A A A

Soovituslik juhend loovtööde koostamiseks III kooliastmes

Nüüdisaja hariduses väärtustatakse ennastjuhtiva inimese kujunemist ja loovuse arendamist. Eeltoodut tähtsustab ka 2011. aasta Põhikooli Riiklik Õppekava, mille üldosa sihiseades peetakse oluliseks sellise õpikeskkonna loomist, mis toetab õpihimu ja loovat eneseväljendust (PRÕK § 3). Eeltoodu kajastub ka kooliastmete pädevuste kujundamises (PRÕK, § 7, 11), milles loovuse arendamist nähakse dünaamilise protsessina. Põhikooli Riiklik Õppekava sätestab, et III kooliastmes sooritab õpilane läbivatest teemadest või õppeaineid lõimiva loovtöö[1], loovtöö korraldus sätestatakse kooli õppekavas.

Alustades lihtsate ja õpilastele jõukohaste loovtöövormidega juba esimeses ja teises kooliastmes, arenevad järkjärgulises ettevalmistuses õpilaste loovvõimeid. Usume, et õpilaste loovtööde koostamise protsess pakub loomerõõmu õpilastele, elamusi kooliperele ning ka lapsevanematele.

Esimene loovtöö koostamise juhendmaterjal „Soovitusi ja näiteid loovtöö koostamiseks põhikooli III kooliastmes“ valmis 2011. aastal SA Innove ja HTMi koostööna. Tänaseks on õpetajad saanud sellealaseid kogemusi oma koolis, samuti üleriigilistel Parimate Praktikate Päevade seminaridel jm. Lähtudes eeltoodust, tekkiski vajadus olemasoleva juhendmaterjali uuendamiseks. Korrigeeritud ja täiendatud on kõiki loovtööde läbiviimisega seotud aspekte: loovtöö eesmärgid, korraldamine, juhendamine, teema valimine, loovtöö liigid, vormistamine, esitlemine, tagasiside andmine, loovtöö suhestumine olümpiaadide ja konkurssidega.


[1] Põhikooli riiklik õppekava § 15 lõige 8