A A A

Projekt

Projekt on ühekordne, tähtajaline, kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik õppeülesanne. Projektis osalemine loob võimaluse viia valitud teemal ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega.

Individuaaltööna tehtud projekt arendab iseseisva tegutsemise ja kavandamise ning kavandatu järgimise oskust, ettevõtlikkust ja usku iseendasse, vastutuse võtmist. Õpilane on endale eesmärkide seadja ning nende nimel tegutseja, juhtides ja korrigeerides oma käitumist.

Individuaalse projektitöö protsessi käigus õpilane

 • valib projekti teema ning juhendaja;
 • koostab juhendajaga koostöös ajakava;
 • selgitab juhendajale oma arvamust projekti eesmärkide ja täitmise kohta ning valib tööks vajalikud vahendid;
 • arutleb koos juhendajaga projekti võimalike probleemide ja nende lahenduste üle;
 • planeerib koos juhendajaga projekti elluviimise etapid;
 • teostab projekti;
 • esitab vormistatud töö hindamiskomisjonile;
 • teeb kokkuvõtte projekti teostumisest ning annab oma tööle hinnangu.

Projekt rühmatööna on seotud pikemaajalise õpimotivatsiooni hoidmisega, millesse peavad panustama kõik rühmas osalejad. Projekti elluviimise eelduseks on kõiki rühma liikmeid motiveeriv ja inspireeriv teema ja ühise eesmärgi seadmine. Niisugune rühmatöö arendab koostööoskust, ühistegevuse kavandamise ning kavandatu järgimise oskust. Omandatakse planeerimis- ja korraldamiskogemusi ning juhtimis- ja meeskonnatöökogemusi. Ühistegevuses tähtsustub vastutus oma töölõigu eest, enesekontroll, oma käitumise korrigeerimine ja juhtimine. Areneb kriitiline mõtlemine, argumenteerimis- ja eneseväljendusoskus. Projekti võib olenevalt teemast kaasata erinevaid loovtöö liike, näiteks lühiuurimust, erinevaid õpilaste esinemisi, esitlusi, näituste ja liikumisürituste korraldamist jm.

Projektitöö puhul koostatakse kirjalik osa, mis vormistatakse koolis kehtestatud nõuete järgi.

 

Rühmatööna teostatava projektitöö protsessi käigus rühm

 • valib ühiselt kõiki motiveeriva teema ja tutvustab seda juhendajale;
 • korraldab ajurünnaku, avades teemaga seonduvaid mõtteid;
 • koostab koostöös juhendajaga kõigile sobiva ajakava, kavandab tähtajad, vahendid ja eelarve;
 • jagab ülesanded ja töölõigud liikmete vahel;
 • kavandab tegevused ja vaheülesanded, teeb vahekokkuvõtteid ning analüüsib tegevust;
 • teostab projekti;
 • analüüsib ja tagasisidestab iga liikme panust rühmatöösse;
 • peab ühist päevikut või ajaveebi;
 • vormistab töö;
 • esitleb projekti kulgu ja tulemust.