A A A

Ukraina õppekava ainekavad

Ukrainast pärit õpilastele parima võimaliku õpitoe pakkumiseks on oluline arvestada õpilaste eelneva õpikogemusega ja luua nende arengut toetav õppekeskkond. Eelnev õpikogemus on määratletud Ukraina riiklikus õppekavas. Arvestades, et Eestis Ukraina sõjapõgenikest õpilastega töötamiseks on meie koolid soovinud saada ülevaadet Ukraina riikliku õppekava taotlustest, oleme sellele veebilehele koondanud 2022. aastal Ukraina keelest tõlgitud ainekavad. Palume vabandust tõlkes esinevate terminoloogiliste ja keeleliste ebakõlade pärast:  Wiedemanni Tõlkebüroo jõudis suuremahulisest õppekavast teha üksnes väga kiire toimetamata sisutõlke. Ukraina-eesti tõlgete maht on märkimisväärselt kasvanud.

Lehekülge täiendatakse, tõlgitud on valik Ukraina koolis õpetatavate õppeainete kavadest.

Taustateave Ukraina üldhariduse korralduse kohta.

  • Õpilased alustavad kooliteed 6-aastaselt.
  • 1.–4. klass – alghariduse omandamisel lähtutakse kahel esimesel õppeaastal õpilaste vajadusest kooliga kohaneda, õpe peaks olema pisut rohkem mänguline, süvitsi aineõppega alustatakse kolmandal ja neljandal õppeaastal.
  • 5.–9. klass – põhihariduse omandamisel keskendutakse 5.–6. klassis õpilaste huvi äratamisele ainevaldkondade vastu, 7.–9. klassis on õpe ainepõhine, õppe rõhuasetus on õpilaste kujunemisel vastutustundlikeks ja toimetulekuvõimelisteks ühiskonna liikmeteks. Põhihariduse omandatuse määra hinnatakse riiklikel lõpueksamitel.
  • 10.–11. klass – keskhariduse omandamisel saavad õpilased valida kahe suuna vahel: akadeemiline teatud ainete süvaõpe lähtub õpilaste eesmärgist jätkata õpinguid ülikoolis; kutsehariduslik valik pakub õpilastele võimalusi lisaks täielikule üldkeskharidusele omandada esmased kutseoskused.
  • Hindeid pannakse 12-pallises süsteemis: madalaim positiivne hinne on „1“, negatiivne hinne on „mittearvestatud“ (не атестований). Kuldmedali saab õpilane, kellel gümnaasiumi lõputunnistusel on kõigis õppeainetes hinded „10“, „11“ või „12“. Hõbemedali saab õpilane, kellel gümnaasiumi lõputunnistusel on kuni kahes õppeaines hinded „9“, teistes õppeainetes „10“, „11“ või „12“.
  • Lõpueksamid gümnaasiumis toimuvad alates 2012. aastast kolmes õppeaines: ukraina keel, Ukraina ajalugu või õppeaine, mis sõltub kooli õppesuunast ja üks valikõppeaine.

2016. aastal algas Ukrainas haridusreform,  mille olulisim sisuline tulemus on kirjeldatud kontseptsioonis Uus Ukraina Kool, mis mõjutab õppimise ja õpetaja sisu, ootusi õpilastele ja õpetajatele, kooli ja kodukonna koostööle. Allikas: https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/latest/news/ukraine-education-system.htm

Ainekavade dokumendid