A A A

Rände- ja varjupaigatemaatikat käsitlev veebipõhine õppematerjal „Piire ületades“

„Piire ületades“ on õppevahend, mis käsitleb rände- ja varjupaigatemaatikat Euroopa Liidus ning on mõeldud abistama õpetajaid ja teisi pedagooge ärgitama noori sel teemal informeeritult arutlema. See sobib noortele vanuses 12 -18.

 

Rände ja varjupaigaga seotud teemade sotsiaalne ja poliitiline tähtsus on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ja ka Eestis üha rohkem kajastamist leidnud. Maailmas ilmneb järjest suurenev migrantide, varjupaigataotlejate ja pagulaste liikumine. Samal ajal on esile kerkinud kogukondadesiseseid pingeid tekitavad diskrimineerimise, ksenofoobia- ja rassismiprobleemid. Euroopa ühiskonna muutumisel mitmekultuurilisemaks peame tõstma teadlikkust põhjustest, miks inimesed soovivad lahkuda või on sunnitud lahkuma oma kodumaalt. Selle mõistmine võib suurendada lugupidamist erinevuste vastu ning aidata kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Teadmised pagulastest ja paguluses elamisest aitavad mõista, kui tähtsad küsimused on konfliktide rahumeelne lahendamine, majanduse stabiilsus ning inimõiguste austamine. Eelkõige on vaja levitada rohkem teavet noorte seas – nemad on homsed otsustajad, kuid nende arvamused rände- ja varjupaigatemaatikast ei põhine alati faktidel ega tasakaalustatud teabel.

 

Seetõttu on Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet (UNHCR) ühendanud jõud uue interaktiivse õppevahendi väljatöötamisel ja levitamisel. Õppevahendi eesmärk on julgustada noori neil tähtsatel ja keerulistel teemadel avatult ja argumenteeritult arutlema. See annab noortele võimaluse mõista, et rännet ja varjupaika käsitleva anonüümse statistika taga on päris inimesed ja nende elud.

 

Mängus jälgitakse noore inimese pagemist kodumaal toimuva rõhumise eest uude ellu teises riigis. Teabelehtedelt saavad õpilased lugeda inimõiguste, rahvusvaheliste konventsioonide ning pagulaste saatuse ja kogemuste kohta. Õpilastel on võimalus vaadata ka lühikesi filmilõike, kus pagulased ise kõnelevad oma erinevatest kogemustest: kuidas nad kodumaalt põgenesid, milline tunne oli võõrasse riiki minna, kuidas alustati kooliskäimist või otsiti töökohta. Mängu iga osa jaoks on olemas õpetaja käsiraamat, mis on abiks koolitunni kavandamisel. Käsiraamatutes on lisamaterjali ettepanekute kohta, ülesandeid ja vestlusteemasid, mis täiendavad õpilaste teadmisi pagulastest.

 

Pagulus võib olla asjakohane vestlusteema erinevate õppeainete tundides, näiteks geograafias, kirjanduses, kunstiõpetuses, ühiskonnaõpetuses ja ajaloos.

http://www.piireyletades.org/

 

Loodame, et veebipõhine teadmisi ja elamusi pakkuv mäng „ Piire ületades” suurendab õpilaste teadlikkust pagulastest ja aitab neid mõista.

 

piire-yletades