A A A

Võõrkeeled autorid

Annekatrin Kaivapalu

Jyväskylä Ülikooli vanemteadur ja Tallinna Ülikooli soome keele dotsent. Töötanud eesti keele ja kirjanduse ning soome keele õpetajana Tallinna 4. Keskkoolis (praeguses Kristiine Gümnaasiumis) ja Kärdla Ühisgümnaasiumis, õppejõuna ja teadurina Tallinna Ülikoolis ja Jyväskylä Ülikoolis. Ta on uurinud soome ja eesti keele kui teise keele ja võõrkeele omandamist, eriti lähtekeele mõju teise keele omandamisele. Soome Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees ja üleriigilise soome keele ainenõukogu liige.

 

Maisa Martin

Jyväskylä Ülikooli soome keele kui teise keele ja võõrkeele professor.
On tegelenud alates 1970. aastatest soome keele kui teise keele ja võõrkeele õpetamise, arendamise ja uurimisega. Viimastel aastatel on juhtinud soome keele struktuuri omandamist käsitlevaid uurimisprojekte CEFLING ja TOPLING ning osalenud Euroopa uurimisvõrgustike ja Soome keeleainete doktorikooli Langnet tegevuses.

 

Ülle Türk

Kaitseväe keelekeskuse keeletestijate sektsiooni juhataja, Tartu Ülikooli inglise filoloogia osakonna lektor. Magistrikraad Lancasteri Ülikool 1997. EALTA (Keeleoskuse Testijate ja Hindajate Euroopa Ühing) asutajaliige. Osalenud Euroopa Nõukogu Grazi Nüüdiskeelte Keskuse keeleõppe raamdokumendi ja keelemapiga seotud projektides õpetajakoolituse materjalide väljatöötamisel ja levitamisel. Õpetajakoolitaja. Inglise keele riigieksami töögrupi liige, ekspert. Käsiraamatu ”Keeleoskuse mõõtmine” kaasautor.

 

Tuuli Oder

TLÜ keelekeskuse juhataja. Üleriigilise inglise keele ainenõukogu esinaine; õpetaja-metoodik (inglise keele õpetajana töötanud 25+ aastat, neist 21 aastat Saue Gümnaasiumis õpetajana ja 5 aastat vanema astme õppealajuhatajana); õpetajate täienduskoolitaja (15 aastat). Aasta õpetaja 2000. Doktorikraad 2007 („Võõrkeeleõpetaja professionaalsuse kaasaegne mudel”).

 

Piret Kärtner

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna germaani-romaani-slaavi filoloogia instituudi inglise filoloogia osakonna lektor, anglistika õppekava programmijuht ja õpetajakoolitaja. Töötanud 4 aastat Tartu M. Härma Gümnaasiumis inglise keele õpetajana ja 14 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses inglise keele õpetajana. Juhendab tulevaste õpetajate koolipraktikat ja õpetab inglise keele õpetamise metoodikat.

 

Liina Uutar

Lõpetas 1999. aastal Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja erialal. 1999. aasta sügisel asus tööle THG 1. klassi klassijuhatajana. Aastast 2008 lisaks tavaklasside loodusõpetuse õpetaja.

 

Liina Norit

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis keelekümblusõpetaja alates 2003. aastast. Vanemõpetaja. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, keelekümblusprogrammiga liitunud koolide õpetajate koolitaja. Tallinna piirkonna keelekümblusprogrammiga liitunud koolide õpetajate nõustaja. I kooliastme keelekümblusõpikute ja töövihikute kaasautor ja konsultant.

 

Aala Kraaner

Tallinna Humanitaargümnaasiumi klassiõpetaja, vanempedagoog.
Õppinud algselt lasteaednikuks (lõpetanud 1980. a Tln Pedagoogilise Kooli), täiendanud end mitmetel kursustel, algklassiõpetajana alustas tööd 1992. aastal. 2002. aastal lõpetas TÜ klassiõpetaja eriala. Lisaks õpetajatööle on juhendanud mitmeid huviringe ja töötanud lasteaias-algkoolis algklassiõpetaja töö kõrval ka huvijuhina. THGs töötab 2006. aasta jaanuarist ning sellest ajast praktiseerib eestikeelset aineõpet (1.-6. klassis) vene koolis.

 

Tatjana Baum-Valgma

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja.
Töötab tegevõpetajana alates 1994. aastast. Õpetab eesti keelt ja kirjandust II ja III kooliastmes ning gümnaasiumis. 2005. aastast tegeleb aktiivselt keelekümblusega. On koolitaja ja nõustaja. Käsiraamatu „Aktiivõppe võtted eesti keele ja kultuuri õpetamiseks kutseõppeasutustes” kaasautor.

 

Maire Kebbinau

Pedagoogika magister. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, MHÜ Keelekümblusprogrammi koolide koordinaator, Tallina Ülikooli ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži lektor. Töötanud Tallinna Läänemere Gümnaasiumis eesti keel teise keelena õpetajana, vanemõpetaja. Keelekümblusprogrammi õppevara projektijuht, varase keelekümblusprogrammi metoodik, ekspert. Õpikute sarja „Tere, kool!”, „Tere, sõber!” ja „Tere, maailm!” kaasautor ja toimetaja.

 

Reet Jõgeva

Õpetaja-metoodik, Tallinna Saksa Gümnaasium. Alates 2001. aastast töötab Tallinna Saksa Gümnaasiumis saksa keele õpetajana ning alates 2005. aastast võõrkeelte koordinaatori ametikohal. Õpetab saksa keelt kõigis vanuseastmetes (2.–12. kl). Kuulub Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi juhatusse ja ajakirja DiE (Deutsch in Estland) toimetusse, on üleriigilise saksa keele ainekomisjoni esinaine ning alates 2009. aastast on põhikooli saksa keele lõpueksamit ettevalmistava töörühma liige.

 

Reet Taimsoo

Õpetaja-metoodik. Töötanud õpetajana 28 aastat, sellest viimase poole Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis saksa ja inglise keele õpetajana. Saksa keele kui B-keele õpikuseeria „Deutsch. Kein Problem” kaasautor. Praegu töötab Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses saksa keele peaspetsialistina.

 

Merle Jung

Tallinna Ülikooli saksa keele didaktika dotsent. Alates 1997. aastast õpetab Tallinna Pedagoogikaülikoolis / Tallinna Ülikoolis erinevaid kursusi (tekstianalüüs, saksa keele foneetika, ilukirjandusliku teksti lugemine jm), praegu tegeleb eelkõige saksa keele õpetamise metoodika ja didaktika eri aspektidega. Samuti on õpetanud saksa keelt Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis / Goethe Instituudis ja osalenud mitmetes keeleõppe ja õpetajakoolitusega seotud projektides.

 

Aigi Heero

Tallinna Ülikooli saksa kirjanduse ja kirjandusteooria dotsent. Töötanud saksa keele õpetajana Eestis, Saksamaal ja Hiina RVs. Koostanud ja läbi viinud mitmeid saksa keele ja kultuuri kursusi erinevatele sihtrühmadele.

 

Elo Allemann

Tiigrihüppe Sihtasutuse projektijuht, Programmi „Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning” koordinaator.

 

Anneli Kesksaar

Liivalaia Gümnaasiumi saksa keele õpetaja, õpetaja-metoodik.

 

Meeri Sild

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi inglise keele õpetaja, vanemõpetaja. Tiigrihüppe SA koolitaja. Lisaks pikaajalisele õpetajatööle on kaasautoriks õpikute sarjale „All the World’s a Puzzle”, 10. –12. klass.