A A A

Vesiviljelus – väike harjutus lühiuurimuse koostamiseks ja vormistamiseks

Vaike Rootsmaa, Jaan Poska Gümnaasium, Rannu Keskkool, 2010

 

Gümnaasiumi riiklik õppekava sätestab, et lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele, kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö. Uurimistöö alused on võimalik õppekavasse lülitada valikainena, kuid väikeseid harjutusi saab teha ka ainetundides.
Uurimistöö aluste ainekavas toodud õppetegevustest sobib geograafiatundides suurepäraselt harjutustena kasutada näiteks:

 • elektroonilist teabeotsingut;
 • infoallikate kriitilist analüüsi;
 • tabelite, skeemide ja jooniste koostamist ning analüüsi.

Siia lisaksin veel andmete põhjal kaartide koostamise ja ruumianalüüsi, mida saab ühitada geoinformaatika valikkursusega. Lihtsalt mingi nähtuse kaardile kandmine pole muidugi uurimus, kuid kaardi korrektne elektrooniline vormistus võib olla üks osa uurimistööst, sest andmete süstematiseerimine kaardi loomiseks vajab mingit alust.
Õpilased võiksid arvutiklassis 1–2 tunni jooksul koostada referatiivse lühiuurimuse sellisel geograafilisel teemal, millega tavaelus palju kokku ei puututa. Näiteks „Vesiviljeluse tähtsus erineva arengutasemega riikides Itaalia ja Vietnami näitel”, kus vormistamise eest saab eraldi arvestusliku hinde. Klassi kohta võib riikide paare või teemasid olla muidugi rohkem.
Õpilased koostavad alustuseks kava, mille põhjal sellist uurimust koostada, näiteks:

 1. Mis on vesiviljelus?
 2. Miks vesiviljelusega tegeletakse?
 3. Kui suur osa maailma kalapüügist tuleb vesiviljelusest ja kuidas see on aja jooksul muutunud?
 4. Itaalia ja Vietnami vesiviljeluse iseloomustus piirkondade, kasvatatavate liikide, toodangu mahu ja väliskaubanduse alusel.
 5. Mille poolest erineb vesiviljelus Euroopas ja Aasias Itaalia ja Vietnami näitel?
 6. Kokkuvõte.
 7. Kasutatud allikad.

Iga kool on tavaliselt koostanud oma uurimistööde juhendi, milles toodud vormistamise nõuete täitmist peaks enne suuremate tööde tegemist ka harjutama. Olen õpetades kokku puutunud asjaoluga, et õpilased kipuvad ignoreerima järgmisi vormistamise nõudeid:

 • uurimuse illustreerimiseks kasutatud tabelid, joonised, kaardid ja fotod peavad olema nummerdatud ning need tuleb tekstiga seostada;
 • tabelitel on pealkirjad, joonistel, kaartidel ja fotodel allkirjad;
 • kasutatud allikatele tuleb ka tekstis viidata, ei piisa ainult töö lõpus toodud nimekirjast.

Kuna andmebaaside puhul ei ole võimalik tuvastada konkreetseid autoreid, võiks geograafias propageerida allikatele numbrite järgi või siis lehekülje all joonealust viitamist. Allikaid ei ole vaja ette anda, sest otsinguga võiksid õpilased ise materjalini jõuda. See arendab oskust allikaid kriitiliselt hinnata. Võib õpetada ka elektroonilise sisukorra koostamist. Sel moel saab geograafiat integreerida arvutiõpetuse, inglise keele, uurimistöö aluste ja vesiviljeluse puhul ka bioloogia ainevaldkonnaga. Töö võiks sisaldada ka kaarti (näiteks territoriaalvete ulatuse või kalandussaadustega kauplemise kohta), mis valmistatakse lihtsate GIS vahenditega. Näiteks sobib lihtsa kaardi koostamiseks programm MapMaker Interactive, mis on kättesaadav National Geographic Educationi kodulehel.
Mõned viidad, kust vesiviljeluse teema kohta materjali leida:

Eestikeelne taustinfo: http://pk.emu.ee/userfiles/VLI/dekanaat/eksam/akvakalused.pdf
Euroopa Liidu vesiviljelus: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_et.htm;

Vesiviljeluse info kõigi riikide kohta (kõikide riikide kohta ei ole inglisekeelset materjali):
http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en;
Vietnami kalatoodang: http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_VN/3/en või http://www8.pair.com/tjffarms/vietnam.html;
Itaalia kalatoodang: või http://www.thefishsite.com/articles/1028/marine-finfish-production-in-france-italy http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_IT/3/en või http://www.thefishsite.com/articles/1028/marine-finfish-production-in-france-italy.
Riikide kalanduse lühiinfo leiab ka FAO statistikalehelt (valida riik ja otsida aruande lõpuosast).

Geograafiaalaste uurimisteemade vastu huvi äratamiseks võib jõukohast näidismaterjali leida Globe Eesti kodulehelt, väljaandest Akadeemiake ning Eesti Geograafia Seltsi aastaraamatutest ja selle noorteklubi kogumikest.

 

Artikkel avaldatud esmakordselt õppekava veebis gümnaasiumi loodusainete valdkonnaraamatus 2010, ISBN: 978-9949-487-53-0