A A A

Põhikooli valdkonnaraamat LOODUSAINED

Koostajad:

Ainevaldkond Loodusained, Loodusõpetus, Geograafia – Lea Koppel
Bioloogia – Lea Koppel, Liia Varend
Füüsika – Marko Reedik, Elle Klooster
Keemia – Anastassia Voronina
Keeletoimetaja: Mare Nurmoja
ISBN: 978-9949-9110-2-8

 

Saateks

Valdkonnaraamatu koostamise eesmärk on toetada loodusainete õpetajaid põhikooli uue riikliku õppekava elluviimisel: võimaldada paremini mõista uue õppekava aluseid ja nende tähendust õppe- ja kasvatustööle koolis, samuti ainekavade uusi rõhuasetusi, et neist lähtuda oma töö kavandamisel ning praktilises õppe- ja kasvatustöös. Selleks on õppeprotsesside kirjeldustes esitatud konkreetseid näiteid ja metoodilisi soovitusi õppeteemadega seostatult. Õppeprotsesside kirjeldused on soovituslikud, õpetaja võib neid oma õpilasi arvestades loominguliselt muuta.

Valdkonnaraamatu sisu kavandamisel ning tekstide koostamisel on silmas peetud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt valdkonnaraamatutele esitatud nõudeid, mis suunasid valdkonnaraamatu autoreid:

 

  • parema seose loomisele õppekava üldosa ja ainekavade vahel,
  • kooliastmes taotletavate pädevuste ja õppekava läbivate teemade konkreetsemale seostamisele aineõpetusega,
  • õppekava üldosas määratletud õppimise käsituse, õppekeskkonna ning hindamise aluste rakendamisele, arvestades õppeaine spetsiifikat.

 

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab ainekavade töörühmi, retsensente ning isikuid ja organisatsioone, kes loodusainete ainekavade projektidega tutvusid ning nende parendamiseks töörühmadele oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid. Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lea Koppel

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse geograafia peaspetsialist


Ainevaldkond Loodusained

Loodusõpetus

Bioloogia

Geograafia

Füüsika

Keemia