A A A

Tagasiside andmine loovtööle

Õppe lahutamatu osana on tagasisidel tähtis koht õpilase juhtimisel ning motiveerimisel, see peab olema individuaalne, aus ja mitmekülgne, võimaldades igal õpilasel näidata oma oskusi eri moel. Tagasiside eesmärgiks on toetada õpilase arengut ja loovust, omaalgatust, iseseisvat õppimist, arendada eneseanalüüsi oskust, kujundada enesehinnangut. Seega on tagasiside eelkõige õpetaja positiivne töövahend, mis motiveerib õpilast edasisteks jõupingutusteks, arendab loovat mõtlemist ning toob esile õppija eeldused ja võimalused edasiseks arenguks. Kuna loovtöö valmimine on protsess, kus saab kasutada õppimist ja arengut toetava hindamise põhimõtteid (õpilase enesehindamine, kaaslase hinnang valminud tööle), on soovitav loovtöödele hinnangu andmisel rakendada kujundavat hindamist, st loobuda numbrilisest hindamisest.

Hinnangu annab vähemalt kolmeliikmeline komisjon. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle, mis kujuneb töö vältel peetud päeviku alusel. Hinnangu andmisel tuleks arvestada

  • töö sisu: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus; kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust; muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust;
  • loovtöö protsessi: arvestatakse õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimist, kokkulepetest kinnipidamist, ideede rohkust ning suhtlemisoskust;
  • loovtöö vormistamist: teksti, jooniste, graafikute ning tabelite korrektne vormistamine; viitamine ja kasutatud allikad;
  • loovtöö esitlemist: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega jm.