A A A

Põhikooli valikaine "Informaatika"

Koostaja: Marko Reedik

Keeletoimetaja: Mare-Mai Kõnno
Kaanefoto: Charis Tsevis, The Wall Street Journal, 04. juuni .2010
ISBN: 978-9949-9118-3-7

 

Saateks

Valdkonnaraamatu koostamise eesmärk on toetada informaatika õppeaine õpetajaid põhikooli uue riikliku õppekava elluviimisel: võimaldada paremini mõista uue õppekava aluseid ja nende tähendust õppe- ja kasvatustööle koolis, lisaks ainekavade uusi rõhuasetusi, et kasutada neid oma töö kavandamisel ning praktilises õppe- ja kasvatustöös. Selleks on õppeprotsesside kirjeldustes esitatud konkreetseid õppetöö planeerimise näiteid. Õppeprotsesside kirjeldused on soovituslikud, õpetaja võib neid oma õpilasi arvestades loominguliselt muuta.

 

Esmakordselt õppekavade ajaloos on kirjeldatud õppesisu informaatika õppeainele lähtudes globaliseeruva maailma vajadustest. Informaatika õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli lõpetaja info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö- ja õpikeskkonna kujundamiseks eelkõige koolis, mitte niivõrd tulevase ametikoha nõudmisi arvestades. Põhikooli informaatikaõpetuses ei ole tarvis lähtuda arvutiteaduse kui kooliinformaatika kaudseks aluseks oleva teadusdistsipliini ülesehitusest ega sisust, vaid pigem igapäevase arvuti- ning internetikasutaja vajadustest.

 

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab ainekavade töörühmi, retsensente ning isikuid ja organisatsioone, kes tehnoloogia ainekavade projektidega tutvusid ning nende parendamiseks töörühmadele oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid. Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Marko Reedik
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse
füüsika ja tehnoloogia peaspetsialist


Sisukord

Üldosa – põhikooli riikliku õppekava üldosa põhimõtete rakendamine

Põhihariduse alusväärtused
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õppimise käsitus ja õpikeskkond
Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III kooliastmes
Õppeaine kirjeldus
Läbivad teemad informaatika ainekavas

 

Põhikooli riikliku õppekava üldosa põhimõtete rakendamine informaatika õpetamisel
Informaatika ainekava eesmärkidest ja ülesehitusestMart Laanpere
Üldpädevuste kujundamine informaatikasMart Laanpere
Kooliinformaatika eesmärkide ja sisu uuenemistrendid maailmas ja EestisMart Laanpere
Veebipõhise õppekeskkonna loomine ja kasutamine informaatika ainetundidesM.Laanpere

 

Informaatika

 

Informaatikaklassi kavandamise ja loomise põhimõtted Pelgulinna G ja Kilingi-Nõmme G näitelBirgy Lorenz, Erli Aasamets
Õppeprotsessi kavandamine ja läbiviimine informaatikasMarika Anissimov
Õpetajatevahelisest koostööst informaatikaõpetaja pilgu läbiBirgy Lorenz

Teiste õppeainete ja läbivate teemade lõiming informaatikasBirgy Lorenz
E-ohutus – aineõpetajate ühine vastutusBirgy Lorenz
E-portfoolio rakendamine informaatika õpitulemuste hindamiselKairi Ainjärv
Õpilase enesehindamise arendamine põhikooli informaatika ainetundidesKadri Laup, M.Laanpere
Autorid