A A A

Põhikooli valdkonnaraamat VÕÕRKEELED

voorkeeled_kaas_uusKoostaja: Piret Kanne
Keeletoimetaja: Ethel Roosna
Sisutoimetajad: Piret Kanne, Annelii Juhkama, Reet Taimsoo, Katrin Meinart, Ülle Türk, Tuuli Oder, Merle Jung, Pille Eslon
ISBN: 978-9949-9110-5-9

 

Saateks

Võõrkeelte valdkonnaraamatu eesmärk on toetada eesti keele teise keelena ja võõrkeelte õpetajaid põhikooli riikliku õppekava elluviimisel. Valdkonnaraamat aitab paremini mõista uue õppekava aluseid ja nende tähendust õppe- ja kasvatustööle koolis, samuti ainekavade uusi rõhuasetusi, et neist lähtuda nii oma töö kavandamisel kui praktilises õppe- ja kasvatustöös.
Artiklite teemade valikul lähtuti võõrkeelte õpetamise uuenenud rõhuasetustest, mis on tihedalt seotud keeleõppe raamdokumendi põhimõtete ja ENi keeleoskustasemete rakendamisega. Keskenduti teemadele, mis puudutavad nii eesti keele teise keelena kui võõrkeelte õpetajaid, Näiteks LAK-õppe meetodite rakendamisest õppetöös on kirjutatud nii eesti keele teise keelena kui ka saksa keele õppe kontekstis – nende koolide ja õpetajate kogemused (õppetöö lõimimisel teiste ainetega) on kasulikud kõikidele õpetajatele.
Kindlasti ei anna aineraamatud vastuseid kõigile küsimustele, mis uue õppekava rakendumisega võivad kaasneda, küll aga suunavad arvestama ainekava rõhuasetusi ning pakuvad erinevaid praktilisi näiteid, sh aktiivõppemeetodite ja IKT kasutamise võimalusi.
Valdkonnaraamatu üldosa ja aineti koondatud materjalide autoreid ei ole eraldi välja toodud, sest need tekstid koostas RÕKi võõrkeelte valdkonna töögrupp. Esiletõstmist väärivad siinjuures keelegruppide juhid, kes kõik olid tegevad ka valdkonnaraamatu kokkupanemisel ja tekstide sisulisel toimetamisel.
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus tänab ainekavade töörühmi, retsensente ning isikuid ja organisatsioone, kes võõrkeelte ainekavade projektidega tutvusid ning nende parendamiseks töörühmale oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid. Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

Piret Kanne
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
RÕKi võõrkeelte valdkonna töögrupi juht


Sisukord

Üldosa–põhikooli riikliku õppekava üldosa põhimõtete rakendamine

Aineti koondatud materjalid

  • Eesti keel teise keelena

Eesti keele teise keelena õppeprotsess
Teemavaldkonnad näidetega
Keeleteadmised

 

  • A-võõrkeel

A-võõrkeele õppeprotsess
Teemavaldkonnad näidetega
Keeleteadmised:
Inglise keel A-keelena
Saksa keel A-keelena
Vene keel A-keelena
Prantsuse keel A-keelena

 

  • B-võõrkeel

B-võõrkeele õppeprotsess
Teemavaldkonnad näidetega

Keeleteadmised:
Inglise keel B-keelena
Saksa keel B-keelena
Vene keel B-keelena
Prantsuse keel B-keelena

Artiklid

LISA 1

LISA 2

LISA 3

LISA 4

LISA 5