A A A

Soovitusi ja näiteid loovtööde läbiviimiseks põhikoolis, 2017

Loovtööde_juhend_2017

Sisukord

Saateks. Pille Liblik

Loovuse toetamine hariduses. Eda Heinla

Loovtööde korraldamine – kuidas toetada nii õpilaste arengut kui ka heaolu? Eve Kikas

Loovtööd põhikoolis

Loovtöödest esimeses ja teises kooliastmes Türi põhikooli näitel

Loovtööd esimeses ja teises kooliastmes Kolga kooli näitel

Soovituslik juhend loovtööde koostamiseks III kooliastmes

Loovtöö korraldamine

Loovtöö juhendamine ja aja planeerimine

Loovtöö teema valimine

Loovtöö liigid

  1. Õpilasuurimus
  2. Projekt
  3. Loovtöö omaloominguna

Loovtöö vormistamine

Loovtöö esitlemine

Tagasiside andmine loovtööle

Loovtöö ning olümpiaadid ja konkursid

Lisa 1. Loovtööde näiteid III kooliastmes

Keel ja kirjandus

Võõrkeeled

Matemaatika

Loodusained

Sotsiaalained

Kunstiained

Tehnoloogia

Kehaline kasvatus

Lisa 2. Valik artikleid loovtööde läbiviimiseks

Väljund leiutamisele kui loovtööle – õpilasleiutajate riiklik konkurss. Margit Lehis

Uurimistöö koostamine loodusainetes. Indrek Peil, Inge Vahter

Uurimistöö põhikoolis. Anu Toots

Uurimistöö juhendamine põhikoolis. Kadri Sõrmus

Lühiuurimus ja selle hindamine III kooliastmes. Sirje Nootre

Projektitöö võimalusi eesti keele õppes. Krista Nõmmik, Ülle Salumäe

Projektitöö ja uurimistöö võimalusi kirjandusõpetuses. Ivika Hein

Uurimistöö spetsiifika ajaloos. Tiiu Ojala

Uurimuslik õpe loodusainetes. Margus Pedaste, Mario Mäeots

Uurimuslike oskuste arendamine ja hindamine bioloogias. Margus Pedaste, Tago Sarapuu

Uurimuslik õpe geograafiatundides. Ülle Liiber

Uurimusliku meetodi kasutamisest füüsikaõppes. Enn Pärtel

Uurimuslik õpe keemiatundides. Klaara Kask