A A A

Sõnavaratöö kirjandusteksti alusel

Ivika Hein, Märjamaa Gümnaasium, 2010

 

Sõnavara ei ole kellelgi nii suur, et see ei vajaks edendamist. Sõnavara arendamiseks võivad õpilased endale sisse seada väikese sõnastiku, kuhu nad mingi aja jooksul koguvad neile tundmatuid sõnu parasjagu käsilolevatest (kohustuslikult loetavatest) raamatutest, ühtlasi otsivad ja kirjutavad nad võõrastele sõnadele tähendused. Kokkulepitud aja möödudes (näiteks õppeveerandi lõppedes) võib klassi jagada rühmadeks ja korraldada võistluse, kus küsitakse üksteiselt sõnu, mis sisalduvad rühma liikmete sõnastikes.

Tänapäeva lastel on raske aru saada muistsetest rahvajuttudest, sest need sisaldavad mõistatuslikku arhailist sõnavara. Enne selliste tekstide lugemist tuleb kindlasti sõnade tähendusi õpilastele selgitada või lasta neil sõnastikest tähendused leida. Keeruline teos on O. Lutsu „Kevade“, mis sisaldab rohkelt tänapäeva lapsele tundmatuid sõnu. Nende tähendust tundma õppides omandab õpilane uusi teadmisi nii kultuuri kui ka ajaloo kohta.

Sõnavaratöös peaks tähelepanu pöörama stilistilisele aspektile, juhtima õpilaste tähelepanu sellele, et ilukirjanduslik tekst võib sisaldada nii arhaisme ja historisme kui ka neologisme ja slängisõnu, mis kõik annavad tekstile vajaliku värvivarjundi.

Arhaism on vananenud keelend, mille kohta tänapäeva keelekasutuses on uus sõna olemas (haigemaja, automobiil).

Historism on möödunud aega kuuluvat mõistet märkiv sõna, kusjuures nüüdiskeeles ei ole teist, uuemat sõna selle mõiste tähistamiseks (oherdi, krihvel).

Neologism ehk uudiskeelend on suhteliselt hiljuti käibele tulnud või alles soovitatav keelend. Ühesõnalist neologismi nimetatakse uudissõnaks, neologism võib tähistada uut mõistet (faksima, euroskeptik, kobarkino, mälupulk, perearst, taristu).

Sõnastike koondlehekülg on internetis Eesti Keele Instituudi kodulehel http://portaal.eki.ee/. Sealt leiab ka sõnavaratööks kõige vajalikumad „Eesti keele seletava sõnaraamatu“ ja „Eesti õigekeelsussõnaraamatu“. Veidi spetsiifilisemat valikut netisõnaraamatutest pakub aadress:
http://kirjandusjakeel.blogspot.com/2009/03/terminisonastikke-veebis.html