A A A

Põhikooli valdkonnaraamat SOTSIAALAINED

sotsiaalained_kaasKoostajad ja sisutoimetajad:

Ajalugu – Mare Oja
Inimeseõpetus – Kristi Kõiv
Ühiskonnaõpetus – Mare Oja, Hella Mõttus
Usundiõpetus – Olga Schihalejev
Keeletoimetaja: Ene Sepp
ISBN: 978-9949-9110-7-3

 

Saateks

Valdkonnaraamatu koostajate taotlus on toetada põhikoolis töötavaid klassi- ja aineõpetajaid kooli ainekava ja õpetaja töökava koostamisel ning õppe ja kasvatuse korraldamisel, aidata õpetajat põhikooli õppekava üldpädevuste elluviimisel, läbivate teemade rakendamisel ja seoste loomisel teiste õppeainetega. Selleks on ainekavade õppeprotsessides esitatud õppeteemadega ning meetoditega seostatult konkreetseid näiteid ja soovitusi. Õppeprotsesside kirjeldused ning näidistöökavad on soovituslikud, mida õpetaja võib oma õppijaid arvestades loominguliselt muuta.
Metoodiliste artiklite teemade valikul lähtuti ainekavade rõhuasetustest ning tuttavamatele teemadele eelistati uusi vaatenurki. Kindlasti ei anna aineraamatud vastuseid kõigile õpetajate küsimustele, mis uue õppekava rakendumisega võivad kaasneda. Metoodilised artiklid suunavad arvestama ainekava rõhuasetusi ning pakuvad erinevaid praktilisi näiteid, sh aktiivõppemeetodite kasutamise võimalusi õppe korraldamiseks.
Nii ainekavu koostades kui ka õppeprotsesse kirjeldades tehti tihedat koostööd aineliitudega ja vastavate valdkondade asjatundjatega. Tagasisidele tuginedes täpsustati ainekavu, kirjutati täpsemalt õppeprotsessi osa ning lisati näiteid. Siiski jääb kohustuslike ja süvendavate/laiendavate teemade valimisel õpetajale võimalus võtta arvesse oma õppijate intellektuaalset suutlikkust, huve ja kooli asukohta ning iseenda loomingulist potentsiaali.
Koostajad loodavad, et valdkonnaraamat toetab põhikooli riikliku õppekava rakendumist sotsiaalainetes.
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab ainekavade töörühmi, retsensente ning isikuid ja organisatsioone, kes sotsiaalainete ainekavade projektidega tutvusid ning nende parendamiseks töörühmadele oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid.

 

Mare Oja
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ajaloo peaspetsialist


Valikaine “Euroopa Liit”
Uurimistöö põhikoolis – Anu Toots

 

Tervise Arengu Instituudi uuring uimasti- ja seksuaalhariduse hetkeseisust õpetamisel

2011. aastal viidi Eesti koolides Tervise Arengu Instituudi poolt läbi uimasti- ja seksuaalhariduse hetkeseisu ja barjääre kaardistav uuring. Uuringu peaeesmark oli välja selgitada, millised tegurid toetavad uimasti- ja seksuaalhariduse rakendamist õppeprotsessis ning, millised on antud valdkondade käsitlemisega seotud probleemid. Uuringu raames intervjueeriti inimeseõpetuse õpetajaid, koolipsühholooge, sotsiaalpedagooge ja kooliõdesid ning koolide juhtkonna esindajaid. Uuringust ilmnes eesti ja vene õppekeelega koolide õpetajate erinev suhtumine uimasti- ja seksuaalhariduse problemaatikasse. Kuna uuringu läbiviijad peavad oluliseks parendada uimasti- ja seksuaalhariduse õpetamise taset Eesti koolides, siis järgnevad kaks artiklit püüavadki anda ülevaate uuringu põhitulemustest.

Imbi Henno Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert

 

Inimeseõpetus

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Usundiõpetus