A A A

Soovitusi uurimistööde läbiviimiseks

Viljar Aro, Saaremaa Ühisgümnaasium, 2011

 

Sissejuhatus

 

Kogu alljärgnev püüab kokku võtta Saaremaa Ühisgümnaasiumi paarikümne aasta pikkuse

kogemuse õpilasuurimistööde korraldamisest. Oleme toimunuga üsnagi rahul ja usume, et

meie kogemustest on kasu ka teistele. Peale erinevate uurimistööde juhendite ja tegelike

kogemuste on kasutatud kõige enam just SÜGi füüsikaõpetaja Indrek Peili ja

matemaatikaõpetaja Marek Schapeli mõtteid ning meie kauaaegse koostööpartneri Tartu

Descartes`i Lütseumi omaaegse õpetaja Tanel Lepsoo artiklit meie algatatud viie kooli

uurimistööde konverentside korraldamise algusjärgust.

 

Alustasime natuke üle kahekümne aasta tagasi. Aastad läksid, aga uurimistööde hulk oluliselt

ei suurenenud. Selgus, et õpetajad kardavad vastutust ja on ebakindlad oma

juhendamisoskustes. Spetsiaalse kaheaastase koolituse tulemusena jõudsime kümme aastat

tagasi selleni, et kõik õpilased pidid gümnaasiumi lõpetamiseks kaitsma komisjoni ees oma

uurimistööd. Motivatsiooniks lõime viie kooli ühenduse (SÜG, Kuressaare Gümnaasium,

Tallinna 32.Keskkool, Tartu Descartes`i Lütseum ja Võru Kreutzwaldi Gümnaasium), mis

tähendas iga-aastaseid õpilaste uurimistööde konverentse kõigi koolide parimate uurijate

osavõtul. Üsna varsti lisandusid sinna ka õpetajatest uurijate ettekanded ja 2007. aastast

korraldame üleriigilisi „Saaremaa miniteaduspäevi“ 6. – 12. klasside õpilastele.

 

Oleme tõdenud, et õpilasuurimustööde võti on õpetaja – tema motivatsioon, oskused ja

eeskuju. Samas on teada-tuntud hariduskorüfee Aleksander Elango ütlus juba 1961.aastast, et

õpetajatele peab hakkama õpetama teadusliku uurimistöö metoodikat, sest õpetaja, kes hakkab

koolis läbi viima teaduslikke uuringuid (kas või lihtsaid), hakkab ka ise hoopis sügavamalt,

sealhulgas teoreetiliselt, mõtestama oma igapäevatööd. See innustas nii, et kümme aastat

tagasi alustasime oma kooli õpetajate uurimistööde konverentsiga. Esimesed teemad olid:

õpilaste kognitiivse orientatsiooni ja matemaatika õpitulemuste vaheline seos; temperatuuri ja

valguse vastavus tervisekaitsenõuetele; õpilaste võimalustest tegelda spordiga Kuressaare

linnas; enamlevinud ortograafiavead SÜGi 10.klassi õpilaste töödes; tunnustamise võtted ja

mängud probleemsete õpilastega toimetulekuks; motivatsioone võõrkeelte õppimiseks; SÜGi

õpilaste ootused vaba aja sisustamiseks.

 

 1. Millest alustada

Ilmselt on kõigis koolides tehtud referaate, esseesid ja uurimistöid. Heaks alguseks oleks need

oma kooli kogemused üldistada. Järgmine samm võiks olla teiste koolide kogemustest

õppimine ja siis juba õpetajatele uurimistööde tegemise alane koolitus korraldada. Samas

peaks mõtlema uurimistööde süsteemsele korraldusele koolis ja koostama juhendmaterjalid

nii õpetajaile kui ka õpilastele – miks mitte alates esimesesele klassile jõukohasest ja miks

mitte ka toeks lapsevanematele. Edasi tuleks mõelda õpilaste koolitusele ja elukestva õppe

raames ehk ka lapsevanemate harimisele. Kõigeks selleks võiks koolis leida inimese, kellest

saab kogu kooli uurimistööde koordinaator.

 

 1. Mis on uurimistöö

Uurimistöö suurim vaenlane on referaat – seega on oluline neid teineteisest eristada. Referaat

on eelkõige teose sisu, uurimistulemuse vms lühikokkuvõte. Referaadi eesmärgiks on

süvendada õpilaste oskusi töötada teemakohase kirjandusega ning arendada väljendusoskust.

Referaadis tuleb tuua eri autorite seisukohtade esitus ja võrdlus, ei eeldata uudsete

seisukohtade väljatöötamist. Oleme juba aastaid oma üheksandate klasside õpilastele teinud

kohustuslikuks koostada kevadeks referaat. Selle eesmärgiks ongi ettevalmistus uurimistööde

koostamiseks. Referaadis soovime seepärast näha ka töö autori omapoolset arvamust ja

järeldusi.

Uurimistöö on uurimusliku suunitlusega. Uurimistöös tuleb selgelt välja tuua käsitletava

teema teaduslik põhjendus, üldteoreetiline taust koos viidetega senitehtule meil ja mujal,

uurimuse probleem, põhieesmärgid ja tööhüpoteesid, uurimismetoodika ja -tulemused, tulemuste

üldteoreetiline analüüs ja järeldused. Uurimistöö põhieesmärkideks on:

 • erialase teaduskirjanduse ning andmete kogumise ja nendega töötamise kogemuste omandamine;
 • korrektse kirjaliku väljendusoskuse (teaduskeele ja erialase terminoloogia) omandamine;
 • töö korrektse (juhendi nõudeid rangelt järgiva) vormistamisoskuse omandamine.

Teaduslik uurimistöö ei ole essee, kus autor võib vabalt arendada oma mõtteid, viitamata

teistele autoritele, ega ka kriminaalromaan, kus kirjutise puänt selgub viimasel leheküljel.

Probleemi püstitus, teema arendus, kokkuvõte tulemuste põhjal ning autori oma panuse selge

väljatoomine, aga ka viited teistele autoritele on teaduslikule uurimistööle esitatavad

üldlevinud nõuded.

 

 1. Juhendaja roll

Uurimistöö on õpilase iseseisev töö, mis toimub koostöös juhendajaga. Juhendamine saab

alguse juhendaja ja õpilase kokkuleppest. Juhendaja roll on suunav: ta aitab teema valikul ja

uurimisplaani koostamisel, soovitab kirjandust, jälgib töö vastavust sisulistele ja vormilistele

nõuetele jne. Tööde juhendajateks peaks reeglina olema oma kooli õpetajad. Välisjuhendaja

korral peaks määrama teise juhendaja oma koolist. Tuleks tagada, et uurimistööde

juhendamise ja kaitsmise protsessis osaleks kogu pedagoogiline kollektiiv enam-vähem

võrdselt koormatuna. Kui koolis on sadakond abiturienti ja 50 õpetajat, võib kehtestada

näiteks nõude, et õpetajal pole õigust keelduda uurimistöö juhendamisest, kui ta juba ei

juhenda vähemalt kahte tööd. Õpetajal võiks olla õigus keelduda õpilase valitud teemat

juhendamast, kui õpetaja ei ole antud valdkonnas asjatundja.

Õpilasel on õigus konsultatsioonile näiteks 15 akadeemilise tunni ulatuses (hõlmab ka töö

läbilugemiseks kuluvat aega). Juhendaja ja õpilase vahelisel kokkuleppel on võimalik

konsultatsioonide määra suurendada või vähendada. Juhendaja ja õpilase vahel peab toimuma

koostöö. Juhendaja roll on selle juures õpetav, abistav, meeldetuletav ja innustav. Juhendaja ei

tohi midagi õpilase eest ära teha, vaid peab vajalikele tegevustele suunama. Näiteks pole vaja

hakata üles lugema vormistusnõudeid, selle asemel tuleb lihtsalt juhendile viidata. Õpetaja ei

otsi vajalikke kirjandusallikad ise üles, vaid näitab, kuidas raamatukogude andmebaasidest ja

internetist neid otsida saab. Loomulikult pole siiski välistatud, et juhendaja ka oma

raamaturiiulist midagi välja toob.

Tööprotsessi alguses peab juhendaja kindlasti abiks olema ajakava paikapanemisel. Et

tegevused lõppu ei kuhjuks, peab algusest peale selge olema, millal otsitakse kirjandust ja

seda läbi töötatakse, millal tehakse katseid ning muid andmeid kogutakse ja töödeldakse,

millal valmib esialgne mustand… Lisaks lepitakse kokku lähemate uute kohtumiste

kuupäevad, mida õpetaja vajaduse korral meelde tuletab. Teiseks lõpptulemust määravaks

oluliseks tööks, millel juhendaja pilku peal hoiab, on uurimistöö kava koostamine. Pärast kava

koostamist ja selle elluviimise käivitumist jälgib juhendaja töö edenemist, annab nõu ning

aitab „surnud punkte“ ületada. Kindlasti tuleb töö vormistuslik külg enne komisjonile

esitamist juhendaja poolt põhjalikult üle vaadata. Eraldi tähelepanu nõudvaks teemaks, kus

juhendaja saab õpilasele toeks olla, on kaitsmise ettevalmistamine. Juhendajal tuleb hinnata

ka kaitsmisele lubatud töö valmimise protsessi.

Õpilast saab innustada ja tunnustada valmivale uurimistööle lisaväljundeid pakkudes. Selleks

on võimalik korraldada oma kooli konkurss või suunata töö erinevatele võistlustele ja

konverentsidele.

 

 1. Uurimise protsess

SÜG-is toetatakse uurimise protsessi e-õppe kursusega „Teadustöö alused”. Selle sisuks on:

teemavalik ja töö kavandamine, materjali kogumine, selle töötlemine ja interpreteerimine, töö

vormistamine, allikatele viitamine, uurimistöö kaitsmine. Nii kursus kui ka paralleelselt

toimuv uurimistöö tegemine on jaotatud kindlate tähtaegadega vahe-etappideks. Igale

õpilasele antakse spetsiaalne arvestuskaart, millele juhendaja annab allkirja iga etapi

lõppedes. Nii püütakse jaotada uurimisprotsess kogu aastale ja loodetavasti välditakse ka

internetist tõmmatud tööde esitamist oma nime all.

4.1 Teemavalik

Õpilastel on kirjaliku uurimuse teema valikul soovitatav silmas pidada:

 • oma huve ja võimeid;
 • teema aktuaalsust ja originaalsust;
 • teema konkreetsust ja piiritletust;
 • võimalust teemat edasi arendada järgmistes töödes;
 • võimalusi erialakirjanduse hankimiseks ning andmete kogumiseks.

Abiks saab olla koolis juba varem tehtud ja kooli poolt soovitatavate teemade pank. Igal aastal

pakuvad ka õpetajad välja uusi teemasid. Oleme andnud boonuspunkte õpilastele, kes on

uurinud kooli ajaloo jäädvustamise jaoks vajalikku. Heaks näiteks on siin endiste

matemaatikaõpetajate isiku-uurimused, kooli matemaatikanädalate ajas muutumise uurimine,

mingite traditsiooniliste võistluste ajalukku jäädvustamine jne.

Pärismatemaatikas sageli peljatakse midagi uurida, sest siis tundub tegu olevat juba nii

õpilasele kui ka õpetajale mittejõukohase tõsiteadusega. Ka Sihtsutuse Archimedes kodulehelt

ei leia aastaid toimunud õpilaste teadustööde konkursilt just palju matemaatika-alaseid töid:

Kuldne lõige, Programm GeomeTricks ja selle kasutamine koolimatemaatikas 8.klassi näitel,

Gümnaasiumi sisseastumiskatsete vajalikkusest Tallinna Inglise Kolledži, Gustav Adolfi

Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli ühiskatsete matemaatika testi põhjal. Samas on näha, et

matemaatikat kasutatakse bioloogia-, füüsika-, keemia-, sotsioloogia-ja majandusvaldkonna

uurimistöödes. Ehk peitub siin matemaatikaõpetajate suur võimalus olla oluliseks abiks

paljudele uurimistööde tegijatele ja juhendajatele teistest valdkondadest. Kena oleks ka

pakkuda koolis kõigile õpetajatele koolitust matemaatiliste meetodite kasutamiseks teistes

ainetes.

Teema valikul peab appi tulema juhendaja loomingulisus ja aine tundmine. Teemasid on

võimalik leida nii „Pan Kleksi akadeemiast”, eesti luulest, ajalehtedest, oma kodu

majandamisest, matemaatika õpikutest kui ka mujalt. Matemaatikaõpetaja võib juhendada

aktuaalset säästupirnide temaatikat, matemaatiliste mõistete kasutamist luules, maagiliste

ruutude uurimist jne.

Iga teema ei pruugi võimaldada uurimistööd teha – eriti matemaatikas. Siis ei maksagi peljata

kooli lõpetamist praktilise tööga matemaatikas – mingi valdkonna ülesannete kogu koos

lahenduste ja vajaliku teooriaga, eriteemaliste linkide kogu internetist jne.

Suurim viga, mida õpilane teha võib, on mõtelda välja teema, mis jääb ääretult üldsõnaliseks,

ja seda siis õpetajale pakkuma minna. Ja suurim viga, mida õpetaja teha saab, on sel puhul

õpilasega kohe nõusse jääda. On teemasid, mille uurimisel on raske oma panust lisada ja on

teemasid, mille tulemusel tekib uus tõdemus. Uurimistöö mõõtu ei anna välja töö pealkirjaga

“H. de Balzac (1799–1850)”, küll aga „Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajad läbi aegade”.

4.2 Töö kavandamine

Töö tegemist on soovitatav alustada eesmärgi püstitamise, ülesannete formuleerimise ja

nendele vastava uurimistöö kava koostamisega. Töö eesmärk peab andma selge ettekujutuse

sellest, mida soovitakse tööga tõestada või ümber lükata. Uurimisülesanded konkretiseerivad

eesmärgi saavutamiseks tehtavate osauuringute sisu. Kava koostamiseks on kaks

lähenemisviisi.

 • Kirjutatakse välja märksõnad, mis antud teema raames tunduvad olulised ja huvipakkuvad,

need süstematiseeritakse. Selle töö käigus saab leitud pidepunktid seada loogilisse

järjekorda ning grupeerida sisuliselt lähedased märksõnad alapunktideks. Töö üldskeemi

saab kirjutamise ajal lisada uusi punkte ning välja jätta ebaolulisi või korduvaid osi.

 • Formuleeritakse töö makrostruktuur – peatükkideks jaotus. Seejärel tuuakse välja

käsitlemist vajavad alapunktid.

Reeglina tuleb esialgset kava töö käigus kohandada vastavalt uutele ideedele ja materjalide

(kirjanduse, andmete jm.) kättesaadavusele. Kindlasti tuleb kava eri osad varustada ka

tähtaegadega, et mitte ajaliselt hätta jääda.

Töö osad on tiitelleht, sisukord, annotatsioon, sissejuhatus, sisuline osa (peatükkidena),

kokkuvõte, kasutatud kirjandus, lisad.

Töö sissejuhatavas osas tuleb põhjendada probleemi aktuaalsus ja vajalikkus, selgelt välja

tuua töö eesmärk, selle saavutamise teed ja võtted ning täpselt piiritleda uurimisprobleemid.

Töö kokkuvõtvas osas peab selguma, kuidas eesmärgid on täidetud, milliseid

lahendusvõimalusi püstitatud probleemidele pakuti. Selgelt tuleb välja tuua autori oma osa

töös käsitletud probleemide lahendamisel. Tulemus peab kasutatud algmaterjaliga võrreldes

sisaldama midagi kvalitatiivselt uut. Omapoolse panuse loomiseks on palju teid – vaatlused,

katsete käigus tehtavad mõõtmised, küsitlused, intervjuud, õppevahendi koostamine, millegi

valmisehitamine, kirjandusallikatest leitud materjali süstematiseerimine ning üldistamine jne.

Töö ülesehitamisel tuleb vältida nii üleliigendamist kui ka liigendamiseta kirjutamist. Töö

erinevad osad peavad olema nii sisult kui mahult tasakaalus. Sissejuhatus ja kokkuvõte

peaksid moodustama kumbki ca 5–10% töö sisulise osa mahust.

4.3 Vormistus

Kindlasti on oluline, et koolil oleks oma uurimistööde vormistusjuhend. Selle koostamine ei

ole kuigi keeruline, sest ülikoolide kodulehtedel ja ka raamatukauplustes vastavat materjali.

Mõistlik on jälgida, et loodav juhend vastaks ülikoolides nõutavale ja oleks seega

tegelikuks praktikaks tulevastele üliõpilastele.

Üheks olulisimaks nõudeks uurimistööle on kahtlemata kõikidele kasutatud allikmaterjalidele

viitamine. Teksti sees tuleb viidata nii raamatutele, artiklitele, internetilehekülgedele kui ka

arhiivimaterjalidele, isiklikele fotokogudele ja autori poolt intervjueeritutele. Õpilane peab

harjuma intellektuaalset omandit väärtustama ja mõistma, et viitamata jätmise korral on tegu

plagiaadi ehk vargusega.

 

 1. Kaitsmine

Avalik töö kaitsmine toimub suulise ettekandena, mida on soovitav illustreerida näitliku

abimaterjaliga (stendiettekanne, multimeedia, audiovisuaalsed jm vahendid). Ettekandeks on

aega kuni 10 minutit. Ettekandes ei ole soovitatav kulutada aega üldtuntud seisukohtade

esitamisele. Õpilane peab suutma lühidalt selgitada oma töö eesmärki, põhjendada

uurimisobjekti valikut; ta peab suutma välja tuua tulemused, üldistused, järeldused.

Kaitsmiste aeg on kooli üks suursündmusi. Kaitsmised on avalikud ja aasta noorematele

õpilastele ehk ka kohustuslikud. Pärast kaitsmiskomisjoni e eksamikomisjoni esimehe

sissejuhatavat sõnavõttu, päeva- ja kodukorra tutvustamist, on sõna oma tööde kaitsjatel.

 • Õpilane tutvustab uurimust.
 • Retsensentide hinnang ja küsimused.
 • Publiku küsimused.
 • Juhendaja hinnang tööprotsessile.
 • Õpilase lõppsõna.

Kaitsmisprotseduuri lõpetab hinnete läbiarutamine eksamikomisjoni poolt, õpilastele

tagasiside andmine kaitsmisprotsessist ja hinnete teatamine.

 

 1. Hindamine

Hindamiseks on soovitatav koostada täpne juhend. Meie oleme hinnanud 100 punkti skaalas.

Juhendaja annab tööprotsessi sisule ja tähtaegadest kinnipidamisele kuni 15 punkti.

Retsensendid hindavad neile koostatud juhendi alusel töö sisu ja teaduslikkust (30p),

teemavalikut (10p), viitamist (10p), vormistust (20p) – kokku 70 punkti. Õpilane saab endale

kahe retsensendi punktide aritmeetilise keskmise. Kui retsensentide arvamused erinevad üle

10 punkti, on komisjoni esimehel soovitatav leida kolmas arvamus. Viimased 15 punkti on

võimalik saada eduka esinemise eest kaitsmisel. Parimatele töödele oleme tunnustuseks välja

andnud ka 1., 2. ja 3. järgu diplomeid.

 

Kokkuvõte

Kui teaduslik saab üks gümnaasiumilõpetaja uurimistöö siiski olla e kas mängida või olla

teaduslik? Ühtun Tanel Lepsoo mõttega, et õpilastel tuleb eelkõige uurimistegevuse alaseid

kogemusi omandada, mitte igal juhul teadust teha. Seda laadi uus kogemus võiks rõõmu teha

nii õpilastele kui õpetajatele. Kogemuste omandamiseks ei pea esimesel korral midagi ääretut

keerukat ja üliteaduslikku tegema. Tähtsad on just kõik erinevad etapid – juhendaja valik,

teema valik, probleemi püstitamine, kalenderplaani koostamine, lahenduste otsimine,

kirjutamine, vormistamine, kaitsmine – läbi mängida. Seetõttu peaksid nii õpilased kui

õpetajad ühel nõul olema, et tööd ei hinnata mingi kujuteldava ja ebamääraselt mõistetava

“teaduslikkuse”, vaid eelkõige originaalsuse, selge ja arusaadava eesmärgi püstitamise ja

õpilase enda analüüsioskuse ülesnäitamise põhjal. Kusjuures viimased kategooriad on nii või

teisiti tõelise teaduslikkuse lahutamatuks osaks. Siia kuulub ka kaitsmine oma rituaalide,

piduliku õhkkonna ja eksamipingest erineva atmosfääriga.