A A A

Taotlusvoor üldhariduskoolidele: „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“, 2017

SA Innove koostöös algatusega Huvitav Kool kuulutab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 üldharidusprogrammi raames välja taotlusvooru üldharidus-koolidele „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“.

Noore inimese arengus ja tema konkurentsivõime tugevdamisel on lisaks koolile väga oluline roll ka seda ümbritseval kogukonnal – lapsevanemad, kohalikud elanikud, avaliku, äri- ja kolmanda sektori asutused ja organisatsioonid.

Kooli ja kogukonna tihedam sidusus on aluseks ühiste väärtushinnangute  kujunemisele ning neil on kindel koht  kooli arengukavas  ning õppekavas.  Väärtuste kujundamine, koostöö ja areng nii õpilase,  kooli kui kogukonna vahel on aeganõudev ja   järjepidev protsess, mis saab alguse ühiste eesmärkide püstitamistest ja soovist – koos uusi uuendusmeelseid lahendusi leida ja neid elu viia.

Kuidas kujundada õpilastes tugevamat kogukonnatunnet? Kuidas kaasata õppimisse ja õpetamisse kohalikku elanikkonda ning arvestada piirkonna eripära? Millised tegevused aitavad sellele kaasa? Need olid kesksed küsimused juba 2016. aasta samalaadsel taotlusvoorul ning otsivad uusi ideid ja põnevaid lahendusi ka 2017. aastal.

Taotlusvooru aluseks on Eesti elukestva õppe strateegia 2020 üldharidusprogrammi eesmärk – tagada kõigile õpilastele võrdne ligipääs kvaliteetsele üldharidusele ja valmisolek edasisteks haridusvalikuteks.

Taotlusvooru eesmärk on toetada ja innustada kooli koostööd kogukonnaga kooli õppekava arendamisel ja rakendamisel, sh siduda kooli ja paikkonna eripära, kultuuritraditsioonid õppekava üldosas ja ainevaldkonna kavades.

Taotlusvooruga antakse kooli meeskonnale võimalus arendada oma professionaalsust kooli õppekava koostajana, sh koostööoskusi ning leida võimalusi õpikeskkonna ja hariduse mitmekesistamiseks.

Taotlusvooruga viiakse ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid – kool on avatud keskkond, mis pakub mitmekesiseid valikuid, otsustusvõimalust ning soosib loovust ja intellektuaalset pingutust.


Taotluse esitamine

Taotlusi saavad esitada üldhariduskoolid!

Taotlusvooruga toetatakse kooli soovi arendada kooli või koolide õppekavasid koostöös kooli ümbritseva kogukonnaga järgmiste tegevuste kaudu:

 • ümbritseva kogukonna ootuste lõimimine ja rakendamine kooli õppekavas;
 • paikkonna eripära ja traditsioonide kirjeldamine  ja sidumine õppekava üldosa ja  ainekavadega, toetavate tegevuste rakendamine  õppimisel ja õpetamisel;
 • paikkonna eripära ja traditsioonide ning paikkondliku omakultuuri õpetamise praktika  kujundamine.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm (Lisa 1) ja projekti eelarve (Lisa 2.1) ning saata see elektrooniliselt digiallkirjastatuna üldhariduse õppekavade peaspetsialist Kädi Alanurme e-postile: kadi.alanurm@innove.ee  hiljemalt 20.11.2017 kell 23.59.

Taotlusvoorus osalemise tingimused:

 • taotluses (Lisa 1) esitatud tegevused on kooskõlas üldharidusprogrammi eesmärkidega ja toetavad kooli õppekava elluviimist;
 • kavandatava tegevuse eesmärk vastab taotlusvooru tingimustele;
 • tegevused peavad toetama kooli ja õpetajate võimekust teha koostööd kogukonnaga õppimise ning õpetamise huvitavamaks ja nüüdisaegsemaks muutmisel;
 • tegevused peavad toimuma Eestis ajavahemikul 12. detsember 2017 kuni 1. novembrini 2018;
 • taotleja peab kaasama projekti koolipidaja ja partnerid(id);
 • iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse, mis peab olema digitaalselt allkirjastatud kooli, partnerit(te) ja kooli pidaja poolt;
 • tegevuste elluviimiseks taotletav summa on kuni 2500 eurot (sisaldab kõiki makse). Taotlused, kus taotletav summa ületab eelpool nimetatud maksumuse, jätab SA Innove läbi vaatamata, need lükatakse tagasi ega kuulu hindamisele;
 • taotleja omaosalus tegevuste elluviimisel peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Toetust taotletakse kõikidele kuludele, mis on otseselt vajalikud projektis kavandatud tegevuste elluviimiseks ja eesmärgi saavutamiseks, v.a transpordikulu.

 1. toetuse taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm (Lisa 1) ja projekti eelarve (Lisa 2.1);
 2. toetust ei taotleta kulule, millele on juba eraldatud toetust teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest.

 

Taotleja ülesanded ja vastutus

 • Leiab koostööpartnerid tegevuse elluviimiseks lähtuvalt taotlusvooru eesmärkidest;
 • korraldab osalejate, kooliga seotud huvigruppide ja laiema avalikkuse teavitamise tegevustest ja tulemustest;
 • nimetab tegevuste toetajatena algatust Huvitav Kool ja SA Innove ning kasutab nende logosid;
 • kogub iga tegevuspäeva kohta allkirjastatud registreerimislehed;
 • võimaldab algatuse Huvitav Kool ja SA Innove esindajatel osaleda taotlusega seotud üritustel;
 • koostab tegevuse elluviimise kohta vormikohased aruanded (lisad 2.2 ja 3);
 • tutvustab oma projekti tegevusi ja tulemuslikkust SA Innove ja alustuse Huvitav Kool seminaridel ning avaldab sellest artikli erinevates meediakanalites.

Aruandest saadud teavet on SA Innovel õigus kasutada algatuse Huvitav Kool raames üldistatult, konkreetsete näidete avalikustamine räägitakse läbi aruande esitajaga.

 

Taotlusvooru dokumendid

Üldharidusprogrammi info: https://www.hm.ee/et/uldharidusprogramm
Algatuse Huvitav Kool põhimõtted: www.hm.ee/et/huvitav-kool

 

Lisainfo:

Kädi Alanurm, +372 5665 1324, e-post: kadi.alanurm@innove.ee