A A A

Autorid

Helena Hansen, BA

Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna peaspetsialist. Igapäevatöö on seotud õppe- ja infomaterjalide väljatöötamisega tarbijate teadlikkuse tõstmiseks. Lõpetanud Akadeemia Nord.

 

Merle Haruoja, MA

Inimõiguste Instituudi, Lastekaitse Liidu, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni ja Puuetega Inimeste Koja asutaja, Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi liige, FRALEX-i vanemõigusekspert Eestis. Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Arvukatel inimõigusalastel rahvusvahelistel üritustel ja koolitustel osalenud alates 1993. aastast. Inimõiguste lektor rahvusvahelistel ja siseriiklikel üritustel, koolitustel ja ülikoolide õppekavades. Mitmete inimõigusalaste õppevarade koostaja.

 

Johanna Helin, MA

Maailmahariduse keskuse juhataja, Jaan Tõnissoni Instituut ja MTÜ Mondo. Magistrikraadid Helsingi ülikoolist (sotsiaalantropoloogia) ja Sussexi ülikoolist (Euroopa antropoloogia). Töökogemus maailmaharidusprojektidest Soomes ning arengukoostööprojektidest Namiibias, Ghanas ja Guineas. Töötanud rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks Eestis (OSCE Missioon) ja Ghanas (UNICEF). Viimastel aastatel olnud aktiivne maailmahariduse edendaja Eestis ja aidanud kaasa teema arendamisele nii õppematerjalide koostajana kui koolitajana.

 

Martin Hiir, BA (Tartu Ülikool, psühholoogia)

Eesti Äritarkvara Liit, tegevjuht, Eesti Ameerika Kaubanduskoja Intellektuaalomandi Komitee ekspert. Intellektuaalomandi (IO) alase eksperdina tegutsedes on osalenud organisatoorses töös intellektuaalomandi temaatikat ja selle kaitse olulisust tutvustavate õppematerjalide eesti keelde tõlkimisel, avaldamisel ja seminaride korraldamisel üldhariduskoolide õpetajatele. Osales teemaeksperdina 2010. aasta riikliku õppekava ühiskonnaõpetuse ainekava koostamisel.

 

Dmitri Jegorov, MA (majandusteadus)

Norra Kõrgema Kommertskooli strateegia ja juhtimise teaduskonna teadur. Kuni 2010. aastani Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja. Aastatel 2005-2010 töötanud maksunduse õppejõuna Estonian Business School’is. Koostanud õppematerjale aktuaalsetel maksuteemadel ja esinenud lektorina mitmekümnel raamatupidajate ja finantsjuhtide koolitusel. Teadustöös uurib avaliku sektori turundust ja selle kasutamist vabatahtliku maksulaekumise suurendamiseks.

 

Tiina Kilumets, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, vanemõpetaja

Kiviõli Keskkooli õpetaja. Osalenud ajaloo riigieksameid ettevalmistava komisjoni ja hindamiskomisjoni töös. Eesti ajaloo töövihiku autor (TEA kirjastus), koostanud tööülesandeid tööraamatusse Lähiajalugu I osa ning keelekümbluse töölehti 7.–10. klassile. Koolitanud õpetajaid aktiivõppemeetodite kasutamiseks ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides.

 

Jaan Krinal, majandusteadlane

Lääne maksu- ja tollikeskuse juhataja. Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala 1980. aastal. Osales aktiivselt maksuameti ülesehitamisel ning on töötanud maksude liinis praktiliselt kogu elu. Stažeerinud USA-s, osalenud paljudel OECD kursustel ning paljudel EL poolt vahendatavatel ametnikevahetustel.
Lugenud maksundusalaseid loenguid Pärnu Majanduskoolis ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis.
2005. aastast esinenud koolides, et tutvustada maksunduse aluseid ja anda ülevaade, miks me üldse makse maksame.

 

Urmo Kübar, BA ajakirjandus

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja. Endise ajakirjaniku, praegu EMSLi juhina olnud seotud erinevate Eesti kodanikuühiskonda ja vabaühenduste tegevuskeskkonda kujundavate algatustega alates 1999. aastast (EKAK, erinevad head tavad, vabaühenduste manifestid, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Teeme Ära jne). Töötanud välja koolitusprogramme ja viinud läbi kümneid koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele kodanikuühiskonnast, vabaühendustest ja koostööst vabaühendustega. Õppinud 1996-2002 Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kõrvalainena ülemastmes politoloogiat. Magistrantuuris õppinud politoloogiat Tartu ülikoolis.

 

Heli Lehtsaar, BA haldusjuhtimine

Finantsinspektsiooni tarbijahariduse spetsialist. Tegeleb tarbijatele igapäevaste rahaasjade põhitõdede ja finantsteenuste sisu selgitamisega. Tarbijaveebi www.minuraha.ee kaasautor ja toimetaja ning noortele rahaasju selgitava veebi http://kool.minuraha.ee koostaja ja toimetaja. Viib läbi eraisikute rahaasjade korraldamise ja finantsteenuste tutvustamise teemalisi koolitusi.

 

Mare Oja, MA, ajaloolane

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ajaloo peaspetsialist, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloodidaktika lektor. Koordineeris 2010. aastal kinnitatud riiklikes õppekavades sotsiaalainete valdkonna ainekavade väljatöötamist. Tegev ajaloo ainekava arendustöös alates 1993. aastast; ajaloo riigieksami ja ajaloo põhikooli lõpueksamitööde ja hindamisjuhendite väljatöötamises alates 1997. aastast. Õppematerjalide koostaja ja kaasautor. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige.

 

Ringo Ringvee, mag. theol.

Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik. Mitmete Eesti religioosset olukorda kirjeldavate artiklite autor ning Eestis tegutsevaid usulisi ühendusi käsitlevate raamatute kaasautor. Teadustöös käsitlenud riigi ja religiooni vahelisi suhteid. Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi asutajaliige.

 

Anu Toots, PhD

TLÜ Riigiteaduste Instituudi võrdleva halduspoliitika professor. Viie üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse õpiku ja enam kui 50 teadusartikli autor, mitmete välis- ja kodumaiste teadusajakirjade retsensent. Loeb Tallinna Ülikoolis uurimismeetodite kursust bakalaureuse- ja doktoriõppes, on juhendanud mitmeid kümneid BA ja MA lõputöid ning suunanud nooremaid õppejõude. IEA kodanikuhariduse uuringu koordinaator aastatel 1997-2001 ja 2007-2010.

 

Hanna Turetski-Toomik, MPA (Master of Public Administration)

Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja Estonian Business Schooli. Igapäeva töö seisneb tarbijate ja ettevõtjate teadlikkuse tõstmisel tarbijakate õigustest ja kohustustest. On kirjutanud artikleid, koostanud erinevaid infomaterjale ning ka praktilisi õppematerjale ning viinud läbi koolitusi valdkondades, mis aitavad tõsta tarbijate teadlikust.

 

Kadri Ugur, PhD

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi teadur. Tegelnud meediaõpetuse uurimise ja praktikaga alates 2001.aastast, mitmete metoodiliste materjalide ja juhendmaterjalide autor. Eesti Meediakoolitajate Liidu juhatuse esimees. Uurimishuvid on peamiselt seotud meediaõpetuse rakendamisega haridussüsteemis, sh meediapädevuse saavutamine erinevate õppeainete ning õppekava läbiva teema võimaluste kaudu.

 

Maidu Varik, ajaloolane, õpetaja-metoodik

Kuressaare Gümnaasiumi direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Tiigrihüppe koolitaja.
Ühiskonnaõpetuse töövihikute ja õppematerjalide koostaja ning kaasautor, Euroopa Koolivõrgu projektide (Kevadpäev Euroopas, U4energy) pedagoogiline nõustaja Eestis.

 

Epp Vodja

Junior Achievementi Eesti direktor. Alates 1990. aastast õpetab Eesti koolides majandus- ja ettevõtlusõpet. SA Junior Achievement Eesti asutajaliige ja programmijuht, alates 2002. aastast direktor. Majandus- ja ettevõtlusõpetajate koolitaja ja õppekirjanduse koostaja. Arendanud Eesti koolide jaoks välja õpilasfirma programmi ja valmistanud edukalt ette Eesti õpilasfirmasid Euroopa võistlusteks (5 auhinnalist kohta). Aastatel 2002-2005 Eesti ettevõtlushariduse ekspert Euroopa Komisjoni Ettevõtluse Peadirektoraadi juures. Kuulub Euroopa ettevõtlusõppe organisatsiooni JA-YE Europe tegevdirektorite nõukokku.