A A A

Põhikooli riikliku õppekava üldosa põhimõtete rakendamine tehnoloogiaainete õpetamisel