A A A

Valdkonna ja üldosa seoste kirjeldus

Võõrkeelte valdkonna ainekavad toetuvad riikliku õppekava üldosas sõnastatud põhihariduse alusväärtustele (üldosa § 2).
Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).
Võõrkeelte õpe järgib põhikooli sihiseadet (üldosa § 3) aidates kaasa õpilaste kasvamisele loovateks ja mitmekülgseteks inimesteks ning seades õppe eesmärgiks luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.
Võõrkeelte valdkonnapädevus, õpieesmärgid ja -tulemused on sõnastatud väljundipõhiselt, koosnedes a) teadmistest, oskustes ja vilumustest, b) väärtuskasvatuse ja c) õppima õppimise komponentidest.
Keeleõppes on õpilane õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes võtab võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest, õpib iseseisvalt ja koos kaaslastega, õpib oma kaaslasi ja ennast hindama ning oma õppimist analüüsima ja juhtima.
Õpetamist mõistetakse kui õpikeskkonna ja õppetegevuse organiseerimist viisil, mis seab õpilase tema arengule vastavate, kuid pingutust nõudvate ülesannete ette, mille kaudu tal on võimalik omandada eesmärgiks seatud õpitulemused.
Väärtuskasvatuse eesmärk on kujundada õpilase suhet teda ümbritsevasse maailma, toetades erinevates rühmades ja kogukondades ning kogu ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisharjumuste väljakujunemist.

 

Õppe kavandamisel ja läbiviimisel (üldosa § 5, lõige 4):

  1. arvestatakse õpilase taju- ja mõtlemisprotsesside eripära, võimeid, keelelist, kultuurilist ja perekondlikku tausta, vanust, sugu, terviseseisundit, huvi ja kogemusi;
  2. arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  3. võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest kultuurivaldkondadest;
  4. kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalses olukorras; tehakse uurimistööd ning seostatakse erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga;
  5. luuakse võimalusi õppimiseks ja toimetulemiseks erinevates sotsiaalsetes suhetes (õpilane-õpetaja, õpilane-õpilane);
  6. kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid (sealhulgas suulisi ja kirjalikke tekste, audiovisuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid, õppekäike, õues- ja muuseumiõpet jms);
  7. kasutatakse asjakohaseid hindamisvahendeid, -viise ja -meetodeid;
  8. kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad

õpilastel sobiva pingutustasemega õppida, arvestades sealjuures igaühe individuaalsust.

 

Põhikooli valdkonnaraamat VÕÕRKEELED 2010