A A A

Valikõppeaine „Digioskuste õpe lihtsustatud õppes“

Valikõppe ainekava valmis 2020. aasta suvel. Valikainekava fookuses on digioskuste arendamine.

Valikõppeaine ainekava

Õppeprotsesside kirjeldused

Valikainekava koostamise aluseks olid põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppetasemel (LÕK) õppivatele õpilastele kohandatud digipädevusmudeli hindamiskriteeriumid.

Digipädevusmudeli ja LÕK õpilasele kohandatud hindamiskriteeriumid leiab digipädevusmudeleid koondavalt lehelt.

Õppija digipädevusmudel

Lihtsustatud õppe õpilaste hindamiskriteeriumid

LÕK hindamiskriteeriumide seletuskiri

Ainekava koostasid Liia Moorits (Raikküla kool), Hedi Kumm (Haapsalu Viigi kool), Margit Aedma (Tondi põhikool), koordineeris Tiina Pau (Harno, nüüd HTM).

Lisainfo ja küsimused: Tiina Pau, tiina.pau@hm.ee