A A A

Õpiraskustega õpilaste toetamine põhikoolis (ainealased metoodilised ja õppematerjalid)

Kogumik on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ning rahastamisel.
Autoriõigused: Ristiku Põhikool, Haridus- ja Teadusministeerium, 2011

Kogumiku koostaja: Imbi Henno

Keeletoimetaja: Ene Sepp

Retsensendid:
Kaja Plado – eesti keel
Enn Pärtel – füüsika
Vaike Rootsmaa- geograafia
Sirje Pihlap – matemaatika
ISBN: 978-9985-72-204-6

 

Saateks

Ain Tõnisson, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna õppekava talituse juhataja

Igas koolis ja klassis on väga erinevaid lapsi – mõni on nutikam ja teine vähem, mõni on kiirem ja teine aeglasem, mõne lapse pere toetab õppimist ja teise oma pigem takistab. Riiklik õppekava ning sellega seotud materjalid on tavapäraselt pööranud tähelepanu lapsele, kellega suuri muresid ei ole. See on ka mõistetav. Siiski on palju õpilasi, kelle õpetamisele niisugused materjalid piisavalt kaasa ei aita. Seadusi uuendades on tehtud olulisi muudatusi, et hariduslike erivajadustega lastega tööd oleks võimalik korraldada igale lapsele sobivalt. Vaja on ka juhendavaid kirjutisi, mis aitaksid õpetajat.

Käesoleva kogumiku eesmärk on pakkuda õpetajale abi töös õpiraskustega lastega nii otsesel õpetamisel ja kasvatamisel kui ka individuaalse õppekava koostamisel ning õpiabi planeerimisel. See sisaldab metoodilisi artikleid ja näiteid. Tähtis osa tööst on õpitulemuste sõnastused, mis aitavad õpetajal otsustada, missugused teemad on olulisemad ning kui kaugele tasub igal juhul õpitulemustes püüelda, et õpilane ka edaspidi hakkama saaks.

 

Sissejuhatus

Õpiraskustega õpilaste õpetamise metoodiliste materjalide koostamine sai alguse uue riikliku õppekava vastuvõtmisest. See kogumik peaks toetama õpetajaid uue õppekava rakendamisel. Kogumik on soovituslik.

Sihtrühmaks on eeskätt I kooliastme eesti keele, II ja III kooliastme matemaatika ning III kooliastme loodusainete (geograafia, füüsika) õpetajad, kes õpetavad õpiraskustega õpilasi tavakoolis. Kirjutised toetavad klassi- ja/või aineõpetajat õppe- ja kasvatustegevusi ellu viies, individuaalset õppekava koostades ning õpiabi pakkudes.

Metoodilise suunitlusega artiklid vahendavad kogemust, et kui koolis on õpiraskusega õpilasi, siis mida tuleks arvestada kooliõppekava koostades, kuidas kohandada riiklikku õppekava õpiraskustega õpilase jaoks, osutada õpiabi jne. Aineti ja klassiti koostatud metoodilised materjalid sisaldavad õppeprotsesside kirjeldusi, metoodilisi soovitusi ning kohandatud õpitulemusi rahuldava hinde saavutamiseks. Kuna põhikooli õpitulemused on üldjuhul kirjeldatud, lähtudes eeldatavast heast tasemest, siis on esitatud soovituslike õpitulemuste saavutamine hädavajalik nõrga potentsiaaliga õpilaste jaoks, et saada hakkama hilisematel kooliastmetel. Käsitlused on koostatud teemapõhistena ja õpitegevustest lähtuvalt, sisaldavad näiteid teema oluliste aspektide ja ka praktiliste tegevuste kohta.

Loodame, et need kirjutised aitavad kaasa uue põhikooli õppekava sihiseadete, sh kõigi õpilaste mitmekülgse arengu saavutamisele, ning täname kõiki, kes osutasid abi selle kogumiku valmimisele ja ilmumisele.

Imbi Henno, koostaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna õppekava talituse peaekspert

 

Üldartiklid

Õpiabi osutamine õpiraskustega õpilastele Ristiku Põhikoolis

Lugemaõpetamisest õpiraskustega õpilastele

Õigekirja õpetamine õpiraskustega õpilastele

Soovitused geograafia õpetamiseks õpiraskustega õpilastele

Eesti Keel

Eesti keel 1. klass

Eesti keel 2. klass

Eesti keel 3. klass

Matemaatika

Matemaatika 4. klass

Matemaatika 5. klass

Matemaatika 6. klass

Matemaatika 7.–9. klass

Geograafia

Geograafia 7. klassile

Geograafia 8. klassile

Geograafia 9. klassile

Füüsika

Füüsika 8. klass

 

Individuaalne õppekava (IÕK)