A A A

Valikaine "Euroopa Liit" ainekava ja õppematerjalid

Ainekava koostas Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut Riigikantselei ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse tellimisel.

 

Õpetajate käsutuses on äsja valminud Euroopa Liidu valikaine ainekava ja selle juurde kuuluv õppevara. Valikaine „Euroopa Liit“ on välja töötatud vabalt kasutamiseks ühe valikkursuse mahus (35 tundi). Õpetaja töö lihtsustamiseks on välja töötatud vajalikud õppematerjalid ning metoodilised juhised. Elektroonilisest keskkonnast allalaetavate materjalide seas on käsitletavaid teemasid illustreerivad tekstid, fotod ning videod, õpetajat metoodiliselt toetavad juhised ning klassiruumis kasutatavad õpilehed, rollimängud ning tunnikavad. Õppevara on esitatud teemade kaupa ning sealt leiab kasutusvalmis materjali ka õpetaja, kes küll ei õpeta valikkursust, kuid soovib Euroopa Liiduga seotud teemasid käsitleda muude ainetundide raames.

 

Materjalid on kättesaadavad aadressil http://riigiteadused.tlu.ee/elvalikaine.

 

2012. aastal on kavas ainekava juurde koostada ka põhjalik metoodiline juhend, kuidas kasutada ainekava üksikuid osi erinevate ainete õpetamisel.

 

Teisalt jätkub koostöös heade spetsialistidega nende õpetajate täienduskoolitus, kes soovivad Euroopa Liidu valikainet hakata õpetama või integreerida osasid sellest teistesse õppeainetesse. Eeskätt on täienduskursus soovitav ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele, kuid kindlasti vajalik ja asjakohane ka loodusainete, majandusõpetuse, võõrkeele jt ainete pedagoogidele. Koolituste toimumise kohta saadetakse täpsem info koolidesse.