuda. Soodustagu käesolev raamat seda protsessi!

 

Mare Lehtsalu, SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse karjääriõppe juhtivspetsialist

Einike Pilli, Tartu Ülikooli õppimise ja õpetamise arenduskeskuse konsultant


Sissejuhatus karjääriõpetusseMare Lehtsalu SA Innove karjääriõppe juhtivspetsialist, raamatu sisutoimetaja

 

KARJÄÄRIÕPETUSE TEOREETILISED LÄHTEKOHAD
Karjääriteooriad karjääriõpetusesPiret Jamnes Fontes PMP OÜ partner, Karjäärinõustajate Ühingu liige
Tõhusa õppimise pedagoogilised lähtekohadEinike Pilli Tartu Ülikooli õppimise ja õpetamise arenduskeskuse konsultant
Õpitulemuste hindamise teoreetilised lähtekohadEinike Pilli Tartu Ülikooli õppimise ja õpetamise arenduskeskuse konsultant

 

ÕPPEPROTSESS
Õppeprotsessi kirjeldusSirli Kriisa Türi Gümnaasiumi karjääriõpetuse õpetaja

Õppeaine sisu kirjeldusLana Randaru Karjäärinõustajate Ühing
Õppesisu ja õpitulemuste vahelised seosedVirve Kinkar Tallinna Ülikooli avatud ülikooli täiendõppekeskuse koolitusjuht
Kujundav hindamine gümnaasiumi karjääriõpetuses – Leelo Tiisvelt Viimsi Gümnaasiumi direktor
Millest on vaja lähtuda karjääriõpetuse õppemeetodite valikulVirve Kinkar Tallinna Ülikooli avatud ülikooli täiendõppekeskuse koolitusjuht
Soolise võrdõiguslikkuse teema karjäärõpetuse õppeainesReet Laja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) juhatuse esinaine

 

PRAKTIKUTE KOGEMUSI
Gümnaasiumi õppesuundadega arvestamine karjääriõpetuse kavandamiselEnel Pärs Paldiski Gümnaasiumi õppealajuhataja ja karjääriõpetuse õpetaja
Karjääriõpetus praktiku pilgu läbiStella Müsler Toila Gümnaasiumi karjäärikoordinaator ja karjääriõpetuse õpetaja
Gümnaasiumi karjääriõpetuse aineraamat: Töövestluse simulatsioonRiina Aljas Orissaare Gümnaasiumi karjäärikoordinaator ja karjääriõpetuse õpetaja
Töömaailmaga tutvumise võimalusi gümnaasiumi karjääriõpetuses, erisused võrreldes põhikooligaMaive Torop Kanepi Gümnaasiumi karjääriõpetuse õpetaja ja karjäärikoordinaator

 

LÕIMING
Lõimingu teoreetilised lähtekohad: lõimingutsentrid karjääriõpetuse aspektistTiina Kuusk, Valjala Põhikooli vanemõpetaja
Koostöövõimalused noorte teavitamis- ja nõustamiskeskusega, karjäärinõustamise ja infoseminaride tõhus kavandamine õppeprotsessiReet Jakobson Tartu Descartes lütseumi karjääriõpetuse õpetaja, TNK karjäärinõustaja

Soovitatav kirjandus
Kasulikud viited