A A A

SOOVITUSLIK KIRJANDUS

Ivika Hein

 

AUTORITE JA TEOSTE KÄSITLUSI
Annus, E., Undusk, R. 1997. Klassika ja narratiivsus. (Tammsaarest Kangroni) ozymora 1. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.
Annus, E. 2005. Eetilised hoiakud A. H. Tammsaare romaanis „Tõde ja õigus“. – Vikerkaar, nr 1–2.
Annus, E., Epner, L., Järv, A. jt. 2001. Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri.
Blomstedt, Jan 1994. Kosmopoeetika. Tallinn: Vagabund.
Grišakova, M. 2005. Mõtteid Tammsaarest, Nietzschest ja Dostojevskist. – Vikerkaar, nr 1–2.
Hinrikus, M. 2011. Dekadentlik modernsuskogemus A. H. Tammsaare ja nooreestlaste loomingus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Jaanus, M. 1990. Modernism Eestis: Mati Undi proosa. – Vikerkaar, nr 4, lk 55–60.
Jaanus, M. 2000. Eesti ja valu: Jaan Krossi „Keisri hull“. – Vikerkaar, nr 11–12.
Jaanus, M. 2005. Tammsaare ja armastus. – Vikerkaar, nr 1–2.
Jõgi, M. 1986. Ajaloo ja argipäeva ees. Ajast ja ajaloost Mats Traadi teostes. – Looming, nr 11.
Kabur, B. 1988. [Mälestusi Heiti Talvikust]. – Vikerkaar, nr 7.
Kaldjärv, K. 2001. Uut ja vana Borgesest (J. L. Borges. Fiktsioonid. Tln., 2000). – Vikerkaar, nr 7.
Kesküla, K. 1992. Kundera ja meie. – Vikerkaar, nr 7.
Krull, H. 1996. Katkestuse kultuur. Tallinn: Vagabund.
Krull, H. 2000. Millimallikas. Kirjutised 1996–2000. Tallinn: Vagabund.
Krull, H. 1993. Unt, jäljendamise jäljendaja. – Vikerkaar, nr 12.
Laak, M., Pilv, A. (koost) Juhan Viiding, eesti luuletaja. Koost M. Laak ja A. Pilv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2010.
Metamorfiline Kross. Sissevaateid Jaan Krossi loomingusse. Koost E. Laanes. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2005.
Muru, K. 2001. Luuleseletamine. Tartu: Ilmamaa.
Nirk, E. 1991. Teeline ja tähed. Tallinn: Eesti Raamat.
Orav, M. 1988. Ühe antoloogia sünnist : [„Arbujad“]. – Vikerkaar, nr 5.
Orav, M. 1988. „Mina suren vee peal…“ : Heiti Talviku biograafiat aastaist 1940-1947. – Vikerkaar, nr 7.
Ruben, A. 2008. Ristikivi ja keskaeg. – Haridus, nr 5–6, lk 27–30.
Sartre, J.-P. 1987. Seletus „Võõrale“. – Vikerkaar, nr 6.
Sutrop, M. 1990. Tulevik loob mineviku tähenduse (J.-P. Sartre, „Kinnine kohus. Altona vangid“) – Vikerkaar, nr 11.
Talvet, J. 2005. Tõrjumatu äär. Tartu: Ilmamaa.
Vabar, S. 2005. Käib ära ja toob luuletusi. Intervjuu Andres Ehiniga. – Looming, nr 6.
Veidemann, R. 2011. 101 Eesti kirjandusteost. Tallinn: Varrak.
Valgemäe, M. 1993. „Keisri hull“ ja „Hamlet“. – Vikerkaar, nr 7.
Velsker, M. 2002. Liikumine Paul-Eerik Rummo luules. – Looming, nr 1, lk 94–111.
Vene, I. 2007. Tammsaare ja Dostojevski. Maailmapiltide kõrvutus. – Keel ja Kirjandus, nr 5.

 

TEOREETILISI JA KIRJANDUSLOOLISI KÄSITLUSI
Eesti kirjandus paguluses XX sajandil. Toim P. Kruuspere. Tallinn: Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2008.
Beesley, S., Joughin, S. 2001. 20. sajandi kirjandus. Tallinn: Varrak.
Elkaim-Sartre, A. 2004. Saateks [J.-P. Sartre’i artiklile “Eksistentsialism on humanism”]. – Vikerkaar, nr 10–11.
Grenz, S. J. 2003. Postmodernismi aabits. Tallinn: Logos.
Haug, T. 2010. Klassikute lahkumine. (Tuglas, Tammsaare jt). Eesti Keele Sihtasutus.
Hennoste, T. 1993. Hüpped modernismi poole: Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa modernismi taustal. – Vikerkaar, nr 10–12.
Hennoste, T. 1994. Hüpped modernismi poole: Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa modernismi taustal. – Vikerkaar, nr 1–12.
Hennoste, T. 1995. Hüpped modernismi poole: Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa modernismi taustal. – Vikerkaar, nr 2–6; 9–11.
Hennoste, T. 1998. Kirjutatud on: Emil Tode ja Tõnu Õnnepalu kolm romaani. – Vikerkaar, nr 9.
Kiin, S. 2009. Marie Under. Elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt. Tallinn: Tänapäev.
Kraavi, J. 2005. Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur. Viljandi Kultuuriakadeemia.
Kross, J. 2003. Omaeluloolisus ja alltekst. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Krull, H. 1988. Hando Runnel ja postmodernism. – Vikerkaar, nr 11.
Kurvitz, R. 2008. Attitude. Ülevaade hoiakulisest popkultuurist. Tallinn: Valgus.
Laak, M. 2004. Eesti kirjandusloo traditsioonist ja võrgukeskkonnast: ERNI kui mudel. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 721–735.
Liiv, T. 1997. Proosast. Tallinn: Virgela.
Olesk, S. 2002. Tõdede vankuval müüril. Artikleid ajast ja luulest. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
Olesk, S., Laak, M. 2008. Noor-Eesti rollist eesti kirjandus- ja kultuuriloos. – Methis, nr 1–2, lk 7–20 (vt kogu Noor-Eesti erinumbrit).
Pilv, A. 2001. Autorikujundi poeetikast. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 297–311.
Undusk, J. 1998. Maagiline müstiline keel. oxymora 2. Tallinn: Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.
Veidemann, R. 2010. Käsitlusi eesti kirjandusest ja kultuurist 2005–2010. Tallinn: Tänapäev.

 

METOODILISI KÄSITLUSI JA ÕPPEMATERJALE

Kirjandusõpetus gümnaasiumis I. Koost H. Soosaar. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi toimetised. Tallinn: Avita, 2006.
Kirjandusõpetus gümnaasiumis II. Koost S. Jõgise. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi toimetised. Tallinn: Avita, 2010.
Kirjandusõpetus gümnaasiumis III. Koost H. Soosaar. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi toimetised, 2011.
Tervikteoste käsitlemine gümnaasiumis. Toim Heily Soosaar. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi toimetised 6. EES, 2011.