A A A

Soovituslik kirjandus

Arenev õppekava – õpikeskkond ja ainevaldkonnad. Tartu Ülikooli kirjastus, 2005.

 

Eesti keele ja kirjanduse õpetamisest koolis. Abiks õpetajale. Koostaja Mari Kadakas. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, kirjastus Argo, 2005.

 

Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetule. Koostajad Marika Veisson, Viive-Riina Ruus. Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus, 2007.

 

Erivajadustega lapse ja noore toetamise võimalusi hariduse omandamisel. Abiks õpetajale. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Koostaja Luule Tiirmaa. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2007.

 

Lõiming. Lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas. Koostajad Juta Jaani, Liisa Aru. Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 2010. http://www.ut.ee/curriculum/kogumikud

 

Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis. I osa. Koostaja Ülle Luisk. Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 2010. http://www.ut.ee/curriculum/kogumikud

 

Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis. II osa. Koostajad Juta Jaani, Ülle Luisk. Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 2010. http://www.ut.ee/curriculum/kogumikud

 

Maigi Vija, Kadri Sõrmus, Irene Artma. Uurimistöö kirjutajale. Tartu: AS Atlex, 2008.

 

Õpiedutuse tekkepõhjused põhikoolis õpilaste, õpetajate ja lastevanemate arvamuste põhjal. Eesti pedagoogika ja kool. LVI. Koostaja Inger Kraav. Tartu: Haridus- ja teadusministeerium, Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut, 2005.

 

Õpitulemuste kontroll ja hindamine koolis. Abiks õpetajale. Koostaja Mari Kadakas. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2006.

 

Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Toimetanud Eve Kikas. 2010.
http://educo.archimedes.ee/valminud-materjalid

 

Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis.
Koostajad Margit Sutrop, Pille Valk, Katrin Velbaum. Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2009.

 

Üldoskused – õpilase areng ja selle soodustamine koolis. Tartu Ülikooli kirjastus, 2005.