A A A

Tantsuline liikumine: sissejuhatus

Anu Sööt, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2010

 

Tantsulise liikumise eesmärk on saada teadlikuks oma kehast, tants on liikumine loovas, loomingulises ja mõtestatud tegevuses.
Tantsu õpetamine eeldab õpetajalt loovat lähenemist. Kindlasti on abiks konkreetsed oskused õpitud sammude ja tantsude näol, kuid tantsulist liikumist võib julgelt integreerida kehalise kasvatuse tunni erinevate osadega.
Tantsukunsti puhul ei ole mõistlik mõõta tulemusi kehalistes parameetrites – kes paindub paremini, kelle jalg tõuseb kõrgemale. Eelkõige tuleb rõhutada iga inimese individuaalset lähtepositsiooni, keha eripära, erinevat arengukiirust, mis omakorda sõltub füüsilistest ja vaimsetest võimetest ning soovist oma kehaga tegeleda. Õpilastele tuleb teadvustada, et areng toimub samm-sammult, järjekindla töö ning tegevuse tulemusena.
Esimesel kooliastmel on olulised liikumis- ja mängurõõm, tegutsemislust, koostegevus.
Teisel kooliastmel tekib suurem teadlikkus oma kehast ning harjutamise mõjust tulemusele. Siis on konkreetse elemendi õppimisel soovitatav veidi suurem korduste arv.
7.–9. klassis ollakse teadlikud põhjuse-tagajärje seostest ning selles vanuses võib alustada suunamist erinevate tantsutehnikate juurde.
Tantsutunni ülesehitus
Sissejuhatus: teema esitlemiseks võib kasutada näitlikustamist, arutelu, kirjeldamist.
Põhiosa: uurimine, katsetamine. Õpetaja küsimuste ja suunavate ülesannete kaudu juhitakse õpilasi leidma antud teemaga seotud liikumisvõimalusi.
Põhiosas sobivad meetodid: individuaalne töö, paaris- ja rühmatöö, vaatlus, arutelu.
Lõpetus: võetakse teema kokku.

Tantsulises liikumises eeldame palju rühmatööd, aga kindlasti ka individuaalseid ülesandeid, mida hiljem kaaslastele esitleda ning nähtu üle arutleda. Väga hea töömeetod on individuaalne ülesanne, mis kasvab paaritööks, siis edasi neliku rühmatööks, kuni lõpuks asub ühte ülesannet lahendama terve klass.
Tantsutunnis kantakse liikumist võimaldavat riietust ja jalatseid. Üleliigsed, tantsimist segavad esemed soovitame ohutuse mõttes eemaldada.
Kui hindamine on vajalik, peavad selleks olema selged hindamiskriteeriumid. Eeldame, et hinne kujuneb arengu, leidlikkuse, loovuse, hea tahte ja püüde eest anda tegevuses oma parim.
Soovime õpetajatele lusti ja rõõmu tantsumaailma avastamisel, siis jagub seda õpilastelegi!

 

Artikkel avaldatud esmakordselt õppekava veebis põhikooli kehalise kasvatuse valdkonnaraamatus 2010, ISBN: 978-9949-9118-0-6