A A A

Tööjuhend riikide esmasektori võrdlemiseks

Paaristöö kahe riigi esmasektori võrdlemiseks

 

Tööjuhend: Valige 2 riiki, soovitatavalt üks arenenum ja teine vähemarenenum.

 

Kasutage FAO kodulehel http://faostat.fao.org/site/666/default.aspx või World Factbookis https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html toodud andmeid. Vajadusel kasutage inglise-eesti sõnastikku.

 

Alustuseks koguge kumbki andmed oma valitud riigi kohta, seejärel võrrelge riikide esmasektorit. Koostatud võrdlus peaks moodustama kompaktse teksti, juhendi punktid tuleb ära kustutada. Arvandmete puhul jälgige pealkirjades või tabelis toodud ühikuid, näidata tuleb ka seda, mis aasta andmetega on tegemist. Pidage kinni vormistamise nõuetest, sh viidake kasutatud allikatele. Järgnev kava on abiks andmete kogumisel:

 

 • Kui suur on riigi sisemajanduse kogutoodang (Gross domestic product)? Mitu % moodustab sellest põllumajandus (Share of Agriculture value added in total GDP)?
 • Võrdle SKT-d elaniku kohta (Gross national income per capita) ja põllumajandusest tuleva tulu suurust põllumajanduses töötava elaniku kohta (Agriculture, value added per agricultural worker).
 • Mitu kcal tarbib riigi elanik toitu päevas (Per capita food supply) ja milline on selle toiteväärtus (proteiinide ja rasva sisaldus)? Mitu % elanikkonnast kannatab alatoitluse all (Prevalence of undernutrition)? Millised on põhilised toiduained, mida riigis tarbitakse (Food group shares in total food supply)?
 • Kui palju inimesi töötab põllumajanduses ja kuidas see on aja jooksul muutunud (Evolution of population and labour force size)? Mitu protsenti maal elavatest inimestest on hõivatud põllumajanduses (Evolution of population and labour force composition)? Kas ülekaalus on mehed või naised (Gender in agricultural Labour Force)?
 • Iseloomusta riigi maakasutust (Evolution of land use). Kui suure osa haritavast maast (Arable land) moodustavad püsikultuurid (Permanent crops)?
 • Kui palju erineb põllumajandusliku maa pind hektarites põllumajanduses töötava elaniku ja kogu elanikkonna kohta (Arable land and land under permanent crops availability [ratio per person])? Kas haritava maa pindala on viimastel aastakümnetel vähenenud või suurenenud (Annual growth rate)?
 • Iseloomusta masinate (Machinery usage) ja väetiste (Fertilizer consumption) kasutamist põllumajanduses. Kui oluline on riigi põllumajanduses niisutamine (Area Equipped for irrigation)?
 • Kui palju on teraviljade (Cereals) ja liha (Meat) tootmine vaadeldaval perioodil suurenenud või vähenenud? Kui palju on toidu tootmine elaniku kohta samal perioodil suurenenud või vähenenud (Gross PIN tähendab aastate vahemikku, mille näitaja on aluseks võetud e 100%)?
 • Milliste põllumajandussaaduste tootmine on riigile olnud kõige tulusam (Võrdle tabeleid Top Ten commodities Production quantity ja …value)?
 • Kui suure osa väliskaubandusest moodustab kauplemine toiduainetega (Share of food in total trade)? Milliseid tooteid põhiliselt eksporditakse ja mida kõige enam imporditakse? Kas ülekaalus on eksport või import? Mida sellest võib järeldada?
 • Kui palju püütakse kala? Kas kalanduses on ülekaalus eksport või import? Kui suur osa püütud kaladest eksporditakse? Kas tegeletakse ka siseveekalanduse (Inland) või vesiviljelusega (Aquaculture)?
 • Kas metsa on vähe või palju? Mis tüüpi metsaga on tegemist? Kui suure osa raiest moodustab ümarpalgi (roundwood) eksport? Kas see on suurenenud või vähenenud? Kui suur on ümarpalgi import? Kas see on suurenenud või vähenenud?
 • Tee kokkuvõte valitud riigi esmasektorist ja viita allikatele, kust andmed pärinevad.