A A A

Põhikooli valdkonnaraamat EESTI KEEL JA KIRJANDUS

valdkonnaraamatud_est_pk2010Koostaja ja sisutoimetaja: Mari Kadakas
Keeletoimetaja: Anne Nahkur
ISBN: 978-9949-9110-3-5

 

Saateks

Valdkonnaraamatu „Eesti keel ja kirjandus“ koostamise eesmärk on toetada eesti keele ja kirjanduse õpetajaid põhikooli riikliku õppekava elluviimisel: võimaldada paremini mõista uue õppekava aluseid ja nende tähendust õppe- ja kasvatustööle koolis, samuti ainekavade uusi rõhuasetusi, et neist lähtuda oma töö kavandamisel ning praktilises õppe- ja kasvatustöös.

 

Valdkonnaraamat on koostatud hüpertekstina, mille esimese tasandi moodustab Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määruse 14 „Põhikooli riiklik õppekava“ (edaspidi põhikooli õppekava) lisa 1, mis koosneb ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ üldosast ning eesti keele ja kirjanduse ainekavadest. Valdkonnaraamatu teine tasand on soovituslik. See tasand hõlmab teavitavaid, tõlgendavaid ja nõuandvaid tekste, millele juhatavad lingid käesolevas sissejuhatuses, ainevaldkonna üldosas ning ainekavades. Mõnede linkide all on õppekava üldalustele osutamiseks ning nende aineõpetusega seostamiseks esitatud väljavõtteid õppekava üldosa tekstist. Ainekavades kooliastmeti esitatud taotletavad õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus on ainevaldkonna töörühmade poolt klassiti lahti kirjutatud ning kättesaadavad valdkonnaraamatus eri linkide all. Ka valdkonnaraamatu teiste linkide tekstide autorid on valdavas enamikus põhikooli eesti keele ning kirjanduse ainekavade koostajad.

 

Hüpertekstina koostatud valdkonnaraamat suunab kasutajat põhikooli riikliku õppekava teksti juurde, võimaldab eristada kohustuslikku soovituslikust ja lugeda põhjalikumalt sellest, mida enam vajatakse või mis huvitab. Valdkonnaraamatu sisu kavandamisel ning linkide tekstide koostamisel on silmas peetud haridus- ja teadusministeeriumi poolt esitatud nõudeid, mis suunasid valdkonnaraamatu autoreid:

  • parema seose loomisele õppekava üldosa ja ainekavade vahel,
  • kooliastmes taotletavate pädevuste ja õppekava läbivate teemade konkreetsemale seostamisele aineõpetusega,
  • õppekava üldosas määratletud õppimise käsituse, õppekeskkonna ning hindamise aluste rakendamisele, arvestades õppeaine spetsiifikat.

Arvesse on võetud ka ainekavade klassiti lahti kirjutuse retsensentide ettepanekuid.

 

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab ainekavade töörühmi, retsensente ning asutusi, isikuid ja organisatsioone, kes eesti keele ja kirjanduse ainekavade projektidega tutvusid ning nende parendamiseks töörühmadele oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid.

 

Mari Kadakas


Sisukord

Õpetaja töökava näidis (Eesti keel)

Õpetaja töökava näidis (Kirjandus)

Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“

 

Eesti keel. Üldalused
Eesti keel. I kooliaste
Eesti keel. II kooliaste
Eesti keel. III kooliaste

 

Kirjandus. Üldalused

Kirjandus. II kooliaste
Kirjandus. III kooliaste
Soovituslik kirjandus