A A A

Valikaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe“ aineraamatu autorid

Elbe Metsatalu, geograafia- ja majandusõpetaja, pedagoog-metoodik
Geograafia, majandus- ja ettevõtlusõpetuse õpetaja Paide Gümnaasiumis, varem Türi Majandusgümnaasiumis. Majandus- ja ettevõtlusõpet edendanud 1993. aastast. Eesti Majandusõpetajate Seltsi esinaine, Järvamaa majandusõpetajate ainesektsiooni juhataja. Uue riikliku õppekava valikaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe“ ainekava üks koostajatest. Osalenud geograafia riigieksameid ettevalmistava komisjoni ja hindamiskomisjoni töös. Aastaid viinud läbi koolitusi majandusõpetajatele, koostanud õppematerjale, projekte majandusõpetajate täiendkoolitusteks ja üritusteks. Omandanud ja vahendanud rahvusvahelisi majandusõpetuse alaseid kogemusi ja metoodikaid USA ja Euroopa majandusõpetajate koolitustel. Juhendanud õpilasfirmasid 1997. aastast, neist 2003. a Euroopa Young Entreprise võistluse III koha võitnuid. Õpilased on edukalt osalenud majandusolümpiaadidel ja konkurssidel.

 

Ene Saar, geograaf, pedagoog-metoodik
Tallinna Reaalkooli direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal, geograafia ja majandusõpetaja. Majandusõpetaja kogemus alates 1994.aastast. Geograafia ja majandusõpetuse õpikute, töövihikute ja õppematerjalide koostaja ja kaasautor. Tegev geograafia ainekava arendustöös 1997. -2005; 2010. aasta riikliku õppekava valikaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe“ ainekava üks koostajatest. Osalenud geograafia riigieksameid ettevalmistava komisjoni ja hindamiskomisjoni töös. Aastaid viinud läbi koolitusi nii geograafia- kui majandusõpetajatele. Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu juhatuse liige, Majandusõpetajate Seltsi liige.

 

Epp Vodja
Junior Achievementi Eesti direktor. Alates 1990. aastast õpetab Eesti koolides majandus- ja ettevõtlusõpet. SA Junior Achievement Eesti asutajaliige ja programmijuht, alates 2002. aastast direktor. Majandus- ja ettevõtlusõpetajate koolitaja ja õppekirjanduse koostaja. Arendanud Eesti koolide jaoks välja õpilasfirma programmi ja valmistanud edukalt ette Eesti õpilasfirmasid Euroopa võistlusteks (5 auhinnalist kohta). Aastatel 2002-2005 Eesti ettevõtlushariduse ekspert Euroopa Komisjoni Ettevõtluse Peadirektoraadi juures. Kuulub Euroopa ettevõtlusõppe organisatsiooni JA-YE Europe tegevdirektorite nõukokku. Osales 2010. aasta riikliku õppekava valikaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe“ ainekava koostamisel.

 

Helje Jaarma, vanemõpetaja
Matemaatika ja majandusõpetuse õpetaja Parksepa Keskkoolis. Majandusõpetaja kogemus 1996.aastast. Õpilasfirmade juhendaja 2004. aastast. Viinud 6 õpilasfirmat võistlusele „Eesti parim õpilasfirma“. Valmistanud õpilasi ette vabariiklikuks võistluseks „Eesti Titan“. Koostanud õppematerjale majanduskursuse õpetamiseks. Vabariikliku majandusõpetajate nõukoja liige, Majandusõpetajate Seltsi liige.

 

Kaire Jõe, ajaloolane
Ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja majandusõpetuse õpetaja Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium. Majandusõpetust vedanud Ida-Virumaal 1999. aastast. Maakondliku ainesektsiooni juhataja. Õpilasfirmade liikumist tõuganud 2004. aastast. Eesti lõppvõistlusele viinud 4 õpilasfirmat. Alates 2009. aastast tihedalt seotud lõimitud aine ja keel õppega (vene koolis ajalugu eesti keeles). Koostanud töölehti 10. klassi ajaloo kursuse juurde vene koolide eestikeelsele ajalookursusesse.

 

Sirje Kasendi, matemaatikaõpetaja, pedagoog-metoodik
Tarvastu Gümnaasiumi matemaatika- ja majandusõpetuse õpetaja. Majandusõpetust õpetanud ja õpilasfirmade tööd (sh ühte rahvusvahelist) juhendanud alates 1994.aastast. Töövihikute kaasautor, koostanud erinevaid õppematerjale ning viinud läbi õpetajate koolitusi. Osalenud Tartu Ülikooli ettevõtluspedagoogika õppearendusprojektis ENTEDU ja Tallinna Ülikooli poolt kokku kutsutud koolimatemaatika arendusprojektis Meile Meeldib Matemaatika. Viimased 16 aastat korraldanud maakondlikke majanduspäevi gümnasistidele ja nuputamisvõistlust prof Jaan Depmani mälestuse jäädvustamiseks.

 

Talvi Järv
Inimeseõpetuse, psühholoogia ja majandusõpetuse õpetaja Saku Gümnaasiumis alates 2003.aastast. Pikaajalised töökogemused eelnevalt täiskasvanute koolitamise osas. Kooli omapäraks on see, et toimib edukalt praktiline majandusõpe ehk õpilasfirmade programm. Juhendanud 42 õpilasfirmat ja kogemusi jaganud kahel rahvusvahelisel konverentsil, raadios ja ajakirjanduses. Eesti Majandusõpetajate Seltsi liige.