A A A

Töörühmade ettepanekud ainevaldkonnapädevuse, õppe- ja kasvatuseesmärkide ning õppesisu nüüdisajastamiseks