A A A

Usundiõpetuse aineraamatu autorid

Silja Härm, mag theol

Tartu Ülikooli Raamatukogu usuteaduskonna referent. EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Teoloogia Akadeemias Vana Testamendi ainete õppejõud. On olnud kunstiõpetuse ja usundiõpetuse õpetaja. Uurimisteemaks eestikeelne piiblialane õppekirjandus.

 

Lehte Jõe, haridusteaduste magister

Taebla Gümnaasiumi klassiõpetaja ja usundiõpetuse õpetaja, maakondliku algõpetuse ainenõukogu liige. Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tudengite praktikajuhendaja. Koostanud õppematerjale kunsti ja tööõpetuse õpetajatele I ja II kooliastmes ning juhendeid õppemängude koostamiseks. EELK Lääne-Nigula koguduse lastetöö juhataja.

 

Sirje Järvet

Audru valla sotsiaalpedagoog, Audru Keskkooli põhikooli religiooniõpetuse õpetajana. Lõpetanud Tartu Kõrgema Usuteaduslik Seminar pastoraalteoloogia ja religioonipedagoogika bakalaureusetasemel. Osalenud Pille Valgu juhitud pilootprojektis religiooniõpetuse ainekava koostamisel. Osalenud Pärnumaa religiooniõpetuse õpetajate ainesektsiooni töös. Aidanud viia läbi maakondlikku religiooniteemalist viktoriini, valmistanud oma kooli õpilasi viktoriiniks.

 

Toomas Jürgenstein

Hugo Treffneri Gümnaasiumi filosoofia ja usundiõpetuse õpetaja.
Mitmete usundiõpetuse õppematerjalide autor ja kaasautor, kirjutanud rohkesti artikleid ja pidanud ettekandeid religiooni õpetamisega seotud probleemidest ja võimalustest. Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika tudengite praktika juhendaja. Vabariikliku religiooniõpetuse olümpiaadi eestvedaja ja Eesti Religiooniõpetajate Liidu aseesimees. Uurimustes käsitlenud eelkõige religiooni ja loodusteaduste kokkupuutumisega koolis seotud küsimusi.

 

Aleksandra Sooniste

Tartu Katoliku Kooli usundiõpetuse, ajaloo, inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Kirjutanud artikleid ning pidanud ettekandeid usundiõpetuse õpetamise erinevatest võimalustest. Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika tudengite praktika juhendaja. Vabariikliku religiooniõpetuse olümpiaadi komisjoni liige.

 

Olga Schihalejev, Dr theol

Kultuuriteooria tippkeskuse ja Tartu Ülikooli Eetikakeskuse teadur, Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja EELK Usuteaduse Instituudi usundiõpetuse didaktika lektor. Töötanud religiooniõpetuse õpetajana Carl Robert Jakobsoni nim Gümnaasiumis. Doktoritöö käsitles Eesti noorte isiklikke suhtumisi religiooni ja religioossesse mitmekesisusse ning kooli rolli selles. Vabariikliku religiooniõpetuse olümpiaadi komisjoni liige.

 

Nete Tutsu, religioonipedagoogika magister

Viimsi Keskkooli kultuuriloo õpetaja. Huvipakkuvad teemad on religioossed narratiivid eelkoolieas ja maailmausundid. Laste- ja noortetöö kogemus alates 1999. aastast.

 

Ulvi Uutar, EELK Usuteaduse Instituudi religioonipedagoogika magistrand

EELK Põltsamaa koguduse laste- ja noortetöö juht. Töötanud laste ja noortega Eesti erinevates koguduses alates aastast 1992, 2002 aastast alates EELK Põltsamaa koguduses. Uurimisteema seotud EELK koguduse noorsootöö kujunemise ja arenguga.

 

Urmas Viilma, EELK Usuteaduse Instituudi religioonipedagoogika magistrand

EELK Konsistooriumi kantsler ja Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja. Saue Gümnaasiumi kaplan ja usundiõpetuse õpetaja. Töötanud erinevates üldhariduskoolides usundiõpetuse õpetajana alates 1991. aastast. Olnud ajakirja Kristlik Kasvatus vastutav toimetaja ja kaasautor. Esinenud usundiõpetust puudutavate ettekannetega erinevatel seminaridel ja konverentsidel.