A A A

Toimetulekuõppe tase

Ainerühmade ülesandeks on luua aineraamatud, milles kirjeldatakse õppeainest lähtudes:

 • õppeaine õpetamise põhimõtted, rõhuasetused, metoodilised soovitused 
 • ainekava jaotus  

Teema 1

 • taotletavad õpitulemused arengutasemeti 
 • õppesisu arengutasemeti

Teema 2

 • ……….

Soovituslik õppevara 

Aineraamatud võivad ainespetsiifikast tulenevalt mõnevõrra erineda.

Aineraamatutele koostatakse ühine üldosa, milles kirjeldatakse:

 • toimetulekuõppe eesmärk;
 • toimetulekuõppe põhimõtted, nt: 
  • üldõpetuse põhimõtete rakendamine, lõiming
  • kontsentrilisuse printsiibi ja spiraalõppekava rakendamine
  • liikumine õpilase lähiümbrusest kaugemale
  • õppimine läbi praktilise tegevuse
  • õpetaja osalus, sh abi osutamise tasandid
  • AAC vahendite kasutamine jms
 • õpetaja kõne ja/või AAC vahendite kasutamine, tööjuhised;
 • õppijate eripärad arengutasemete kaupa, mõiste “arengutase” kasutamise selgitused;
 • IÕK koostamine;
 • hindamine
  • õpilase arengutasemete hindamine IÕK koostamiseks;
  • kokkuvõttev hindamine vastavalt IÕK-le;
 • õpilase õpi(arengu)keskkonna kujundamine.