A A A

Valikkursus „Kõne ja väitlus“

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Gümnaasiumi kõne- ja väitluskursusega taotletakse, et õpilane:
1) väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt;
2) argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti;
3) rakendab kriitilist mõtlemist.

 

2. Kursuse lühikirjeldus
Suulise tekstiloome kursus keskendub suulise eneseväljenduse, eesmärgistatud kuulamise ja argumenteeritud esinemise ning tagasiside arendamisele.

 

3. Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike, avalikule esinemisele esitatavaid nõudeid;
2) argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti;
3) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi;
4) koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, akadeemiline ja kohtukõne);
5) teeb ettekande näitvahenditega;
6) jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet.

 

4. Õppesisu
Kõne kui suhtlusolukord. Kommunikatsioonimudel. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus. Suhtlustõkked. Kõne veenvuse tegurid. Kehakeel. Argumenteerimine ja emotsionaalsus.

 

Kõne koostamine ja esitamine. Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, väitlus, repliik vm). Kõne eesmärgid. Kõne osad. Suulise kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. Esinemisstiil ja -kultuur. Kõne ja esitluse hindamise kriteeriume

 

Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. Repliik ja küsimuste esitamine. Erinevad kuulajatüübid. Kuulamistakistused.

 

Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, topos. Ümberlükkamine, taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine.

 

5. Õppetegevus
Praktilised tööd, heli- ja videosalvestused ning nende analüüs.
Soovituslik kirjandus

 

6. Füüsiline õpikeskkond
Tehnilised vahendid (videokaamera, diktofon, mikrofon), õpperuumi mööbli ümberpaigutamise võimalus.