A A A

Õppematerjalid õpiraskustega õpilastele. Eesti keel 1. klass

Tähelepanu! Word-vormingus dokumentide vaatamiseks ja allalaadimiseks avage need uuel leheküljel (klikkides hiire paremal klahvil ja “ava uues aknas”), seejärel laaditakse dokument alla ja kogu sisu on nähtav.

Selgitusi 1. klassi õpiraskustega õpilastele mõeldud eesti keele töölehtedele

Liis Veske, Ristiku põhikooli õpetaja, 2010

Eesti keele metoodiline materjal 1. klassile

Eesti keele tööleht 1. klassile, 1

Eesti keele tööleht 1. klassile, 2

Eesti keele tööleht 1. klassile, 3

Eesti keele tööleht 1. klassile, 4

Eesti keele tööleht 1. klassile, 5

Need töölehed on mõeldud kasutamiseks 1. klassi eesti keele tundides. Soovitatav on nendega töötada 2. poolaastal, kui lapsed oskavad juba lugeda ning jõukohaseid sõnu kirjutada. Töölehtedel on näidisharjutused, mida võiks neid teemasid käsitledes lastega teha. Ühte töölehte võib kasutada mitmes tunnis ning teha harjutusi koos õpetajaga, seejärel aga teema käsitlemise viimases tunnis lasta neidsamu harjutusi teha lastel iseseisvalt, et saada tagasisidet omandatu kohta.

Töölehtede teemad on võetud 1. klassi ainekavast ning aitavad kinnistada teadmisi ja oskusi, mis 1. klassi lõpetajal peaksid omandatud olema.

Tööleht 1

Teema: sõna ja lause
Eesmärgid:

  1. õpetada eristama sõna ja lauset;
  2. süvendada teadmist, et lause koosneb sõnadest ning sõnadel on lauses kindel järjekord.

1. klassi lõpuks peaksid õpilased suutma eristada lauset ja sõna ning oskama määrata sõnade arvu lauses. Tuleks pöörata tähelepanu sõnade järjekorrale lauses ning õpetada lapsi ära tundma korrektset lauset.

Tööleht 2

Teema: mida teeb?
Eesmärgid:

  1. õpetada ära tundma tegusõna oleviku ainsuse 3. pööret ning esitama selle sõnavormi kohta küsimust mida teeb?;
  2. kinnistada teadmist, et kui sõnavorm väljendab ühe elusolendi või eluta olendi tegevust kõnelemise hetkel, kirjutame sõna lõppu -b.

1. klassi lõpetaja peaks ära tundma, mõistma ning õigesti kasutama ja kirjutama tegusõna oleviku ainsuse 3. pööret. Samuti peaks ta suutma selle vormiga moodustada lauseid.

Tööleht 3

Teema: mida teevad?
Eesmärgid:

  1. õpetada ära tundma tegusõna oleviku mitmuse 3. pööret ning esitama selle verbivormi kohta küsimust;
  2. arendada oskust eristada tegusõna oleviku ainsuse ja mitmuse 3. pööret ning kasutada pöördelõppe -b ja -vad.

1. klassi lõpuks peaks lapsed lauses ära tundma tegusõna oleviku ainsuse 3. ja mitmuse 3. pöörde, neid diferentseerima ning oskama esitada nende verbivormide kohta küsimust. Samuti peaksid nad märkima kirjas õigesti nende vormide pöördelõppe. Eraldi tähelepanu tuleks pöörata nende tegusõnavormide mõistmisele ja kasutamisele laste iseseisvas kõnes.

Tööleht 4

Teema: nimed
Eesmärgid:

  1. kinnistada teadmist, et igal inimesel, kohal ja loomal on oma nimi;
  2. arendada oskust tunda tekstis ära nimesid ning märkida neid kirjas suure algustähega.

1. klassi lõpetaja peaks eristama nimesid ja nimetusi ning märkima nime kirjas suure algustähega. Kohanimede puhul peaks ta ära tundma õpitud paikade nimed.

Tööleht 5

Teema: üks ja mitu
Eesmärgid:

  1. arendada oskust mõista ning eristada nimisõna ainsust ja mitmust;
  2. kinnistada teadmist, et kui sõna tähendus väljendab, et esemeid või olendeid on mitu, märgitakse sõna lõppu -d.

1. klassi lõpetaja peaks mõistma ning eristama kõnes nimisõna ainsust ja mitmust ning neid kõnes õigesti kasutama. Samuti peaks ta sõnu kirjutades teadma, et kui sõna tähistab mitut eset või olendit, märgitakse sõna lõppu -d.
Neid töölehti peaks õpetaja kasutama ja kohandama oma õpilaste vajaduste ning individuaalse eripära põhjal.