A A A

Rühmatöö hindamine

Krista Nõmmik, Ülle Salumäe

 

Rühmatöö kasutamine on põhikoolis soovitatav mitmel põhjusel. Teismelised julgevad kaaslaselt rohkem abi küsida kui õpetajalt, ka on paaris või grupis tegutsemine tihti tulemuslikum, sest tekib rohkem ideid. Rühmatöö tulemusena areneb nii kaaslase kuulamise kui ka oma ideede sõnastamise ja põhjendamise oskus, aga ka valmidus kaaslaste arvamusi hinnata ning tunnustada, sest tavaliselt tuleb jõuda ühisarvamusele. Õpetajad kasutavad rühmatööd meelsasti, kuid raskusi valmistab õpilaste individuaalse panuse numbriline hindamine.

 

Rühmatöö hindamisel võiks silmas pidada järgmisi momente: rühmatöös osalemise aktiivsus; orienteeritus ülesande täitmisele, mitte seltskondlikule vestlusele; pakutud ideede hulk; tähelepanelikkus kuulamisel; sõnajärje ootamine ja küsimine; toetav suhtumine tagasihoidlikumatesse rühmakaaslastesse; ajast kinnipidamine; eriarvamuste ületamine ja kokkuleppele jõudmine.

 

Kuna õpiprotsessis on väga tähtsal kohal enesereflektsioon, võiks rühmatöö hindamine alata õpilase enesehinnangust, mis kajastaks tema tööpanust ja suhet grupiga. Selleks soovitame kasutada järgmist hinnangulehte ja tööülesandeid.

 

Rühmatöö hinnanguleht

 

Rühmatöös osalemine Mina Rühmakaaslane Rühm tervikuna
1. Rühmatöös osalemise aktiivsus
2. Orienteeritus ülesande täitmisele
3. Pakutud ideede hulk
4. Tähelepanelikkus kuulamisel
5. Sõnajärje ootamine ja küsimine
6. Toetav suhtumine rühmakaaslastesse
7. Ajast kinnipidamine

 

Tööülesanded
1. Hinda rühma tööd tabelis toodud kriteeriumide põhjal 4-pallisel skaalal (5 –suurepärane; 4 – hea, 3 – rahuldav, 2 – kasin) ning märgi oma hinnangud tabelisse.
2. Kirjuta 10-lauseline aruanne selle kohta, mida rühmatööst õppisid.