A A A

Kehalise kasvatuse ainekavas uuendatud ujumise õpitulemus tagab õpilastele ujumisoskuse

Vabariigi Valitsus kinnitas põhikooli riikliku õppekava muudatuse, mille eesmärgiks on tagada lastele piisavad ujumisoskused uppumissurmade ärahoidmiseks.

Kehalise kasvatuse ainekava uuendamise üks oluline eesmärk on õpilaste ujumisoskus arendamine. Uuendatud ainekava järgi on ujumistundides varasemast rohkem veeohutuse ja inimeseõpetuse lõimimist ning õpilaste üldpädevuste arendamist.

Senise ujumisõpetuse eesmärk, ujumine vabalt valitud stiilis 25 meetrit, ei taga lastele piisavaid oskuseid veeõnnetustes ellujäämiseks. Ujumisõpetajate seas läbiviidud küsitluste tulemused näitavad, et nad ei ole rahul kehtivate õpitulemustega. Uuendatud ainekava järgi on ujumisoskuse omandamise eesmärk vähendada võimalust sattuda uppumisohtu; oskus hinnata enda suutlikkust vees ning käituda turvaliselt nii vees, veekogude ääres kui ka veekogude peal, tajuda ohte ning kutsuda abi ja tunda rõõmu ilma vahendita edasiliikumisest vees ja väärtustada ujumist tervisliku eluviisi osana.

Ujumisoskus uuendatud ainekavas hõlmab järgmisi sooritusi: tuleb hüpata vette, mis ulatub üle pea, ujuda 100 meetrit rinnuli, sukelduda ja haarata käega veekogu põhjast ese, puhata asendeid vahetades paigal kolm minutit, ujuda 100 meetrit selili, väljuda veest.

Muudatus rakendub 2018. aastast, kuid koolidel on võimalik sellega alustada juba septembrist. Ujumisõpetuse uuendamiseks eraldatakse omavalitsustele ja koolidele lisavahendeid kokku 1,2 miljoni euro ulatuses senise 230 tuhande euro asemel.

Tutvu ka Õpetajate Lehe artiklitega:

 

Õppeprotsessi kirjeldus: ujumine (2017)

 

Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ muutmine“ eelnõu seletuskiri