A A A

PROJEKTITÖÖ VÕIMALUSI KIRJANDUSÕPETUSES

Edward Kess

 

Kirjandus kui õppeaine võimaldab oma laiahaardelisusest johtuvalt teha koostööd ja ühisprojekte mitmete teiste õppeainetega. Õppeprotsessi rikastamine erinevate tekstide, teemade, motiivide, samuti aktiivõppe meetodite kasutamisega avardab noorte silmaringi. Õpetajal on vaja leida häid ideid ja neid rakendada, tehes koostööd teiste õpetajatega. Järgnevast leiate valiku ideid.

 

Teemapäev/teemanädal. Erineva ajastu (keskaeg, renessanss vms) mõistmiseks võib teha aineteülese ürituse, kus keskendutakse ajastu muusikale, kirjandusele, kunstile, ajaloolisele eripärale, kostüümidele. Keskaja päeval/nädalal, näiteks, loetakse kirjandustunnis rüütliluulet, ajalootunnis tutvustatakse keskaja olulisi sündmusi, kunstitunnis keskaja kunsti eripära, olulisemaid liike ja tuntumaid esindajaid, töö- ja tehnoloogiaõpetuses valmistatakse puidust nõusid või ajastule omaseid kleite.

 

Konverents. Konverents on elukestva õppe vorm, mida võib rakendada juba gümnaasiumis. Oluline on, et võimalikult paljud õpilased oleksid kaasatud. Konverentsi puhul tuleb leida ühine teema (nt Eesti film 100, Andrus Kivirähki looming, tänapäeva eesti luule), lasta õpilastel teha ettekandeid, kutsuda mõni külaline; teha töötube, rühmatöid ja kindlasti konverents mingil moel kokku võtta. Rollide jagamisel tuleks õpilastele anda ka korralduslikke ülesandeid nagu konverentsist osavõtjate registreerimine, kohvipauside korraldamine, konverentsi tehniline korraldus, konverentsi kajastamine jms.

 

Ühisteema teise ainega. Kirjandusõpetusel leidub teiste ainetega ühiseid teemasid. Nendel teemadel võiks teha ühiseid tunde teiste ainete (nt ajalugu, kunst, muusika) õpetajatega, lasta õpilastel teha teemakohaseid rühmatöid või individuaalseid ettekandeid; seejuures võiks hindamiskriteeriumid olla säärased, et tulemus kajastub mõlemas õppeaines. Võimalusi on mitmeid, nt kirjandus- ja kunstiõpetaja ühine tund renessansikirjandusest ja -kunstist ning renessansiajastu elust, mõistmaks ajastu eripära enne „Casanova“ etenduse vaatamist; nt geograafiat ja kirjandust lõimivad ettekanded riikide/paikade elu-olu käsitleva Petrone Prindi raamatusarja „Minu …“ põhjal.

 

Kirjanduslikud lavastused. Kirjandustunde on võimalik teha saaliski. Õpilastel võib lasta kokku panna luulekavu, lavastada katkendeid draamateostest või rikastada tundi erinevate foorumteatri võtetega.

 

Oluline on erinevate projektide puhul see, et õpetaja võtaks julguse riskida, ei kardaks ühtegi ideed, innustaks noori mõtlema raamideväliselt ning ei pelgaks ebaõnnestumist.