A A A

Üldpädevuste kujundamine informaatikas

Mart Laanpere, TLÜ informaatika instituudi teadur

 

Riiklik õppekava defineerib pädevuse kui asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumi, „mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida”. Õpiväljundite sõnastamine „pädevuste keeles” on juba üle kümne aasta olnud tõusvaks trendiks nii üld-, kutse- kui kõrghariduses. Samas võib eristada kahte lähenemist pädevustele: valdkonnaüleste üldpädevuste puhul keskendutakse erinevates kontekstides vajaminevatele universaalsetele oskustele ja kutse-/ainealaste pädevuste puhul inimese suutlikkusele tulla toime mingis konkreetses tööalases situatsioonis. Näiteks senikehtinud riiklik õppekava (RÕK’02) määratles läbiva teema „Infotehnoloogia ja meedia” õpitulemused 11 ainealase pädevuse kujul, mis kirjeldasid põhikooli lõpetajalt eeldatavat sooritust koolielu tüüpsituatsioonides, kus võib infotehnoloogiat tarvis minna: nt referaadi või esitluse koostamine, projektitöös osalemine. Kutse-/ainealaste pädevustena sõnastatud õpitulemuste üheks iseärasuseks on, et neid saab üldjuhul usaldusväärselt hinnata eelkõige autentseid hindamismeetodeid kasutades (nt portfoolio, rollimängu või simulatsiooni abil).

 

Nii üldhariduse kui elukestva õppe kontekstis rakendatavaid üldpädevusi ehk võtmepädevusi on üritatud paika panna ka Euroopa Liidu tasandil (Key Competences for Lifelong Learning, 2006):

 • suhtluspädevus emakeeles;
 • suhtluspädevus võõrkeeltes;
 • matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus;
 • digitaalne pädevus;
 • õpipädevus;
 • sotsiaalne ja kodanikupädevus;
 • ettevõtlikkuspädevus;
 • kultuuriline ja eneseväljenduspädevus.

 

2011. aastast jõustuva põhikooli riikliku õppekava (RÕK’11) üldosa §4 p 2 määratleb üldpädevustena „aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel” ja täpsustab, et üldpädevused „kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses, ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös”. Sama paragrahvi p 3 loetleb järgmised üldpädevused:

 • väärtuspädevus,
 • sotsiaalne pädevus,
 • enesemääratluspädevus,
 • õpipädevus,
 • suhtluspädevus,
 • matemaatikapädevus,
 • ettevõtlikkuspädevus.

 

Kuna need üldpädevused on valdkonnaülesed, siis peab nende kujundamise eest hoolt kandma iga õppeaine, sh informaatika õpetamisel. Ilmselt kujuneb koolidele ja õpetajatele kõige suuremaks väljakutseks nende üldpädevuste olemasolu või ka kasvu tõendamine/hindamine iga üksiku õpilase puhul, kuna sellest RÕK’11 juttu ei tee. Üldpädevuste kujundamise detailsem kava tuleb esitada kooli õppekava osana (RÕK’11, §4 p 6). Paraku on RÕK’11 seitse üldpädevust sõnastatud viisil, mis ei anna kuigi palju aimu nende pädevuste hindamise/mõõtmise võimalustest, kriteeriumidest ja viisidest. Samas jätab see õpetajatele ja koolidele vabad käed leida endapoolsed lahendused või siis jätta üldpädevuste saavutatus üldse formaalselt hindamata. Näiteks võiks nii üldpädevusi kui ka kõigi läbivate teemadega seonduvaid õpitulemusi hinnata 3. ja 4. kooliastme lõpul õpilase personaalse e-portfoolio avaliku esitluse või kaitsmise vormis.
Vaatleme allpool lähemalt iga konkreetse üldpädevuse kujundamise võimalusi põhikooli informaatika õpetamise kontekstis.

 

1) Väärtuspädevussuutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt.

 

Väärtuspädevuse kujundamisega on põhikooli informaatika ainekava seotud kahel moel: ühelt poolt määratleb ainekava mitmed arvuti ja interneti kasutamisega seonduvad väärtused, teisalt tuleb informaatika õpetamisel paratamatult käsitleda ka üldiste väärtustega seonduvaid teemasid. Siinkohal on toodud mõned informaatikaspetsiifiliste väärtuste kujundamise näited:

 • väärtustada eneseväljendust ja loomingut digitaalsete vahendite abil, võimaldades õpilastel informaatikatundide raames arendada enda huvialadega seonduvaid IKT pädevusi (nt grafiti, elektrooniline muusika, veebidisain);
 • propageerida jagamise kultuuri, avatud sisulitsentside kasutamist ja oma loomingu avaldamist virtuaalsetes kogukondades, samas teadvustades liigsest avatusest tingitud ohte privaatsusele;
 • õpetada ära tundma ksenofoobia ja küberkiusamise ilminguid veebisuhtluses, kujundada nende suhtes negatiivne hoiak.

 

Informaatikaõpetaja kohuseks on ka üldisemat laadi väärtushinnangute kujundamine eelkõige interneti kasutamise kontekstis:

 • rahvusvaheliste projektide ja heterogeensete töörühmade kaudu väärtustada multikultuurilisust ühiskonnas, kogukonnas, töörühmas, klassis;
 • teadvustada vajadust erinevate vaatenurkade leidmise ja kriitilise suhtumise järele internetiallikate kasutamisel;
 • teadvustada kultuuripärandi digitaliseerimise, dokumenteerimise ja veebi teel kättesaadavaks muutmise vajadust (sh oma suguvõsa lugu ja kohalikud koduloolised uurimused).

 

2) Sotsiaalne pädevussuutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.

 

Kool on ühiskonna väike mudel, kodanikuna käitumine algab aktiivse ja vastutustundliku osalemisega koolielus. Seetõttu peab informaatikaõpetaja juhendama õpilasi, kuidas veebiaruteludes kooli/klassi asjades kaasa rääkida, sealhulgas kooli infosüsteeme kasutades. Alustada tuleb arvutiklassi kodukorra ja kooli arvutivõrgu eeskirja järgimisest, seejärel tagada infosüsteemide (nt e-kooli) aktiivne ja korrektne kasutamine kõigi õpilaste poolt. Lõpuks tuleb jõuda selleni, et õpilased oskavad ja tahavad osaleda ajurünnakutes, aruteludes, oma klassi ja kooli puudutavate otsuste ettevalmistamises. Hea ettevalmistuse selliseks konstruktiivseks võrgusuhtluseks võiksid õpilased saada informaatikatundide rühmatööprojektides osaledes. Informaatikaõpetaja ei saa jätta kõrvale ka õpilaste suhtlusoskuste arendamist väljaspool „ametlikku sfääri”: näiteks tuleks Facebooki ja MSN Messengeri kinnikeeramise asemel üritada ka neid vahendeid informaatika õppetöös kasutada, sealjuures õpilaste suhtlemisoskusi kujundades.

 

3) Enesemääratluspädevussuutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme.

 

Informaatikaõpetaja saab õpilase enesemääratluspädevuse arendamisele kaasa aidata õpilase digitaalse identiteedi kujundamise kaudu. Digitaalse identiteedi loomine eeldab kindlasti ka tehnilisi pädevusi: nt informatiivsete kasutajaprofiilide loomine eri veebikeskkondades, turvaliste salasõnade valimine, isikuandmete kaitse, enda digitaalse jalajälje teadvustamine/jälgimine. Samas on digitaalsel identiteedil ka “pehmem pool”, mis hõlmab eneseanalüüsi ja enesekuvandi koostamist digitaalsete tööriistade abil. Parimaks vahendiks on siinjuures õpilase personaalne e-portfoolio, mille abil õpilane saab luua silla formaalse õppe ja oma kooli-/klassiväliste tegevuste vahel. E-portfoolio abil saab õpetada ka refleksiooni, enesehinnangut, oma kogemuste mõtestamist. Oluline on ka tervete eluviiside järgimise propageerimine informaatikatundides – õpilasi tuleks juhendada enda arvutikasutamise mustreid ja viise jälgima (sh kehaasend ja valgustus, arvutimängu- või internetisõltuvuse vältimine).

 

4) Õpipädevussuutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust.

 

Kuna uus informaatika ainekava käsitleb arvutite ja interneti kasutamisega seonduvaid pädevusi eelkõige õppetöö vajadustest lähtudes, siis tegeldaksegi informaatika õpetamisel suuresti just kaasaegse õpipädevuse kujundamisega digitaalses keskkonnas. Sinna alla käivad nii info otsimise, töötlemise, analüüsi ja esitlemise oskused kui ka koostöös teadmusloome, oma õppimise kavandamise ja hindamise, formaalse ja mitteformaalse õppe sidumise jpm oskused.
Lisaks keskendub informaatika põhikooli kolmandas astmes muuhulgas personaalse veebipõhise õpikeskkonna kujundamisele iga õpilase poolt. Olulisima osa sellest personaalsest õpikeskkonnast moodustab õpilase isiklik e-portfoolio, mille abil ta oma õppimist kavandab, dokumenteerib ja reflekteerib.

 

5) Suhtluspädevussuutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt.

 

Informaatikaõpetajal on soovitatav teha koostööd emakeele- ja võõrkeelteõpetajatega, et tagada õpilastele jõukohaste teemade valik tekstiloomet sisaldavate tööde jaoks, aga ka et hinnata õpilaste poolt informaatika e-portfoolios esitletavate tekstide õigekeelsust ja keelelist väljendusrikkust.
Informaatikaõpetajal lasub vastutus korrektse informaatikaalase terminoloogia valdamise ja kasutamise eest õpilaste omavahelises suhtluses ja koolitöödes. Samuti peaks informaatikaõpetaja seisma hea selle eest, et õpilaste poolt kiirsuhtlusvahendites ja SMSides kasutatav vaegkeel ei leviks e-posti ja foorumisuhtlusesse. Informaatikatundides tuleb kindlasti käsitleda ka „leimi” mõistet, õpetada leimamist ära tundma ja sellele vastumeetmeid rakendama. Informaatika kirjalike tööde ja esitluste koostamisel tuleb õpilasi juhendada ka antud formaadi jaoks sobivat väljendusstiili kasutama – näiteks esitluste puhul kasutada pikkade täislausete asemel kompaktsemaid tekstilõike, loetelusid ja skeeme.

 

6) Matemaatikapädevussuutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid, lahendades erinevaid ülesandeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades.
Informaatika õpetamise kontekstis tähendab matemaatikapädevus eelkõige statistilise analüüsi, diagrammide ja valemitega seonduvate oskuste kujundamist tabelarvutuse teemade käsitlemisel.

 

7) Ettevõtlikkuspädevussuutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
Informaatika valikainega on lähedalt seotud läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon”, mis lisab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisele koolis veel ühe dimensiooni: arvutite ja interneti abil väikeste arendusprojektide läbiviimine innovatsiooni eesmärgil. Informaatika õppimine on ainult siis tulemuslik, kui õpilased oskavad ja tahavad leida oma IKT pädevustele rakendusvõimalusi ka väljaspool informaatikatunde ja õpetaja poolt antud kodutöid. Neid rakendusvõimalusi on kerge leida nii koolielu kontekstist (nt kooli kodulehe uuendamine, klassi või huvialaringi jaoks veebipõhise koostöökeskkonna loomine, kooli juubeliürituse või jõulupeo kajastamine sotsiaalmeedias) kui ka väljaspool kooli (kohaliku ettevõtte kodulehe teostamine uudse sisuhaldussüsteemi abil, turu-uuring kodukanti külastavate turistide seas, kohaliku omavalitsuse tellimusel küsitluse läbiviimine elanike seas).
Kokkuvõtteks: informaatika staatus valikainena võib küll olla vähem tähtis kui matemaatikal ja emakeelel, kuid üldpädevuste kujundamisel võib informaatika roll olla isegi suurem kui teistel õppeainetel. Oluline on arvestada üldpädevustega informaatika ainekava ja töökava koostamisel kooli õppekava loomise kontekstis.

 

Põhikooli valikaineraamat INFOTEHNOLOOGIA 2010