A A A

Põhikooli valdkonnaraamat MATEMAATIKA

Koostaja: Sirje Pihlapmatemaatika_kaas

Sisutoimetajad: Andres Talts, Katrin Kokk
Keeletoimetaja: Elve Voltein
ISBN: 978-9949-9110-6-6

 

Saateks

Valdkonnaraamatu koostamise eesmärgiks on toetada põhikooli riikliku õppekava rakendamist: abistada õpetajaid ja õpikute autoreid olulisemate rõhuasetuste mõistmisel, õpetajaid aine- ja töökavade koostamisel, õppe- ning kasvatustegevuste läbiviimisel, õppekava üldpädevuste elluviimisel, läbivate teemade rakendamisel ning lõimingul.
Valdkonnaraamatus esitatud õppeprotsessikirjeldused näitavad, kuidas on seotud õpitulemused ja õppesisu ning õpitulemuste saavutamiseks vajalik aeg. Teemati esitatakse metoodilised soovitused, soovitused hindamise ja lõimingu osas, märkused muutuste kohta võrreldes eelmise õppekavaga. Õppeprotsessikirjeldustel on soovituslik iseloom – õpetajad võivad neid järgida, aga ei pea. Valdkonnaraamatus esitatud metoodilise suunitlusega artiklid seletavad ja üldistavad õppeprotsessikirjeldustes toodud konkreetseid soovitusi ning avavad suuremaid muutusi ainekavades.
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab ainekava töörühma, retsensente ning isikuid ja organisatsioone, kes matemaatika ainekava projektidega tutvusid ning töörühmale oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid. Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Sirje Pihlap
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor


Põhikooli riikliku õppekava üldosa põhimõtete rakendamine matemaatika õpetamisel

 

Matemaatika põhikooli riiklikus õppekavas

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

 

Matemaatika õpetamise metoodikast