A A A

Õppekeskkonna rajamine ning nõuded õppevahenditele käsitöös ja kodunduses

Anu Pink, õpetaja-metoodik, õppekava töörühma liige

 

Käsitöö ja kodunduse kui praktilise suunitlusega õppeaine puhul on eriliselt tähtis läbimõeldud ja nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu. Parima võimaliku tulemuse nimel peaksid selle rajamisel kooli haldaja, kooli juhtkond, õpetaja, sisekujundaja ja ehitaja tegema koostööd. Ainekavast ja õpetamise metoodikast lähtuvalt saab üksnes õpetaja anda õppekeskkonna rajamisel vajalikke sisulisi näpunäiteid. Õpetaja kõrvalejäämise korral võib juhtuda, et kõik näeb küll hea välja, kuid puudub näiteks õppeköögi funktsionaalsus, mis sõltub tunni läbiviimise metoodikast ning õpilaste arvust töörühmades. Ka uue kooli rajamise puhul, kui õpetajaid pole veel tööle võetud, tuleks leida pädev konsultant, kes aitaks ruumide planeerimisel lähteülesannet koostada õppetöö sisust ja metoodikast lähtuvalt.

 

Kuigi sageli mõeldakse õppekeskkonna all esmalt õpperuume ja nende sisustust, tuleks õppekeskkonda siiski vaadelda laiemalt, vähem tähtis ei ole ka vaimse ja sotsiaalse õppekeskkonna roll. Pealegi sõltuvad kaks viimast paljuski just õpetaja oskusest näha erinevaid võimalusi ja korraldada aine õpetamiseks parimad sisulised tingimused.

 

Vaimne õppekeskkond

Uus riiklik õppekava rõhutab senisest enam vajadust õpilast toetava õppekeskkonna järele, mis annaks võimaluse kujuneda iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks ning kannaks õppekava alusväärtusi ja kooli vaimsust.

 

Käsitöö ja kodunduse tunnis on väga head võimalused õpilastes iseseisva tegutsemise arendamiseks. Õpetaja peab eelkõige ise väärtustama tööprotsessi ja selle käigus omandatavaid üldisi töötegemise oskusi kui parimat õppimise võimalust, sest õpetajapoolne liigne suunatus töö tulemusele loob sageli olukorra, kus toimub lihtsalt töö mehhaaniline tegemine.

 

Kui esmaste töövõtete korral on tõesti vajalik ka otsene ettenäitamine, siis järgmise sammuna tuleks luua töökeskkond, kus õpilane harjuks erinevaid teabeallikaid kasutades ka ise tegutsema ning oma tegevust planeerima ja analüüsima.

 

Väärtustada tuleks loomingulisust ja ideede paljusust. Õpilane peaks tundma, et ta on võimeline ise midagi välja mõtlema ja et see on hinnatud nii kaaslaste kui õpetaja poolt.

 

Samas on õppetöös ka selliseid lõike, mis tuleb järjekindlalt ja konkreetselt omandada ning mille puhul erinevad lähenemisteed on välistatud. Näiteks töötamisel masinate, seadmete ja tööriistadega tuleb kinni pidada ohutusnõuetest ja toimida vastavalt nendele. Õpetaja roll on siin ühiste arutelude käigus suunata õpilasi analüüsima, miks peab just täpselt nii tegutsema.

 

Tunnustada tuleb kõigi õpilaste pingutusi ja arengut, vaatamata sellele, et käelise tegevuse eeldused pole õpilastel võrdsed. Töö tulemuse liigne kritiseerimine võtab tegutsemistahte ja usu endasse. Vajalik on ka lastevanematele õpetada, kuidas oma laste tegemisi toetada ja lapse arengule kaasa aidata, sest mõnikord satub lapse tehtud töö kriitika alla just kodus.

 

Õpetaja suunab õpilasi valima jõukohast tööd. Väga töömahukate esemete korral võib liiga suur osa tööst jääda koduseks ning õpilasel tekib lõpuks tunne, et see töö ei saa iialgi valmis. Sellele võib järgneda käega löömine tööle üldse või leiab laps pääsetee kõrvalise abi näol.

 

Käsitöö ja kodunduse tundides saab paljusid teistes ainetes omandatud teadmisi siduda praktilise tegevusega, oluline on õppida neid seoseid märkama ja kogeda, kuidas teaduse ja tehnika areng on muutnud töö tegemist.

 

Keskkond, kus läbi erinevate loominguliste tegevuste, arutelude ja õppekäikude väärtustatakse kultuuritraditsioone ja pereväärtusi, aitab õpilasel kujuneda hoolivaks ja tunnetada elu järjepidevust.

 

Sotsiaalne õppekeskkond

Sotsiaalse õppekeskkonna kujundamisel osaleb kogu koolipere. Vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate ning vanemate vahel on aluseks heale töökeskkonnale.

 

Käsitöö ja kodundus on õppeaine, kus sageli tehakse ühistööd, see on suurepärane keskkond, kus harjuda sõbralikult ja heatahtlikult koos tegutsema, üksteist aitama, pingutama ühise eesmärgi nimel ning ühistööd ka analüüsima.

 

Mõnikord võivad just kodunduse tunnis ühise toiduvalmistamise käigus ilmsiks tulla esimesed koolikiusamisele viitavad märgid. Siin sõltub õpetaja oskuslikust reageerimisest ja ühistest aruteludest, kas suudetakse vältida üksteisesse halvustavat suhtumist ja osatakse vajadusel kaaslasele ka abi pakkuda.

 

Füüsiline õppekeskkond

Uues õppekavas on õppeaine üldkirjelduse juures ära toodud nõuded füüsilisele õppekeskkonnale. Ainekava täitmiseks on koolis vajalikud spetsiaalsed õpperuumid nii käsitöö kui kodunduse õpetamiseks.

 

Väljavõte riikliku õppekava tehnoloogia valdkonna üldosast:

 1. Kool korraldab valdava osa käsitöö ja kodunduse õpet ruumides, kus:a. käsitöö jaoks vajalik sisustus vastab kooli valitud praktilistele töödele;

  b. kodunduse jaoks vajalik sisustus on tänapäevane ning võimaldab ohutult ja nüüdisaegselt toitu valmistada. Praktilistes kodunduse tundides kannavad õpilased põlle;

  c. on ventilatsioon;

  d. ruumid ja õppetarbed, sealhulgas tööriistad vastavad tervisekaitse, tööohutuse ja ergonoomia nõuetele.

 2. Kool võimaldab käsitöö ja kodunduse õppeks vajalikud materjalid.

 

Õppekeskkonnale seab ettekirjutusi ka sotsiaalministri määrus „Tervisekaitsenõuded koolidele”:

 • 4 lõige 7: Õppeainekabinetid ja muusika-, kodunduse-, käsitöö- ja tööõpetuse ruumid peavad olema eesmärgikohaselt sisustatud.
 • Tuuakse ära ka minimaalne valgustatus käsitööklassi töölaudadel – s.o 500 luksi.
 • § 8 lõige 1: Koolis peab olema soojaveevarustus õppeköögi ruumis.
 • § 9 lõige 9: Õppeköögis peab toidu valmistamiseks olema vajalik varustus, mille paigutus ruumis peab tagama ohutuse toimingute tegemisel ja toidu valmistamise õpetamisel.

 

Millest lähtuda käsitöö ja kodunduse õpperuumide rajamisel ja sisustamisel?

 

Ruumide arv ja suurus

Käsitöö ja kodunduse õpetamiseks on vajalikud 5 ruumi, mida sõltuvalt ruumide suurusest ja paigutusest võib ka omavahel liita. Näiteks suurema ruumi korral mahub õppeköögi ühte ossa ära ka söögituba või suurema käsitööklassi korral mahuvad sinna ka panipaigad materjalide hoidmiseks.

 1. Käsitööklass.
 2. Õpetaja abiruum.
 3. Materjalide panipaik.
 4. Õppeköök.
 5. Söögituba.

Vastavalt kooli õppekavale on koolid rajanud ka täiendavaid ruume, nii on mitmetes koolides eraldi ruum, kus saab töötada kangastelgedega, või näiteks rahvakunsti õppimiseks mõeldud õpperuum, kuhu on kogutud vanu tööriistu ja näidisesemeid.

 

Suurtes koolides, kus ühel ajal toimuvad käsitöö ja kodunduse tunnid mitmele klassile, on vaja rohkem õpperuume. Küll annab siiski õppetööd korraldada nii, et näiteks mõlemas klassis ei vajata korraga õmblusmasinaid ning piisab ühest õppeköögist, sest kodunduse õppe saab jaotada erinevatele perioodidele.

 

Käsitööklass ja õppeköök võiksid paikneda koolimajas lähestikku või olla ka omavahel ühenduses. See võimaldab kodunduse teoreetilise osa korral kasutada käsitööklassi ja mõningate käsitööde puhul (lõnga värvimine, batik) ka õppekööki. Õpperuumidele sobiva koha leidmisel võiks arvestada sellega, et nii käsitööklassis kui õppeköögis on elektriseadmete kasutamise tõttu suurem müratase, mis võib hakata häirima õppetööd kõrval asuvates ruumides. Kui koolil on kavas väljaehitatud õppeklasse kasutada ka koolituste läbiviimiseks, kus osalevad inimesed väljastpoolt kooli, on hea, kui õpperuumid asuksid esimesel korrusel ja nendeni jõudmiseks ei peaks läbima mitmeid koridore.

 

Ruumide suuruse planeerimisel tuleb arvestada õpilaste arvuga õpperühmas. Erinevate materjalide, töövahendite ja seadmetega töötamisel on õppetöö korraldamiseks ja õpilaste turvalisuse tagamiseks soovitatav, et õpperühma suurus ei ületaks 16 õpilast. Lisaks õppeklassi paigutatud töökohtadele peab jääma ka piisavalt ruumi vabaks liikumiseks. Näiteks õmblustunnis liiguvad õpilased õmblusmasinaga varustatud töökoha, triikimiseks mõeldud töökoha ja proovikabiini vahel.

 

Turvalisus

 1. Ruumide sisustus, töövahendid ja kasutatavad materjalid peavad olema õpilasele turvalised. Seadmete (õmblusmasinad, triikrauad, köögiseadmed jm) töökorras olekut tuleb pidevalt jälgida, katkised seadmed tuleb õppeklassist eemaldada. Enne seadmete või tööriistadega töötamist tuleb kõigil õpilastel tutvuda ohutusnõuetega ja neid töö tegemisel ka järgida. Õpetajal peaks olema võimalus vajadusel kiiresti vooluvõrgust välja lülitada kõik õmblusmasinad.
 2. Õppeklassis peab olema esmaabikapp.
 3. Õpperuumidesse paigaldatakse tuletõrjeameti nõudmistele vastavad andurid ja esialgseks kustutamiseks vajalikud vahendid. Õpilastele räägitakse sagedamini esinevatest tuleohtudest ja õpetatakse sellistel juhtudel käituma (rasva süttimine pannil, triikraua süttimine jne).
 4. Õppetöös kasutatavatel toiduainetel peab olema kehtiv säilivusaeg ning neid tuleb õppeköögis säilitada nõuetekohaselt. Toiduainete ristsaastumise vältimiseks säilitatakse kuumutamist vajavaid toiduaineid eraldi toorelt tarvitatavatest toiduainetest, toidu valmistamisel kasutatakse nende toiduainete jaoks eraldi lõikelaudu, mis on vastavalt märgistatud.

 

Ruumide esteetilisus ja kaasaegsus

Õpperuumide sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Eriti hea on see, kui õpilased on kaasa haaratud õpperuumide sisustamisse (näiteks ühiselt kavandatud ja valmistatud kardinad, õppeköögi põlled, pajakindad jms).

 

Õpperuumide sisustamisel ja kaasajastamisel tuleks valida vastupidavad, ajakohased ja ergonoomilised mööbliesemed, seadmed ja tööriistad. Võimalusel tuleks soetada ka mõni kaasaegne arvuti teel juhitav seade, näiteks tikkimis- või kudumismasin, mis annab õpilastele võimaluse kogeda töötamist kaasaja tehnikat kasutades. Oluline on võimalus kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat.

 

Materjalide soetamine

Uus õppekava näeb ette, et kool võimaldab käsitöö ja kodunduse õppeks vajalikud materjalid. Käsitöötunnis vajaminevate materjalide ning kodunduse tunnis kasutatavate toiduainete ja puhastustarvete ostuks aastas vajamineva summa ühe õpilase kohta otsustab kool koos õpetaja ja koolipidajaga. Kuidas materjalide ostmine korraldatakse, selle otsustab kool koos koolipidajaga. Suuremate tööde puhul, mis jäävad õpilasele (rõivaste õmblemine, suuremate esemete kudumine), võiksid õpilased muretseda siiski vajaliku materjali ise.

 

Nii ostetud kui taaskasutatavate materjalide sorteeritult hoidmiseks on vaja eraldi väiksemat ruumi või panipaiku.

 

Käsitööklassi sisustamine

Mööbli paigutus käsitööklassis peab olema funktsionaalne ja võimaldama liikumist ruumi erinevate tsoonide vahel. Õmblusmasinaga töötamisel tuleks igale õpilasele arvestada vähemalt 80 cm lauapinda. Kas õmblusmasina töökohad on paigutatud ruumis eraldi või tõstetakse õmblusmasinad üldistele töökohtadele, sõltub ruumi ülesehitusest. Töökohtade paigutus tuleb otsustada õppeklassi planeerimise algusjärgus, sest sellest sõltub elektrijuhtmete paigaldus. Õpperuum võiks koosneda järgmistest osadest:

 1. Töölauad ja mugavad toolid käsitöö tegemiseks (tikkimine, kudumine, heegeldamine, meisterdamine). Töökohad võivad paikneda erinevalt, kuid soovitatav on õpilaste paigutamine suuremate laudade ümber 4–6 kaupa. See võimaldab paremini kasutada erinevaid spetsiifilisi töövahendeid ja läbi viia rühmatööd.
 2. Igale õpilasele õmblusmasinaga varustatud töökoht, tööpinna pikkus vähemalt 80 cm ja laius vähemalt 45 cm.
 3. Äärestusõmbluse tegemiseks 1–2 overlokmasinaga varustatud töökohta.
 4. 1–2 triikimise töökohta.
 5. Peegliga varustatud ja kardina või ustega suletav kabiin rõivaste selga proovimiseks.
 6. Pikad, vähemalt 75 cm laiusega lauad juurdelõikuseks (selleks otstarbeks saab ka käsitööks mõeldud lauad kokku tõsta).
 7. Riiulid ja kapid õppekirjanduse, erialaste teatmeteoste, töövahendite, pooleliolevate tööde ja töönäidiste paigutamiseks.
 8. Eraldi ruum või panipaigad materjalide hoidmiseks.
 9. Õpetaja töökoht koos arvuti ja esitlustehnikaga.

 

Vajalikud seadmed ja töövahendid:

elektriõmblusmasinad                                                 igale töökohale

äärestusmasin                                                             1–2 klassile

triikrauad                                                                    1–2 klassile

triikimislaud                                                                1–2 klassile

reguleeritav mannekeen                                               1 klassile

peegel                                                                         1 klassile

meetrine joonlaud                                                       2–5 klassile

ketasnuga, lõikematt ja spetsiaalne joonlaud kangatükkide lõikamiseks

(kaasaegsed töövahendid lapitööks)                             1–2 klassile

rätsepakäärid                                                              igale töökohale

kääriteritaja                                                                1 klassile

eriotstarbeliste kääride näidiskomplekt                         1 klassile

nööpnõelad

mõõdulindid                                                               igale töökohale

pliiatsid ja märkimisvahendid                                      igale töökohale

õmblusnõelad                                                             igale töökohale

kalkapaber                                                                  igal aastal vastavalt vajadusele

 

suured vardad kudumisvõtete õpetamiseks                    1 klassile

erinevate varraste näidiskomplekt                                1 klassile

sukavardad (nr 2,5–3)                                                  igale töökohale

pikad nupuga vardad, peenemad                                  igale töökohale

pikad nupuga vardad, jämedad                                     igale töökohale

mustri kopeerimise vahendid, kangapliiatsid                 igale töökohale

reguleeritavad tikkimisraamid                                      igale töökohale

tikkimisnõelad                                                            igale töökohale

sukanõelad                                                                 igale töökohale

pärlinõelad                                                                 igale töökohale

suur heegelnõel                                                           1 klassile

erinevate heegelnõelte komplekt                                  1 klassile

jämedamad heegelnõelad (nr 3)                                    igale töökohale

peenikesed heegelnõelad (nr 1,25)                                igale töökohale

augutangid                                                                  1–5 klassile

öösipaigaldaja                                                             1 klassile

trukipaigaldaja                                                            1 klassile

 

Töövahendid kooli poolt valitud õppeprojektide läbiviimiseks.

 

Õppeköögi ja söögiruumi sisustamine

Õppeköögis töötavad õpilased üldjuhul gruppidena. Kas grupi suurus on 2, 4 või 5 õpilast, sõltub õpilaste arvust õpperühmas ja õpetaja poolt valitud metoodikast. Õppeköögi planeerimisel on vaja igale rühmale rajada kaasaegse koduköögi tingimusi järgiv töökeskkond, kus kõigil rühma liikmetel oleks võimalik korraga tegutseda. Lisaks tuleb õppeköögis ette näha ka koht külmikule ja kapid toiduainete hoidmiseks.

 

Eraldi ruumi või ruumiosasse paigutatakse söögilauad ja kapid serveerimisvahendite ja lauanõudega. Korrastustööde ja rõivaste hooldamise õppimiseks on vajalik pesumasin ja erinevad koristustarbed, mis peaksid asuma toiduvalmistamise tsoonist eraldi.

 

Täpsemalt on õppeköögi sisustamist tutvustatud R. Ollino artiklis “Metoodilisi võimalusi kodunduskabineti sisustamisel”

 

Vajalikud seadmed ja töövahendid:

 

Põhivahendid:

elektripliit (3–4 keedukoha ja küpsetamisvõimalusega) 1 rühmale (4–5 õpilast)

valamu (soe ja külm vesi)                                            1 rühmale

külmkapp                                                                   1 klassile

nõudepesumasin                                                         1 klassile

pesumasin                                                                  1 klassile

 

Toiduvalmistamise vahendid:

veekeedukann                                                             1 klassile

köögikombain                                                             1 klassile

blender                                                                       1 klassile

saumikser                                                                   1 klassile

piimavahustaja                                                            1 klassile

mikser                                                                        1 rühmale

1–1,5-liitrised keedunõud                                            2 tk rühmale

3-liitrine keedunõu                                                     1 rühmale

praepann                                                                    1–2 tk rühmale

vokkpann                                                                   1 rühmale

1–1,5-liitrine hautamisnõu                                           1 rühmale

küpsetusplaadid                                                          1 rühmale

küpsetusvormid                                                           1 rühmale

ahjuvormid                                                                1 rühmale

kausside komplekt                                                       1 rühmale

mõõdunõude komplekt                                                1 rühmale

sõelad: kurn, tee- ja jahusõel                                        1 komplekt rühmale

riivide komplekt                                                          1 rühmale

taignarull                                                                    1 rühmale

pudrunui                                                                     1 rühmale

vahu-, spageti-, tõstmiskulp                                         1 komplekt rühmale

praadimislabidas                                                         1–3 rühmale

lõikelauad                                                                   3–4 tk rühmale

koorimisnuga                                                              2 rühmale

kokanuga                                                                   1 rühmale

sakilise servaga nuga                                                   1 rühmale

fileerimisnuga                                                             1 rühmale

küüslaugupress                                                           1 rühmale

määrimispintsel                                                           1 rühmale

tordiprits                                                                     1 rühmale

 

Serveerimisnõud:

vaagnad                                                                      1 komplekt rühmale

kausid                                                                        1 komplekt rühmale

supitirin                                                                      1 rühmale

kastmekann                                                                1 rühmale

morsikann                                                                  1 rühmale

tee- ja kohvikann                                                        1 rühmale

serveerimislusikad                                                      1 komplekt rühmale

salatilusikad                                                                1 rühmale

tordilabidas                                                                 1 rühmale

suhkrutoos                                                                  1 rühmale

 

Sööginõud:

piimaklaasid                                                               1 õpilasele + 2–3 tk

kohvi- või teetassid koos alustassidega                         1 õpilasele + 2–3 tk

praetaldrikud                                                               1 õpilasele + 2–3 tk

külmlauataldrikud                                                       1 õpilasele + 2–3 tk

leivataldrikud                                                              1 õpilasele + 2–3 tk

supitaldrikud                                                               1 õpilasele + 2–3 tk

magustoidupokaalid                                                    1 õpilasele + 2–3 tk

 

Söögiriistad:

külmtoidunoad, -kahvlid                                              1 paar õpilasele + 2–3 tk

praenoad, -kahvlid                                                      1 paar õpilasele + 2–3 tk

supilusikad                                                                 1 õpilasele + 2–3 tk

dessertlusikad                                                             1 õpilasele + 2–3 tk

teelusikad                                                                   1 õpilasele + 2–3 tk

koogikahvlid                                                               1 õpilasele + 2–3 tk

 

Köögitekstiilid                                                                      

köögirätikud                                                               1 õpilasele

põlled                                                                         1 õpilasele

pajalapid, pajakindad                                                  2 paari rühmale

laudlinad                                                                    2 igale lauale

riidest salvrätikud                                                       1 õpilasele

 

Koristusvahendid:

jäätmenõud (segapakend, paber, biojäätmed)                1–3 komplekti klassile

käsihari + kühvel                                                        1 komplekt klassile

nõudenõrgumisrest                                                      1 rühmale

nõudepesuharjad, -lapid, -käsnad                                 1 komplekt rühmale

põrandaharjad või mopp                                              1 komplekt klassile

erinevad puhastusvahendid                                          1 komplekt klassile

põrandapesuvahendid                                                  1 komplekt klassile

puhastusainete näidiskomplekt                                     1 komplekt klassile

(rõivaste pesuks, kingade puhastamiseks,

kodu korrashoiuks)